NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

El dietista o diplomat en Nutrició Humana i Dietètica és aquella persona que aplica els principis de la nutrició humana a l’alimentació dels individus i grups, planifica menús i dietes especials i supervisa la presentació i els serveis dels plats. A més a més, instrueix en els principis de la nutrició i en la seva aplicació a la selecció d’aliments.

Així, aquests professionals realitzen tasques de rehabilitació en matèria d’alimentació, nutrició i salut, elaborant correctament dietes alimentàries per a la població general o malalta, d’acord amb les principis de la nutrició humana, i alhora aconsellen, assessoren, informen i eduquen les persones afectades en matèria d’alimentació i nutrició humana.

Tipus
Diplomatura (1r)
Durada mínima
3 anys
Títol
diplomat/da en Nutrició Humana i Dietètica (homologat)
Crèdits 180 (144 obligatoris, 18 optatius, 18 lliure elecció)
Recomanacions
Els estudiants que vulguin accedir a aquest ensenyament seria convenient que tinguessin un nivell acceptable en les assignatures de biologia i química.
Notes i vies d’accés
PAU 2003: 6,35
CFGS/FP2: 7,35
Més grans de 25 anys: 6,13
Amb titulacions universitàries finalitzades: 1,97 (mitjana ponderada de 0 a 4 punts)
PAU / batxillerat LOGSE:
     - Ciències de la Salut
COU:
     B. Biosanitària

Cicles Formatius de Grau Superior i Formació Professional

Proves d'Accés als estudis universitaris per als més grans de 25 anys: Cientifico-Tècnica i Ciències de la Salut

Accés als segons cicles

Una vegada obtinguda la diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica, es pot accedir als segons cicles següents:

 • Amb complements de formació: Ciència i Tecnologia dels Aliments, Estudis Alemanys, Comunicació Audiovisual, Documentació, Història i Ciències de la Música, Humanitats, Lingüística, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Traducció i Interpretació, Estudis d'Àsia Oriental.

 

EL NOSTRE ESTUDI Places de nou ingrés: 80 Horari: matí i tarda
índex
Contactar amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
índex
Pla d'Estudis

Com aquest ensenyament és un estudi d'orientació sanitària amb gran implicació social i requereix coneixements bàsics en qüestions de química i biologia aplicables a l'alimentació, a més d’aptituds pedagògiques i de comunicació, el pla d’estudis inclou una sèrie de factors que possibliten que el futur diplomat/da en Nutrició humana i dietètica sigui un professional capaç i preparat per afrontar els reptes del seu àmbit de treball. Per això:

 • Realitzem una formació bàsica en fisiologia de l’ésser humà, bioquímica i fisiopatologia.
 • Impartim una formació científica prou àmplia en totes les facetes relacionades amb els aliments: aspectes químics, biològics, toxicològics, microbiològics, tecnològics i sanitaris.
 • Estudiem tota la cadena alimentària, que va des de la producció fins al consum que en fa l’ésser humà com a receptor d’una alimentació que ha de tenir presents les seves necessitats nutritives i respectar sempre els gustos, els costums, les creences i les possibilitats.
 • Oferim els coneixements necessaris per desenvolupar les aptituds que els facin aptes per actuar àmpliament en matèria de nutrició aplicada.
 • Integrem coneixements per adquirir una visió completa i integrada de l’home.
 • Obrim el ventall de possiblitats per tal de poder actuar en àmbits professionals molt diversos.
Les pràctiques

Mètodes docents innovadors:

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha apostat decididament per l’aplicació de les noves tecnologies i per nous sistemes d’aprenentatge en els ensenyaments, cosa que ha vist reconeguda mitjançant premis de nivell autonòmic i estatal.

S’han concedit dos guardons al col·lectiu de professors de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut: la Distinció Jaume Vicens Vives i el Premi d’Experiències de Millora del Consell de Coordinació Universitària, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, iniciativa emmarcada en el II Pla de Qualitat de les Universitats i orientada a reconèixer accions de millora desenvolupades a les universitats a conseqüència del procés d'avaluació institucional. La Facultat ha canviat de la metodologia docent clàssica a uns models d'aprenentatge actiu per desenvolupar la capacitat de reflexió dels alumnes i potenciar-ne la capacitat crítica per prendre decisions responsables, fomentar actituds com la indagació, la comunicació i el treball en equip, i millorar l'adquisició de la competència en habilitats clíniques bàsiques.

Aquesta metodologia implica una utilització intensiva de recursos audiovisuals. El principi és ensenyar l’alumne a aprendre discutint la solució activa de problemes en grups petits. La idea és treballar en una docència basada en la resolució de problemes i en aquesta perspectiva es desenvolupa el projecte premiat.

Els nous mètodes docents que s'han utilitzat són la incorporació d'imatges, la utilització de casos clínics, el plantejament de problemes i la pràctica en malalts simulats, tot això fent ús de les noves tecnologies. L'experiència s'ha realitzat simultàniament en diferents àrees de coneixement dels dos departaments de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Es tracta de posar l’estudiant en una situació activa, idèntica a les que es trobarà a la pràctica professional. Així entén la importància d'allò que ha d’aprendre. Es practica a través de grups participatius, tipus seminari, on s’analitza la metodologia del cas que es tracta. En aquest procés el professor, a més de transmetre coneixements, ha de ser facilitador del procés d’aprenentatge de l’alumne. Tot això s’aconsegueix incorporant imatges, casos, problemes, malalts estandaritzats, etc. als quals s’accedeix, en gran part, utilitzant les noves tecnologies.

En els últims deu anys, el centre ha aplicat aquests nous mètodes en els camps de l’anatomia, farmacologia, ciències mèdiques, psiquiatria i traumatologia, i s’utilitzen en deu matèries impartides a la Facultat. Per fer-ho es disposa de videoprojectors a totes les classes i material editat en CD-ROM per cada tema.

Els nostres alumnes

Els nostres futurs diplomats en Nutrició Humana i Dietètica es formen en tots els coneixements bàsics de dietètica, en el sentit més complet de la paraula, i s’eforcen a aplicar-los en la manipulació dels aliments (higiene, conservació, cocció i altres elaboracions culinàries, presentació) per assolir una correcta elaboració de dietes normals i per a persones amb necessitats específiques per raons fisiològiques (exercici físic, gestació) o patològiques (dietes hospitalàries o per a pacients ambulatoris).

Coneixeran el paper de l'alimentació en la salut individual i col·lectiva i podran incidir en el consum d'aliments i en les raons de la tria per part de les persones, que són molt complexes (costums, tradicions, creences religioses, tabús, publicitat, preocupació per la salut).

Són alumnes que posseixen esperit científic, curiositat pels aliments, gust per la gastronomia, esperit innovador i voluntat de servei.

Programes d'intercanvi

La Facultat actualment ofereix un programa complet de mobilitat per als seus alumnes que els possibilita realitzar estades acadèmiques en universitats europees i espanyoles amb l’objectiu de seguir els estudis i conèixer altres mètodes docents, cultures i formes de pensar.

Així a través del programa Sòcrates-Erasmus, els estudiants tenen la possibilitat de realitzar una estada a: Universitat de Lieja (Bèlgica), Universitat de Pàdua (Itàlia), Universitat Joseph Fourier de Grenoble (França), Escola de Cinesiteràpia de Grenoble (França), Universitat de Göteborg (Suècia), Universitat de Mòdena i Reggio d’Emília (Itàlia), Universitat de Viena (Àustria), Univwersitat d’Uppsala (Suècia), Universitat Catòlica de Lille (França), Universitat Karlova (Rep. Txeca)), Universitat Louis Pasteur - Estrasburg I (França), Universitat de Bonn (Alemanya), Universitat de Lisboa (Portugal), Universitat d’Amsterdam (Holanda).

A més, el pla Cajal i les beques Sicue-Sèneca ofereixen la possiblitat de realitzar estades a qualsevol Facultat de Medicina d'Espanya on s'imparteixi un pla d'estudis d'acord amb el RD 1497/87, sobre directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal. Els estudiants que participen en aquest programa poden optar al Pla estatal de beques Sèneca.

Finalment, a través del programa Drac, els alumnes poden sol·licitar estades a les facultats de Medicina de qualsevol universitat que formi part de la xarxa de l’Institut Joan Lluís Vives.

Sortides professionals

En tots els indrets on una adequada alimentació pugui ajudar a millorar la qualitat de vida, els dietistes ensenyen, investiguen, valoren i aconsellen.

La professió de dietista-nutricionista porta implícit en el seu exercici l’educació alimentària i nutricional en qualsevol dels camps on és possible exercitar-la.

Així, el professional de la nutrició actua en els camps següents:

 • Sobre l’alimentació de persones o grups de persones sanes o malaltes (en aquest cas després d’una diagnosi mèdica), tenint en compte necessitats fisiològiques (o patològiques, si s’escau), preferències personals, socioeconòmiques, religioses i culturals. Pot desenvolupar les seves funcions com a dietista clínic (per ex.: elaborar un manual de dietes hospitalàries, per a pacients ambulatoris, vetllar per les bones pràctiques d’higiene en el servei d’alimentació, intervenir en compres de material i infraestructura, etc.)
 • Sobre la prevenció i promoció de la salut, com a dietista comuniatari o de salut pública, actua sobre la població en general des d’entitats diverses, desenvolupant programes de polítiques alimentàries, de prevenció i salut en general, i d’educació alimentària (elaborant qüestionaris d’avaluació, treball de camp, realització de cursos sobre alimentació, nutrició i dietètica, formació de professionals sanitaris d’atenció primària en temes alimentaris, etc.). També participa en totes aquestes accions.
 • Com a dietista en restauració col·lectiva, participa en la gestió i en l’organització de tot el procés de producció dels aliments, a més de vetllar per la qualitat i salubritat. Forma el personal del servei d’alimentació en matèria de seguretat alimentària, planifica menús i valora l’equilibri nutricional de l’oferta alimentària (gestiona el servei d’alimentació, elabora i controla la planificació periòdica de menús, elabora, instaura i avalua el sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític, supervisa i controla els sistemes de distribució i/o empaquetat, etc.)
 • Com a dietista en la indústria, asessora en la innovació de nous productes i en el màrqueting social relacionat amb l’alimentació (actua d’enllaç entre el departament de màrqueting i el de recerca, planifica i valora la composició nutricional i les característiques organolèptiques dels productes i asessora l’etiquetatge).