TREBALL SOCIAL

El Treball Social promou el benestar d'individus, grups i comunitats, facilita la cohesió social en períodes de canvi i dóna suport i protecció als membres més vulnerables de la comunitat, treballant conjuntament amb els usuaris, institucions i professionals. A algunes persones les situacions de conflicte o canvi afectaran la seva capacitat d'autonomia i d'autosuficiència i necessitaran ajut i orientació. D'altres necessitaran assistència, suport i protecció. Els treballadors socials donen resposta a aquestes necessitats: realitzen una contribució essencial a la promoció de la cohesió social, tant a través d'un treball preventiu, com donant resposta als problemes socials. El treball social és, per tant, una inversió per al futur benestar d'Europa.

Des d'un principi, els treballadors socials han destacat per donar un ajut directe, basat en el contacte personal, en la comprensió i en el suport emocional de les persones ateses. I tot presidit per uns criteris de valor, orientats per l'ideal d'aconseguir una societat més justa, més democràtica i més solidària. Per aquest motiu es diu que el treball social té un caràcter ètic i "proactiu", ja que sempre tindrà la finalitat de millorar les condicions personals i socials del conjunt de la població.

El treballador social es considera el professional clau dels serveis de benestar social, com el metge ho és dels serveis de salut, tot i que la importància del treball interdisciplinari avui dia és inqüestionable.

Tipus
diplomatura (1r cicle)
Durada mínima
3 anys
Títol
Diplomat/da en Treball Social (homologat)
Crèdits 180 (135 obligatoris, 27 optatius, 18 lliure elecció)
Recomanacions
El treball social és una professió vocacional, per la qual cosa és necessari, més que uns bons resultats acadèmics en determinades matèries a secundària, un fort compromís amb els valors de solidaritat, ètica i millora de la societat.
Notes i vies d’accés

PAU 2003: 5,35
CFGS/FP2: 6,
59
Més grans de 25 anys: 5,47

Amb titulacions universitàries finalitzades: 1,00 (mitjana ponderada de 0 a 4 punts)
PAU / batxillerat LOGSE:
 • Humanitats
 • Ciències Socials
 • Arts
 • Cientificotècnica
 • Ciències de la Salut
COU:
 1. Cientificotecnològica
 2. Biosanitària
 3. Ciències Socials
 4. Humanisticolingüística

Cicles Formatius de Grau Superior i Formació Professional

Proves d'Accés als estudis universitaris per als més grans de 25 anys: Cientifico-Tècnica i Ciències de la Salut, Humanitats i Ciències Socials

Accés als segons cicles

Una vegada obtinguda la diplomatura en Treball Social, es pot accedir als segons cicles següents:

 • Sense complements de formació: Antropologia Social i Cultural
 • Amb complements de formació: Ciències del Treball, Estudis Alemanys, Comunicació Audiovisual, Documentació, Història i Ciències de la Música, Humanitats, Lingüística, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Traducció i Interpretació, Arqueologia, Estudis d'Àsia Oriental.

 

EL NOSTRE ESTUDI Places de nou ingrés: 80
Horari: matí
índex
Contactar amb la Facultat de Ciències Juridiques
índex
Pla d'Estudis

La Facultat de Ciències Jurídiques, mitjançant el pla d’estudis de Treball Social, forma alumnes en l'adquisició de les habilitats i els coneixements necessaris per articular adequadament els instruments que contribueixin a desenvolupar les capacitats de les persones, de manera que els permeti resoldre els problemes socials, individuals i col·lectius; la promoció de les comunitats per aconseguir el benestar i la intervenció en el disseny de polítiques socials equitatives i justes.

Quant a les matèries, les troncals com sociologia, antropologia, economia, dret i metodologia ofereixen a l'estudiant coneixements sobre l'estructura i el funcionament de la societat, el paper de la cultura i les diferents cultures que conviuen en un mateix context social. La psicologia aporta coneixements per analitzar i comprendre el comportament humà en relació amb l'àmbit familiar i social de cada persona, les oportunitats i els reptes que es presenten al llarg de la vida i les múltiples respostes que aquestes interaccions entre l'individu i la societat generen.

El pràcticum de recerca i el pràcticum d'intervenció, juntament amb la supervisió, consisteixen en la formació pràctica dels estudiants.

Les assignatures optatives donen a cada estudiant la possibilitat d'escollir temes que són del seu interès (l'exclusió social, les drogodependències, el treball amb la comunitat, l'atenció a les persones grans, les noves tecnologies, etc. ) i, d'aquesta manera, ampliar coneixements iniciats en les matèries troncals de la carrera i aprofundir-hi. Les optatives de l'àrea de treball social ofereixen a l’alumne/a una formació més àmplia de la professió, aplicada a diferents camps d'intervenció, i de les metodologies i tècniques específiques de cada camp. Altres optatives tenen per objectiu aprendre metodologies orientades a assolir més coneixements o a analitzar fenòmens socials i culturals.

El pla d'estudis comprèn una proporció i relació equilibrada de coneixements de les ciències socials i humanes, de models i tècniques pròpies del treball social i una formació pràctica en què els conceptes, les dades empíriques i les actituds personals han de confluir en una actuació professional correcta.

Els nostres alumnes

Els estudiants es formen per comprendre situacions de crisi, carències, aïllament i problemes socials diversos que afecten tant els individus i famílies com col·lectius específics de població.

Són conscients que la seva tasca serà promoure recursos socials, promoure estratègies i actituds de col·laboració entre les administracions públiques, les organitzacions socials, el sector privat i la població en general.

Són gent amb habilitats per analitzar i avaluar situacions, per comprendre l'impacte de les emocions en el comportament i en les relacions, esbrinar, prendre decisions, saber quan han de compartir-les amb l'equip i participar de les decisions preses per l'organització on treballen. Amb capacitat d’identificar la naturalesa multidimensional de les necessitats socials, realitzar diagnòstics de situacions socials diverses, planificar les actuacions i preveure quins resultats són possibles.

Conscients del caràcter polifacètic dels seus estudis, s’interessen per la formació en coneixements lúdics, organitzatius, l'ús de noves tecnologies, el treball amb grups, etc.

Sortides professionals

Una de les activitats bàsiques que els treballadors socials desenvolupen en tots els serveis és l'atenció a persones i famílies, cercant sempre la seva participació activa, quan necessiten rebre informació, orientació i ajut psicosocial en situacions de crisi, violència, desorganització, pèrdues (de familiars, de capacitats mentals, físiques, laborals o d'habitatge), o es troben davant de problemes d'integració en la societat. Els professionals acullen les demandes, estudien la situació, fan un diagnòstic i estableixen un pla d'intervenció que pot desenvolupar-se en un temps breu o perllongat (per exemple, persones d'edat que viuen soles o famílies multiproblemàtiques), el qual es va avaluant periòdicament. En aquest procés d'estudi, diagnosi i intervenció hi participen activament els usuaris, a vegades altres professionals i altres organitzacions. Per al tractament psicosocial s'utilitzen, principalment, tècniques d'entrevista individual i familiar, programes amb tècniques grupals i comunitàries i s'apliquen recursos socials adients a les necessitats dels usuaris.

Un altre conjunt d'activitats que desenvolupen aquests professionals és el treball social amb grups: grups socioterapèutics, socioeducatius, d'acció social i d'ajuda mútua. Les tècniques grupals en el treball social tenen una importància especial perquè permeten incidir de forma més eficaç en el canvi d'actituds (sobre els altres i sobre un mateix), l'augment de l'autoestima (de persones molt aïllades o amb determinats problemes), la motivació per a la inserció social (de persones sense hàbits de treball o de convivència), l’increment de la capacitat per autoorganitzar-se (de joves, de veïns o de col·lectius per a accions i activitats socials diverses) o la promoció de l'ajuda mútua de persones que tenen problemes o interessos comuns.

De la mateixa manera, els treballadors socials participen activament en la planificació, organització i gestió de programes i projectes dels diferents àmbits d'intervenció. Intervenen també en programes de la Unió Europea de lluita contra la pobresa, l'exclusió social i per la igualtat d'oportunitats.

Els treballadors socials fan moltes entrevistes amb finalitats diverses, fan visites a domicili, gestionen recursos adients a les necessitats del usuaris, fan informes i dictàmens per als departaments de Justícia, Ensenyament, Benestar Social, per a programes d'atenció a la dona, a la infància. Estan coordinats amb altres professionals i centres i treballen en equips interdisciplinaris. També fan recerca i docència.

A les empreses que no són de serveis socials, els treballadors socials habitualment se situen als departaments de recursos humans, des d'on atenen problemàtiques diverses dels empleats i organitzen programes de preparació per a la jubilació, promoció de la salut, informació sobre temes diversos.

En resum, podem dir que els sistemes de salut, habitatge, ensenyament, ocupació, justícia i, especialment, el de serveis socials són els que, per les seves característiques, per les seves prestacions i serveis acullen els treballadors socials com a professionals tècnics. Les normatives així ho especifiquen.

Les entitats on es pot accedir com a professional del treball social poden ser:

 • Públiques: ajuntaments, consells comarcals, diputacions, diferents departaments de la Generalitat, ja sigui serveis d’atenció primària o especialitzada (infància, pisos d’acollida).
 • Privades d'iniciativa social: associacions diverses (Alzheimer, càncer), fundacions, ONG i altres.
 • Si ens referim al sistema de salut, són quatre els grans espais on presta serveis el professional del treball social:
  • En els equips d'atenció primària en salut.
  • En tots els serveis de la xarxa hospitalària.
  • Dins els diferents equipaments dedicats a la salut mental.
  • A la xarxa de centres i establiments sociosanitaris.
 • Respecte al sistema de justícia, poden treballar als serveis i equipaments dedicats a la protecció de la infància i l'adolescència, als serveis i equipaments dedicats a la reforma de l'adolescència i a la Comissió d'Assistència Social Penitenciària (CASP) que atén els presos i les seves famílies.