MESTRE ESPECIALITAT DE LLENGUA ESTRANGERA

El mestre/a ha d’establir una relació d’acompanyant amb qui aprèn; ha d’ajudar els seus alumnes a buscar, construir i organitzar el saber; donar referències clares dels valors que donen maduresa i autonomia personal, així com capacitat per a la convivència social.

El mestre/a com a persona i professional ha d’intervenir en els àmbits següents: alumnes, comunitat educativa i entorn social.

L’acció educativa del mestre/a ha de ser global i integrada.

Ha de tenir competències, destreses i aptituds bàsiques com a professional de l’ensenyament de les etapes d’educació infantil i primària. El coneixement específic d’algunes àrees del saber el formarà com a especialista.

També ha de responsabilitzar-se de la seva formació permanent.

Tipus
mestre/a (1r cicle)
Durada mínima
3 anys
Títol
Mestre/a especialitat de Llengua Estrangera (homologat)
Crèdits 190,5 (162 obligatoris, 9 optatius, 19,5 lliure elecció)
Recomanacions

Els alumnes que vulguin seguir els estudis de Mestre/a especialitat de Llengua Estrangera (anglès o francès) haurien de tenir un bon coneixement en la llengua escollida.

Notes i vies d’accés
PAU 2003: 5,62
CFGS/FP2: 6,50
Més grans de 25 anys: 6,93
Amb titulacions universitàries finalitzades: 1,57 (mitjana ponderada de 0 a 4 punts)
PAU / batxillerat LOGSE:     
 • Cientificotècnica
 • Humanitats
 • Ciències Socials
 • Ciències de la Salut
 • Arts
COU:
 1. Cientificotecnològica
 2. Biosanitària
 3. Ciències Socials
 4. Humanisticolingüística

Cicles Formatius de Grau Superior i Formació Professional

Proves d'Accés als estudis universitaris per als més grans de 25 anys: Cientifico-Tècnica i Ciències de la Salut i Humanitats i Ciències Socials

Accés als segons cicles

Una vegada superats els crèdits corresponents al títol de mestre/a en qualsevol especialitat, es pot accedir als segons cicles següents:

 • Sense complements de formació: Antropologia Social i Cultural
 • Amb complements de formació: Pedagogia, Psicopedagogia, Estudis Alemanys, graduat superior en Arqueologia, Comunicació Audiovisual, Documentació, Història i Ciències de la Música, Humanitats, Lingüística, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Traducció i Interpretació, Estudis d'Àsia Oriental.

EL NOSTRE ESTUDI:

Mestre: especialitat educació física

Places de nou ingrés: 40 Horari: matí

índexContactar amb la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
índexPla d'Estudis

Es tracta d'una carrera amb títol homologat i terminal després d'un primer cicle de tres anys.

Els estudis inclouen un ventall d'assignatures que cerquen la complementarietat per aconseguir formar professionals capaços d'educar i ensenyar globalment i de desenvolupar-se amb autonomia en cada una de les disciplines que componen els ensenyaments infantil i primaris. Així doncs, podem diferenciar dos grans blocs en la tipologia d'assignatures més usuals d'aquests estudis:

 1. Les assignatures que corresponen a la formació psicopedagògica general: Didàctica General, Organització del Centre Escolar, Sociologia de l'Educació, Psicologia de l'Educació i del Desenvolupament, Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial, Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació.
 2. Les assignatures que corresponen a la formació en les didàctiques específiques de cadascuna de les disciplines que conformen els ensenyaments infantil i primari: Ciències de la Naturalesa i la seva Didàctica, Ciències Socials i la seva Didàctica, Matemàtiques i la seva Didàctica, Llengua i Literatura i la seva Didàctica, Educació Artística i la seva Didàctica, Idioma Estranger i la seva Didàctica, Educació Física i la seva Didàctica.

Totes aquestes matèries són comunes a tots els plans d'estudis de les universitats catalanes i espanyoles. Les diferents universitats imparteixen també assignatures obligatòries, pròpies de cada centre, i un ventall d'assignatures optatives i assignatures de lliure elecció que serveixen perquè els estudiants puguin completar el seu perfil acadèmic.

A més, els estudis inclouen una part important de crèdits pràctics. Un 30% de l’assignatura és de caràcter pràctic, per la qual cosa disposem d’aules específiques: els laboratoris de ciències naturals, experimentals i socials, les aules d’educació plàstica i musical, l’aula de psicomotricitat, el pavelló esportiu, les aules d’informàtica i la futura aula de llengües estrangeres.

Les pràctiques

Tots els alumnes realitzen pràctiques en centres d’educació d’infantil i primària. El Pràcticum és la vessant professionalitzadora dels estudis i posa en contacte directe l’alumne amb la realitat escolar.

Durant el segon curs, els alumnes realitzen pràctiques durant 15 dies en un col·legi per observar i prendre contacte amb la realitat educativa des de la perspectiva del mestre/a.

Durant el tercer curs, el període de pràctiques és de tres mesos. Els alumnes tenen la possibilita de realitzar les pràctiques de tercer curs a l’estranger (Londres o París).

Les pràctiques són guiades i tutoritzades pel professorat de la Facultat conjuntament amb els professionals mestres de les escoles i/o serveis educatius. Són períodes idonis per actuar com a mestre/a amb el suport constant de professionals amb experiència i per reflexionar sobre la mateixa pràctica.

Els nostres alumnes

En general, els alumnes reben una formació psicològica, sociològica i pedagògica que ofereixi coneixements profunds sobre el desenvolupament de l’aprenentatge a l’educació infantil i primària, i sobre les relacions humanes, el funcionament i la dinàmica dels grups i de les institucions i la gestió.

Una formació cientificocultural i tecnològica. La globalitat dels processos d’aprenentatge exigeix que el futur mestre/a domini aquests coneixements i sàpiga contextualitzar-los tot participant en la interpretació educativa del context natural i social de l’escola. El procés de formació ha de permetre

desvetllar l’interès i la implicació del futur mestre/a en els fets culturals.

Una formació didàctica que habiliti els futurs mestres sobre quins continguts cal ensenyar, per què cal ensenyar-los, com i quan cal avaluar per integrar-los globalment.

Específicament, com a coneixements professionals, aprenen a aplicar els coneixements adquirits per a situacions educatives, conceptualitzar i desenvolupar projectes educatius, tenir competències, destreses i aptituds bàsiques que els donen flexibilitat i adaptació a qualsevol activitat docent. Competències en els processos d’ensenyament-aprenentage. Saber intervenir en els àmbits següents: alumnes, comunitat educativa i entorn social. Habilitats per ensenyar i educar, motivar, comunicar, argumentar i presentar coneixements.

Com a coneixements acadèmics, els alumnes utilitzen teories, conceptes i coneixements per desenvolupar l’acció educativa. A més, són capaços d’identificar problemes educatius, dissenyar unitats de programació i de documentar-se. Tenen habilitats per comunicar idees, continguts i arguments de manera efectiva, tant de forma oral com escrita. Durant els estudis també desenvolupen l’esperit crític.

Però també els alumnes reben una sèrie de competències transversals, imprescindibles per a la seva tasca:

Intel·lectuals: raonament crític. Apreciació de la diversitat del món educatiu. Aprenentatge de la convivència en un món divers i comprensió per actuar constructivament davant les diferències, la multiculturalitat i la societat de la diversitat. Pensament estratègic: saber aportar solucions en situacions de conflicte. Saber donar un tractament interdisciplinari i innovador de la formació que faciliti:

 1. l’adquisició de coneixements per fonamentar la reflexió sobre la pròpia pràctica i la seva incidència en el fet educatiu;
 2. el desenvolupament de capacitats i actituds que facilitin el nivell de maduresa personal necessària per poder assumir responsabilitats.

Comunicatives: estructura, coherència i fluïdesa en l’expressió oral i escrita. Saber utilitzar els mitjans comunicatius idonis.

Interpersonals: treball en equip. Habilitats per treballar en un entorn interdisciplinari. Gestió de la informació.

Gestió personal: gestió del temps i organització del treball. Responsabilitat del procés d’ensenyament-aprenentatge. Confiança en si mateix. Maduresa vocacional. Capacitat per desenvolupar la seva formació contínua.

Valors: sensibilitat humana. Ètica professional.

Programes d'intercanvi

Els alumnes de l’ensenyament de Mestres de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona poden acollir-se a diferents programes de mobilitat d’estudiants. Destaquen el programa SICUE-SÈNECA, sistema d’intercanvi entre els centres universitaris espanyols, i el programa SÒCRATES-ERASMUS, acció europea que facilita la mobilitat d’alumnes a centres universitaris de la resta d’Europa.

Actualment l’ensenyament de Mestres té convenis signats amb les universitats espanyoles següents:

Universitat de Barcelona, Universitat de Burgos, Universitat de Granada, Universitat de Lleida, Universitat de Màlaga, Universitat de Salamanca i Universitat de Santiago de Compostel·la.

Amb les següents universitats de la resta d’Europa:

Universitat de Salern (Itàlia), Universitat de París X – Nanterre (França), Escola Superior de Dalarma (Suècia);

Amb les universitats de la resta del món següents:

Universitat de Clemson (EUA), Universitat Nacional de Trujillo (Perú), Universitat Autònoma del Sud (Xile).

Sortides Professionals

La sortida professional més evident per a un/a d’aquestes titulats és la d'exercir de mestres de llengua estrangera en centres públics o privats. A més, per la seva formació generalista, poden també exercir de mestres de primària en els altres àmbits educatius d'aquesta etapa de l'ensenyament. La tendència creixent d'introduir la llengua estrangera en etapes més primerenques comporta una oferta més gran de llocs de treball. Tanmateix, aquests estudis obren les portes per a exercir de mestres a d'altres països de la Unió Europea i als Estats Units.

Si bé els estudis de Mestre especialista en Llengua Estrangera no capaciten especialment per treballar en una empresa, el nivell cultural adquirit, juntament amb el coneixement d'idiomes i d'informàtica poden permetre l'adaptació a una gran varietat de feines en una empresa.

Els Mestres en Llengua Estrangera poden, així, desnevolupar la seva tasca com a: Mestre especialista a l'etapa d'educació primària de l'escolaritat obligatòria, als centres d'educació d'adults, als centres penitenciaris, als centres hospitalaris, en aules d'educació especial, etc.

També poden treballar als serveis educatius de suport a l'escola (museus, ajuntaments, camps d'aprenentatge... ), en l’educació en el lleure (colònies de llengua estrangera), en l’elaboració de materials educatius, en l’auto-ocupació en serveis educatius complementaris, en ludoteques, en programes d'educació a la infància; com, evidentment, mestre d'anglès i/o francès en acadèmies privades.

El seu camp de treball, doncs, és ampli, i abarca un gran ventall de professions on el seu nivell de competència pot respondre perfectament a les exigències de llocs de treball tant variats com interessants: tècnic en programació de formació, de disseny i elaboració de mitjans didàctics; consultor de formació; formador d’empresa; animador comunitari, sociocultural; orientador; comercial d’exportació; traductor/intèrpret; director d’academies privades, col·legis, escoles de negocis, etc.