MESTRE ESPECIALITAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

El mestre/a ha d’establir una relació d’acompanyant amb qui aprèn; ha d’ajudar els seus alumnes a buscar, construir i organitzar el saber; donar referències clares dels valors que donen maduresa i autonomia personal, així com capacitat per a la convivència social.

El mestre/a com a persona i professional ha d’intervenir en els àmbits següents: alumnes, comunitat educativa i entorn social.

L’acció educativa del mestre/a ha de ser global i integrada.

Ha de tenir competències, destreses i aptituds bàsiques com a professional de l’ensenyament de les etapes d’educació infantil i primària. El coneixement específic d’algunes àrees del saber el formarà com a especialista.

També ha de responsabilitzar-se de la seva formació permanent.

Tipus
mestre/a (1r cicle)
Durada mínima
3 anys
Títol
Mestre/a especialitat d'Educació Primària (homologat)
Crèdits 190,5 (157,5 obligatoris, 13,5 optatius, 19,5 lliure elecció)
Notes i vies d’accés
PAU 2003: 5,91
CFGS/FP2: 7,61
Més grans de 25 anys: 6,10
Amb titulacions universitàries finalitzades: 2,20 (mitjana ponderada de 0 a 4 punts)
PAU / batxillerat LOGSE:     
 • Cientificotècnica
 • Humanitats
 • Ciències Socials
 • Ciències de la Salut
 • Arts
COU:
 1. Cientificotecnològica
 2. Biosanitària
 3. Ciències Socials
 4. Humanisticolingüística

Cicles Formatius de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny: Tots els cicles

Proves d'Accés als estudis universitaris per als més grans de 25 anys: Cientifico-Tècnica i Ciències de la Salut i Humanitats i Ciències Socials

Accés als segons cicles

Una vegada superats els crèdits corresponents al títol de mestre/a en qualsevol especialitat, es pot accedir als segons cicles següents:

 • Sense complements de formació: Antropologia Social i Cultural
 • Amb complements de formació: Pedagogia, Psicopedagogia, Estudis Alemanys, Arqueologia, Comunicació Audiovisual, Documentació, Història i Ciències de la Música, Humanitats, Lingüística, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Traducció i Interpretació, Estudis d'Àsia Oriental.

EL NOSTRE ESTUDI Places de nou ingrés: 40
Horari: matí
índex
Contactar amb la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
índex
Pla d'Estudis

Es tracta d'una carrera amb títol homologat i terminal després d'un primer cicle de tres anys.

Els estudis inclouen un ventall d'assignatures que cerquen la complementarietat per aconseguir formar professionals capaços d'educar i ensenyar globalment i de desenvolupar-se amb autonomia en cada una de les disciplines que componen els ensenyaments infantil i primaris. Així doncs, podem diferenciar dos grans blocs en la tipologia d'assignatures més usuals d'aquests estudis:

 1. Les assignatures que corresponen a la formació psicopedagògica general: Didàctica General, Organització del Centre Escolar, Sociologia de l'Educació, Psicologia de l'Educació i del Desenvolupament, Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial, Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació.
 2. Les assignatures que corresponen a la formació en les didàctiques específiques de cadascuna de les disciplines que conformen els ensenyaments infantil i primari: Ciències de la Naturalesa i la seva Didàctica, Ciències Socials i la seva Didàctica, Matemàtiques i la seva Didàctica, Llengua i Literatura i la seva Didàctica, Educació Artística i la seva Didàctica, Idioma Estranger i la seva Didàctica, Educació Física i la seva Didàctica.

Totes aquestes matèries són comunes a tots els plans d'estudis de les universitats catalanes i espanyoles. Les diferents universitats imparteixen també assignatures obligatòries, pròpies de cada centre, i un ventall d'assignatures optatives i assignatures de lliure elecció que serveixen perquè els estudiants puguin completar el seu perfil acadèmic.

A més, els estudis inclouen una part important de crèdits pràctics. Un 30% de l’assignatura és de caràcter pràctic, per la qual cosa disposem d’aules específiques: els laboratoris de ciències naturals, experimentals i socials, les aules d’educació plàstica i musical, l’aula de psicomotricitat, el pavelló esportiu, les aules d’informàtica i la futura aula de llengües estrangeres.

Les pràctiques

Tots els alumnes realitzen pràctiques en centres d’educació d’infantil i primària. El Pràcticum és la vessant professionalitzadora dels estudis i posa en contacte directe l’alumne amb la realitat escolar.

Durant el segon curs, els alumnes realitzen pràctiques durant 15 dies en un col·legi per observar i prendre contacte amb la realitat educativa des de la perspectiva del mestre/a.

Durant el tercer curs, el període de pràctiques és de tres mesos. Els alumnes tenen la possiblitat de realittzar les pràctiques de tercer curs a l’estranger (Londres o París).

Les pràctiques són guiades i tutoritzades pel professorat de la Facultat conjuntament amb els professionals mestres de les escoles i/o serveis educatius. Són períodes idonis per actuar com a mestre/a amb el suport constant de professionals amb experiència i per reflexionar sobre la mateixa pràctica.

Els nostres alumnes

En general, els alumnes reben una formació psicològica, sociològica i pedagògica que ofereixi coneixements profunds sobre el desenvolupament de l’aprenentatge a l’educació infantil i primària, i sobre les relacions humanes, el funcionament i la dinàmica dels grups i de les institucions i la gestió.

Una formació cientificocultural i tecnològica. La globalitat dels processos d’aprenentatge exigeix que el futur mestre/a domini aquests coneixements i sàpiga contextualitzar-los tot participant en la interpretació educativa del context natural i social de l’escola. El procés de formació ha de permetre desvetllar l’interès i la implicació del futur mestre/a en els fets culturals.

Una formació didàctica que habiliti els futurs mestres sobre quins continguts cal ensenyar, per què cal ensenyar-los, com i quan cal avaluar per integrar-los globalment.

Específicament, com a coneixements professionals, aprenen a aplicar els coneixements adquirits per a situacions educatives, conceptualitzar i desenvolupar projectes educatius, tenir competències, destreses i aptituds bàsiques que els donen flexibilitat i adaptació a qualsevol activitat docent. Competències en els processos d’ensenyament-aprenentage. Saber intervenir en els àmbits següents: alumnes, comunitat educativa i entorn social. Habilitats per ensenyar i educar, motivar, comunicar, argumentar i presentar coneixements.

Com a coneixements acadèmics, els alumnes utilitzen teories, conceptes i coneixements per desenvolupar l’acció educativa. A més, són capaços d’identificar problemes educatius, dissenyar unitats de programació i de documentar-se. Tenen habilitats per comunicar idees, continguts i arguments de manera efectiva, tant de forma oral com escrita. Durant els estudis també desenvolupen l’esperit crític.

Però també els alumnes reben una sèrie de competències transversals, imprescindibles per a la seva tasca:

Intel·lectuals: raonament crític. Apreciació de la diversitat del món educatiu. Aprenentatge de la convivència en un món divers i comprensió per actuar constructivament davant les diferències, la multiculturalitat i la societat de la diversitat. Pensament estratègic: saber aportar solucions en situacions de conflicte. Saber donar un tractament interdisciplinari i innovador de la formació que faciliti:

 1. l’adquisició de coneixements per fonamentar la reflexió sobre la pròpia pràctica i la seva incidència en el fet educatiu;
 2. el desenvolupament de capacitats i actituds que facilitin el nivell de maduresa personal necessària per poder assumir responsabilitats.

Comunicatives: estructura, coherència i fluïdesa en l’expressió oral i escrita. Saber utilitzar els mitjans comunicatius idonis.

Interpersonals: treball en equip. Habilitats per treballar en un entorn interdisciplinari. Gestió de la informació.

Gestió personal: gestió del temps i organització del treball. Responsabilitat del procés d’ensenyament-aprenentatge. Confiança en si mateix. Maduresa vocacional. Capacitat per desenvolupar la seva formació contínua.

Valors: sensibilitat humana. Ètica professional.

Programes d'intercanvi

Els alumnes de l’ensenyament de Mestres de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona poden acollir-se a diferents programes de mobilitat d’estudiants. Destaquen el programa SICUE-SÈNECA, sistema d’intercanvi entre els centres universitaris espanyols, i el programa SÒCRATES-ERASMUS, acció europea que facilita la mobilitat d’alumnes a centres universitaris de la resta d’Europa.

Actualment l’ensenyament de Mestres té convenis signats amb les universitats espanyoles següents:

Universitat de Barcelona, Universitat de Burgos, Universitat de Granada, Universitat de Lleida, Universitat de Màlaga, Universitat de Salamanca i Universitat de Santiago de Compostel·la.

Amb les següents universitats de la resta d’Europa:

Universitat de Salern (Itàlia), Universitat de París X – Nanterre (França), Escola Superior de Dalarma (Suècia);

Amb les universitats de la resta del món següents:

Universitat de Clemson (EUA), Universitat Nacional de Trujillo (Perú), Universitat Autònoma del Sud (Xile).

La inserció laboral. Sortides professionals

Mestre/a en centres públics o privats i mestre/a especialitzat en educació primària.

Àmbits específics de la titulació: mestre/a a l'etapa d'educació infantil i primària de l'escolaritat obligatòria, mestre/a als centres d'educació d'adults, mestre/a als centres penitenciaris i als centres hospitalaris. Serveis educatius de suport a l'escola (museus, ajuntaments, camps d'aprenentatge, etc.), educació en el lleure.

Elaboració de materials educatius, autoocupació en serveis educatius complementaris, programes d'atenció a la infància i ludoteques.