INFERMERIA

La infermeria procedeix d'una activitat innata i fonamental de l'ésser humà i quan s’organitza constitueix la disciplina o ciència dels cuidatges.

La responsabilitat essencial és ajudar els individus i grups (família/comunitat) a funcionar de forma òptima en qualsevol estat de salut en què es trobin. Això significa que la disciplina engloba les funcions que integren el CUIDATGE tant en salut com en malaltia des de la concepció fins a la mort. S'ocupa de mantenir i protegir la salut, tenir cura del malalt i ajudar a la rehabilitació. Té cura dels aspectes psicosomàtics i psicosocials de la vida que afecten la salut, la malaltia i la mort. La infermeria requereix aplicar coneixements, habilitats i actituds específiques de la disciplina i la Universitat Rovira i Virgili contribueix a millorar de l’assistència sanitària organitzant cursos i especialitats de postgrau.

Tipus
diplomatura (1r cicle)
Durada mínima
3 anys
Títol
diplomat/da en Infermeria (homologat)
Crèdits 222 (177 obligatoris, 22,5 optatius, 22,5 lliure elecció)
Recomanacions
Atès el caire de l’ensenyament, és convenient que els estudiants hagin cursat la modalitat de batxillerat de Ciències de la Naturalesa i de la Salut.
Notes i vies d’accés
PAU 2003: 5,91
CFGS/FP2: 7,83
Més grans de 25 anys: 5,00
Amb titulacions universitàries finalitzades: 1,49 (mitjana ponderada de 0 a 4 punts)
PAU / batxillerat LOGSE:
 • Ciències de la Salut
COU:
 1. Biosanitària

Cicles Formatius de Grau Superior i Formació Professional

Proves d'Accés als estudis universitaris per als més grans de 25 anys: Cientifico-Tècnica i Ciències de la Salut

Accés als segons cicles

Una vegada obtinguda la diplomatura en Infermeria, es pot accedir als segons cicles següents:

 • Sense complements de formació: Antropologia Social i Cultural, Ciència i Mètode en Infermeria
 • Amb complements de formació: Comunicació Audiovisual, Documentació, Història i Ciències de la Música, Humanitats, Lingüística, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Traducció i Interpretació, Estudis Alemanys, Arqueologia, Estudis d'Àsia Oriental.

 

EL NOSTRE ESTUDI Places de nou ingrés: 80
Horari: matí i tarda
índex
Contactar amb la l'Escola Universitària d'Infermeria
índex
Pla d'Estudis
En acabar la formació, el diplomat/da en Infermeria haurà de ser capaç d'assumir la responsabilitat de planificar, proporcionar i avaluar eines d'infermeria encaminades al foment de la salut i prevenció de la malaltia, assistència, rehabilitació i acompanyament en el procés de morir. També ha de saber valorar la persona i la família en la seva globalitat i individualitat, tenint en compte els factors d'herència i desenvolupament, junt amb els fets socials, culturals i econòmics de la localitat, nació i estat on faci la feina. Tanmateix, ha d’actuar com a membre eficaç de l'equip de salut en les activitats assistencial, administrativa, docent i investigadora.

Per assolir aquests objectius, cal que la formació del diplomat/da en Infermeria sigui integral, tant pràctica com teòrica, des del punt de vista científic, tècnic i humà.

Així la URV s’encarrega de:

 • Formar professionals d'infermeria adaptats a les necessitats de salut tenint en compte el context socioeconòmic, sanitari i polític del país.
 • Promocionar la investigació en Infermeria.
 • Contribuir al perfeccionament científic, tècnic i humanístic dels professionals d'Infermeria.
 • Formar educadors per a la salut.
Les pràctiques

Les pràctiques clíniques són curriculars i es realitzen als centres hospitalaris, d’atenció primària, centres psiquiàtrics etc. de les comarques de Tarragona. Preparen l’alumne/a i li permeten conèixer la realitat assistencial en la qual es desenvoluparà la seva tasca futura, al mateix temps que faciliten l’accés al món laboral.

Duració de les pràctiques
Es realitzen en el període de gener a juny. Abans del període de pràctiques s’exposen les llistes al tauler d’avisos de cada aula, on consta el lloc, el període, etc.

 • 1r curs: 360 hores
 • 2n curs: 840 hores
 • 3r curs: 780 hores

Seguiment d’avaluació de les pràctiques
Cada estudiant té assignat un professor/a de pràctiques que en fa el seguiment per facilitar-li la integració i l’aprenentatge.

Els nostres alumnes

Els nostres alumnes són persones motivades, amb voluntat de servei, preocupats pel benestar i per la qualitat de vida de la població.

Programes d'intercanvi
Un dels objectius de l’Escola d’Infermeria és potenciar els intercanvis internacionals, tant d’alumnat com de professorat. Aquests programes permeten als alumnes i a la Escola en conjunt obrir-se a altres maneres d’entendre la docència en Infermeria, així com a altres cultures del cuidatge. Estem convençuts que aquesta obertura ens enriqueix a tots tant humanament com professionalment, ja que ajuda els estudiants a ser persones més tolerants i professionals més complets.

Els programes internacionals en què participa l’Escola d’Infermeria són:

 • Programa Sòcrates-Erasmus: subvencionat per la Unió Europea, preveu estades entre tres mesos i un any acadèmic. La subvenció té la finalitat de cobrir les despeses ocasionades per l’estada. L’Escola té convenis signats amb les escoles d’Infermeria de Naevsted (Dinamarca), Trondheim (Noruega), Boras (Suècia), Reggio Emilia (Itàlia), Lisboa (Portugal) i Sairaalamaki (Finlàndia).
 • Programa Sèneca: mobilitat d'estudiants de primer i segon cicle a universitats de l'Estat espanyol. L’Escola té convenis signats amb les escoles d’Infermeria de la Universitat de La Laguna i la Universitat Rey Juan Carlos, que preveuen estades entre tres i nou mesos.
 • European Nursing Module Network: xarxa d’escoles d’Infermeria de països europeus (tant de dins com de fora de la Unió: Noruega, Dinamarca, Suècia, Finlàndia, Regne Unit, Suïssa, Àustria, Estònia, Rumania, Bulgària, Lituania, Rússia i Espanya). És un programa de quatre setmanes de duració que es finança l’alumne; no obstant això, l’Escola ajuda els estudiants segons les possibilitats.

Programa Interuniversitari de l’Agència de Cooperació Iberoamericana del Ministeri d’Afers Estrangers: destinat a estudiants de l’últim any de carrera i postgraduats de tot l’Estat Espanyol en universitats d’Amèrica Llatina, Àsia, Oceania, Àfrica i països d’Europa del Est. L’estudiant farà tasques de suport a la docència i a la recerca al departament que hagi ofert la plaça.

Sortides professionals

Les sortides professionals són diverses: treball assistencial, treball docent i d’investigació, treball de gestió de serveis d’infermeria i administratiu i àmbit privat, dins dels àmbits d’actuació següents: hospitals, centres d’assistència primària, visita i atenció a domicili, centres sociosanitaris, centres geriàtrics, centres de dia, hospitals psiquiàtrics, centres d’assistència primària psiquiàtrica, atenció a gestants, preparació per al part, planificació familiar, centres de promoció de la salut, educació per a la salut a les escoles, centres de suport en processos crítics i pèrdua o dol, acompanyament a la mort, suport a les famílies, etc.

En aquests moments els infermers tenen una alta demanda professional, tant en aquest país com a Europa i als EUA. Tot i que la convergència europea encara no és una realitat, les fronteres per als nostres alumnes sempre han estat obertes.