FISIOTERÀPIA

El fisioterapeuta és aquell professional de la salut que utilitza preferentment els mitjans físics (moviment, aigua, aire, electricitat, radiacions, fred, calor, etc.), encara que, ocasionalment, pot recórrer als mitjans químics (iontoforesi, etc.) per promoure, mantenir i incrementar la salut. La formació per obtenir el títol oficial ha de procurar que els estudiants aprenguin no solament els fonaments teòrics i conceptuals de la fisioteràpia, sinó que adquireixin també experiència, capacitació clínica i aptituds professionals suficients.

Tipus
Diplomatura (1r)
Durada mínima
3 anys
Títol
diplomat/da en Fisioteràpia (homologat)
Crèdits 207 (166,5 obligatoris, 19,5 optatius, 21 lliure elecció)
Recomanacions
Els estudiants que vulguin accedir a aquest ensenyament seria molt convenient que tinguessin un bon nivell en assignatures bàsiques de ciència: Química, Biologia, etc.
Notes i vies d’accés
PAU 2003: 6,94
CFGS/FP2: 8,80
Més grans de 25 anys: 5,78
Amb titulacions universitàries finalitzades: 2,16 (mitjana ponderada de 0 a 4 punts)
PAU / batxillerat LOGSE:
     - Ciències de la Salut
COU:
     B. Biosanitària

Cicles Formatius de Grau Superior i Formació Professional

Proves d'Accés als estudis universitaris per als més grans de 25 anys: Cientifico-Tècnica i Ciències de la Salut

Accés als segons cicles

Una vegada obtinguda la diplomatura en Fisioteràpia, es pot accedir als segons cicles següents:

 • Amb complements de formació: Comunicació Audiovisual, Documentació, Història i Ciències de la Música, Humanitats, Lingüística, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Traducció i Interpretació, Estudis Alemanys, Arqueologia.

 

EL NOSTRE ESTUDI Places de nou ingrés: 73 Horari: matí i tarda
índex
Contactar amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
índex
Pla d'Estudis

L’estudi de Fisioteràpia es basa en el coneixement de la persona des d'una perspectiva integral que l’interrelaciona amb el seu entorn sociocultural i ambiental (estructura del cos humà, desenvolupament psicològic i societat i suport social), amb els coneixements de salut comunitària, l’adquisicó d’habilitats i fonaments propis de la professió. El pla d’estudis està elaborat de manera que, facilitant l’obtenció del títol oficial, l’estudiant adquireixi una sèrie de capacitats que el permetin assolir un alt nivell de professionalitat i responsabilitat. Així, els alumnes aprenen a:

 • Ser un aprenent autodirigit, que reconegui les necessitats educatives personals, que sàpiga elegir les fonts d’aprenentatge i sàpiga avaluar el progrés personal.
 • Funcionar com a membre eficaç d’un equip assistencial, investigador o docent.
 • Reconèixer, mantenir i desenvolupar les característiques personals que es requereixen en un fisioterapeuta, tals com:
 • Consciència de les capacitats, limitacions i reaccions emocionals pròpies.
 • Responsabilitat.
 • Capacitat per relacionar-se i interessar-se per altres persones i, en el cas del pacient, capacitat per posar-se en el seu lloc.
 • Planificar, aplicar i avaluar un tractament adequat mitjançant agents físics i químics, a partir del diagnòstic mèdic.
 • Participar en l’elaboració i aplicació dels programes de prevenció i educació sanitària que pertanyin al seu camp professional.
 • Elaborar el pla de fisioteràpia que el pacient ha de seguir al seu domicili.
 • Ensinistrar familiars o personal responsables del pacient sotmès a fisioteràpia sobre les pautes de col·laboració en el programa establert.
 • Desenvolupar les habilitats i els mètodes clínics requerits per tractar i definir els problemes de salut dels pacients, incloent-hi els aspectes físics, emocionals i socials.
Les pràctiques

Mètodes docents innovadors:

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha apostat decididament per l’aplicació de les noves tencologies i per nous sistemes d’aprenentatge en els ensenyaments, cosa que ha vist reconeguda mitjançant premis de nivell autonòmic i estatal.

S’han concedit dos guardons al col·lectiu de professors de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut: la Distinció Jaume Vicens Vives i el Premi d’Experiències de Millora del Consell de Coordinació Universitària, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, iniciativa emmarcada en el II Pla de Qualitat de les Universitats i orientada a reconèixer accions de millora desenvolupades a les universitats a conseqüència del procés d'avaluació institucional. La Facultat ha canviat de la metodologia docent clàssica a uns models d'aprenentatge actiu per desenvolupar la capacitat de reflexió dels alumnes i potenciar-ne la capacitat crítica per prendre decisions responsables, fomentar actituds com la indagació, la comunicació i el treball en equip, i millorar l'adquisició de la competència en habilitats clíniques bàsiques.

Aquesta metodologia implica una utilització intensiva de recursos audiovisuals. El principi és ensenyar l’alumne a aprendre discutint la solució activa de problemes en grups petits. La idea és que el futur és en una docència basada en la resolució de problemes i en aquesta perspectiva es desenvolupa el projecte premiat.

Els nous mètodes docents que s'han utilitzat són la incorporació d'imatges, la utilització de casos clínics, el plantejament de problemes i la pràctica en malalts simulats, tot això fent ús de les noves tecnologies. L'experiència s'ha realitzat simultàniament en diferents àrees de coneixement dels dos departaments de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Es tracta de posar l’estudiant en una situació activa, idèntica a les que es trobarà a la pràctica professional. Així entén la importància d'allò que ha d’aprendre. Es practica a través de grups participatius, tipus seminari, on s’analitza la metodologia del cas que es tracta. En aquest procés el professor, a més de transmetre coneixements, ha de ser facilitador del procés d’aprenentatge de l’alumne. Tot això s’aconsegueix incorporant imatges, casos, problemes, malalts estandarditzats, etc. als quals s’accedeix, en gran part, utilitzant les noves tecnologies.

En els últims deu anys, el centre ha aplicat aquests nous mètodes en els camps de l’anatomia, farmacologia, ciències mèdiques, psiquiatria i traumatologia, i s’utilitzen en deu matèries impartides a la Facultat. Per fer-ho es disposa de videoprojectors a totes les classes i material editat en CD-ROM per cada tema.

Els nostres alumnes

Els nostres alumnes són gent amb hàbits d’estudi i d’actualització; és fonamental que adquireixin l'hàbit d'ampliar els coneixements amb la bibliografia complementària i amb les publicacions científiques.

Són conscients que han de dominar la comunicació oral i escrita per comunicar-se eficaçment amb els pacients, i, per dur a terme la seva activitat, saben que han de tenir cura de mantenir una bona flexibilitat articular, força muscular, coordinació motriu, i especial cura amb les seves mans.

No obliden la informàtica i les noves tecnologies, que els serviran per elaborar informes i materials, elaborar i consultar bases de dades, fer presentacions en activitats científiques, manejar programes estadístics (SPSS), etc.

Finalment, són persones que adquereixen un compromís sobre la professió i la societat, desenvolupant un cos de coneixement propi, basat en l'evidència científica i en l'actuació constant en funció del desenvolupament tecnològic, científic i de les necessitats canviants de la població, i fan seus els valors i les actituds del codi deontològic de la professió, i afavoreixen la reflexió ètica.

Programes d'intercanvi

La Facultat actualment ofereix un programa complet de mobilitat per als seus alumnes que els possibilita realitzar estades acadèmiques en universitats europees i espanyoles amb l’objectiu de seguir els estudis i conèixer altres mètodes docents, cultures i formes de pensar.

Així a través del programa Sòcrates-Erasmus, els estudiants tenen la possibilitat de realitzar una estada a: Universitat de Lieja (Bèlgica), Universitat de Pàdua (Itàlia), Universitat Joseph Fourier de Grenoble (França), Escola de Cinesiteràpia de Grenoble (França), Universitat de Göteborg (Suècia), Universitat de Mòdena i Reggio d’Emília (Itàlia), Universitat de Viena (Àustria), Univwersitat d’Uppsala (Suècia), Universitat Catòlica de Lille (França), Universitat Karlova (Rep. Txeca)), Universitat Louis Pasteur - Estrasburg I (França), Universitat de Bonn (Alemanya), Universitat de Lisboa (Portugal), Universitat d’Amsterdam (Holanda).

A més, el pla Cajal i les beques Sicue-Sèneca ofereixen la possiblitat de realitzar estades a qualsevol Facultat de Medicina d'Espanya on s'imparteixi un pla d'estudis d'acord amb el RD 1497/87, sobre directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal. Els estudiants que participen en aquest programa poden optar al Pla estatal de beques Sèneca.

Finalment, a través del programa Drac, els alumnes poden sol·licitar estades a les facultats de Medicina de qualsevol universitat que formi part de la xarxa de l’Institut Joan Lluís Vives.

Sortides professionals

Acabats els estudis, el fisioterapeuta pot orientar la seva formació de postgraduat: a) a la docència i la investigació; b) a l'especialització. En qualsevol cas, l'actualització constant dels coneixements i les habilitats és un compromís que ha de regir tota la seva trajectòria professional.

a)- Orientació curricular a la docència i la investigació

Un cop titulat, el fisioterapeuta pot orientar la seva formació cap a la docència o la recerca. En aquest cas, la via acadèmica més adequada és cursar estudis de segon cicle, que permeten accedir al títol de llicenciat, amb la finalitat de completar la formació amb un programa d'estudis de tercer cicle per obtenir el doctorat.

És probable que en el futur es desenvolupin estudis de segon cicle, orientats específicament als diplomats en les diverses carreres que inclouen les ciències de la salut. Actualment, algunes universitats ja ofereixen estudis de graduat superior no homologats.

b)- Orientació curricular a l'especialització en un camp concret d'intervenció

El caràcter generalista de la formació bàsica i l'amplitud dels àmbits d'intervenció dels professionals requereix que el graduat orienti el currículum professional segons els seus interessos. Actualment, les especialitats de la Fisioteràpia es duen a terme en forma de postgraus i màsters, que s'imparteixen en les diverses escoles de Fisioteràpia de les universitats catalanes. Aquesta especialització es vincula, en general, a les especialitats mèdiques: traumatologia i ortopèdia, neurologia, reumatologia, geriatria, cardiorespiratòria, uroginecologia, esportiva, pediatria, circulatòria.

Com a professionals, els fisioterapeutes promouen hàbits de vida saludables entre la població, sobretot pel que fa a l'activitat física, la higiene postural i respiratòria, mitjançant l'educació per la salut, individual o col·lectiva. Duen a terme activitats de prevenció de lesions o de malalties relacionades amb l'activitat professional o esportiva, amb el moment del cicle vital de la persona —infància o vellesa— o amb malalties cardiorespiratòries, reumatològiques i circulatòries.

Són els responsables d’aplicar mètodes i tècniques de Fisioteràpia per recuperar les capacitats motrius i funcionals de la persona que hagin quedat disminuïdes com a conseqüència d'una lesió o una malaltia, i tenen cura de persones amb deficiències i discapacitats, moderades o greus (persones grans fràgils, lesionats medul·lars o neurològics., etc.), per tal de reeducar la seva capacitat funcional o prevenir les possibles complicacions que se'n puguin derivar.

Donen suport i acompanyament a la persona que ha patit una lesió o que té una deficiència o discapacitat, així com al seu entorn sociofamiliar, per tal que tinguin la informació i els coneixements necessaris en el maneig de la situació en què es troben, però també organitzen els recursos tecnològics i humans al seu abast per tal de millorar la qualitat i l'eficàcia de les seves intervencions.