ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA: INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES

D’impartir els coneixements científics i tècnics que es necessiten per transformar i processar els aliments per tal d'oferir una gran diversitat de productes amb les consegüents garanties de seguretat alimentària, se n’ocupa l’Enginyeria Tècnica Arícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries.

L’enginyer tècnic principalment és el responsable de gestionar la producció en línies i plantes de processament d'aliments, amb la finalitat d'obtenir productes alimentaris de qualitat i econòmicament rendibles d'una manera respectuosa amb el medi ambient.

Així, els estudis proporcionen a l'alumnat els coneixements necessaris perquè es formin com a professionals especialitzats en assessorament i vigilància dels processos industrials de transformació dels productes agrícoles, tant pel que fa als materials com a les instal·lacions industrials de les conserves, sistemes de refrigeració, transport i caducitat dels productes, higiene dels envasaments, controls de qualitat i, en general, tot el que fa referència a les indústries de productes de consum.

Tipus
enginyeria tècnica (1r cicle)
Durada mínima
3 anys
Títol
enginyer/a tècnic agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries (homologat)
Crèdits 198 (141 obligatoris, 36 optatius, 21 lliure elecció)
Recomanacions
Ateses les característiques d’aquest ensenyament, caldria que l’estudiant tingués uns bons coneixements de física, matemàtiques, biologia i química.
Notes i vies d’accés
PAU 2003: 5,00
CFGS/FP2: 5,00
Més grans de 25 anys: 5, 00
Amb titulacions universitàries finalitzades: 1,24 (mitjana ponderada de 0 a 4 punts)
PAU / batxillerat LOGSE:
     - Cientificotècnica
     - Ciències de la Salut
COU:
     A. Cientificotecnològica
     B. Biosanitària

Cicles Formatius de Grau Superior i Formació Professional

Proves d'Accés als estudis universitaris per als més grans de 25 anys: Cientifico-Tècnica i Ciències de la Salut

Accés als segons cicles

Una vegada obtinguda l'especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries de l'Enginyeria Tècnica Agrícola, es pot accedir als segons cicles següents:

  • Sense complements de formació: Enginyeria Agronòmica, Enginyeria de Forests, Enologia
  • Amb complements de formació: Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciències Ambientals, Enginyeria en Organització Industrial, Investigació i Tècniques de Mercat, Comunicació Audiovisual, Documentació, Història i Ciències de la Música, Humanitats, Lingüística, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Traducció i Interpretació, Estudis Alemanys, Arqueologia, Tecnologies del Medi Ambient, Estudis d'Àsia Oriental.

 

EL NOSTRE ESTUDI Places de nou ingrés: 40 Horari: matí i tarda
índex
Contactar amb la Facultat d'Enologia
índex
Pla d'Estudis

L’Enginyeria Tècnica Agrícola que s’imparteix a la URV posa un èmfasi especial en l’estudi de la producció i elaboració de productes propis de la zona mediterrània. Així, en el pla d’estudis es troben matèries que apropen els estudiants a sectors com l’oli, el vi, la fruita seca o els conreus mediterranis. La raó principal és la voluntat de formar professionals que responguin a les demandes de l’entorn, amb l’objectiu de facilitar la incorporació dels titulats a les empreses i institucions. No obstant això, per garantir una formació integral dels titulats, l’oferta acadèmica no deixa de banda altres sectors de la producció agroalimentària, que són tractats per professionals dels diferents sectors que imparteixen docència en l’ensenyament.

Un altre dels trets diferencials de l’Enginyeria Tècnica Agrícola de la URV és la possibilitat de realitzar pràctiques a l’empresa com una assignatura optativa del pla d’estudis. Aquest fet ha estat valorat sempre de forma molt positiva pels nostres estudiants, i no tots els plans d’estudis d’Enginyeria Tècnica Agrícola preveuen aquesta possibilitat. Aquestes pràctiques es realitzen normalment durant el 3r curs i hi col·laboren les empreses del sector agroalimentari de l’àrea d’influència de la URV. Les estades en pràctiques permeten als alumnes entrar en contacte amb el món laboral, integrar-se dintre d’una estructura empresarial consolidada i aplicar els coneixements adquirits durant el seu període formatiu. Per altra banda, les empreses entren en contacte amb els alumnes, en els quals troben, moltes vegades, les qualitats necessàries per integrar-se en la seva estructura productiva una vegada finalitzat el període de pràctiques.

És molt important destacar la figura del tutor acadèmic que la Facultat d’Enologia assigna a cadascun dels estudiants d’aquest ensenyament. Aquest tutor és un professor tutor de l’ensenyament, i es converteix en la persona de referència per comentar-li qualsevol aspecte acadèmic, orientar l’estudiant i per resoldre qualsevol dubte que es pugi presentar durant el període formatiu.

Les pràctiques

Les pràctiques en empreses permeten ampliar els coneixements dels alumnes sobre l'activitat professional que pot desenvolupar un enginyer tècnic agrícola, d'especialitat Indústries Agràries i Alimentàries, a través de la realització d'una estada en una empresa.

Per seleccionar l’empresa, la Facultat d’Enologia disposa de tota una sèrie de firmes col·laboradores del sector agroalimentari. L’assignació es fa segons les preferències de cada alumne, que es respecten en la mesura que sigui possible. Com que es tracta d’una assignatura, s’ha d’organitzar amb professors tutors per part del centre i un supervisor per part de l'empresa.

L'estada en pràctiques es realitza durant el curs acadèmic en el qual l’estudiant s'hagi matriculat en aquesta assignatura. S'estableix una durada mínima de dos mesos amb horari preestablert amb l'empresa, que en alguns casos pot ser de mitja jornada. Els alumnes de l’ETA-IAA realitzen pràctiques en nombroses empreses, principalment de la província de Tarragona, i s’incorporen en diversos àmbits. Van des de l’anàlisi i control de matèries primeres, anàlisi i control de qualitat durant la producció i del producte acabat, tasques en gestió de la producció, col·laboració en la realització de projectes i informes tècnics fins a tasques relacionades amb la implantació de normatives ISO. En definitiva, es cobreix l’ampli ventall de possibilitats per als quals es prepara els alumnes.

Els nostres alumnes

Per cursar l’Enginyeria Tècnica Agrícola és necessari tenir assolits els coneixements cientificotècnics que s’imparteixen al batxillerat de la LOGSE. És molt important dominar un altre idioma, especialment l’anglès, ja que en molts casos facilita l’obtenció de bibliografia de la font original.

Els nostres alumnes han de ser persones amb ganes d’incorporar-se en diferents àrees del sector agroalimentari, des de l’anàlisi i control del les matèries primeres, la gestió dels processos de producció, conservació i distribució dels productes, fins a l’elaboració de projectes de disseny en qualsevol àmbit dins de les seves competències professionals.

Com a enginyers tècnics, aprenen a analitzar problemes concrets, en saben i els defineixen per prendre decisions i dissenyar plans d'actuació. Apliquen d’una manera integral els coneixements adquirits a les situacions reals, tenint en compte en tot moment els recursos de què disposen. I saben interpretar estudis, informes, dades i analitzar-los numèricament, seleccionant les fonts d'informació escrites i informatitzades disponibles relacionades en la recerca de solucions.

Per això, tenen un esperit innovador, crític, compromès amb el reciclatge continu i amb les implicacions mediambientals de la seva activitat. Valoren la formació integral i utilitzen les eines informàtiques, saben que la seva tasca pot desenvolupar-se en equips multidisciplinaris i són capaços de liderar-los.

Programes d'intercanvi

La Facultat d'Enologia té signats convenis de col·laboració amb les universitats següents, a través dels programes Erasmus i Sicue-Sèneca: Universitat Pública de Navarra, Institut Politècnic de Braganza (Portugal), Universitat de La Rioja, Universitat de Valladolid.

A través d'aquests convenis els estudiants de la Facultat poden cursar assignatures durant un quadrimestre en alguna d'aquestes universitats.

Sortides professionals

L’enginyer tècnic agrícola, especialitzat en Indústries Agràries i Alimentàries, està plenament capacitat per desenvolupar la seva tasca en tres àmbits ben definits:

  • A l’empresa privada: gestió i explotació d’indústries agroalimentàries; anàlisi i control de qualitat i de matèries primeres i elaborades; gestió i desenvolupament de processos agroalimentaris; màrqueting comercial, disseny de projectes d'instal·lacions i d'indústries agroalimentàries, tècnic d'empreses auxiliars: equips, additius, embalatges, comercialització, etc
  • Exercint lliurament la seva professió: elaboració de projectes i estudis tècnics, informes i direccions d’obra, estudis de viabilitat d’inversions agràries i alimentàries; assessorament tècnic i econòmic; gestió d’ajuts i subvencions.
  • Com a tècnic de l’administració pública: càrrecs tècnics d’inspecció i gestió ja sigui a la Unió Europea, a l’Estat, a les comunitats autònomes, ajuntaments; docència en ensenyament secundari.