ENGINYERIA TÈCNICA EN TELECOMUNICACIONS: TELEMÀTICA

L’ús creixent d’ordinadors, Internet, xarxes locals d'ordinadors, de serveis de televisió i informació per cable o per fibra òptica, ADSL a la línia fixa de telefonia, videoconferència, telèfons mòbils amb nous serveis, comandaments a distància, televisió per satèl·lit, sistemes de localització global (GPS), radars, a més de la televisió i ràdio tradicional, i d'altres com l'observació permanent de la Terra des de satèl·lits o els radars meteorològics, és gràcies, i principalment, a l'enginyeria de Telecomunicació, que s'ocupa de l'emissió, transmissió i recepció de missatges a través de cables, ràdio, fibres òptiques o rajos de llum a l'espai amb ajuda d'equips electrònics.

L'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació especialitat de Telemàtica s’ocupa del projecte, la construcció, el manteniment i l'operació de xarxes d'ordinadors, ja siguin locals (LAN) de l'àrea àmplia (WAN), i també s’encarrega dels programes i regles (protocols) que es fan servir perquè la informació pugui ser transportada per la xarxa de forma eficient. Però també treballa amb la interoperació de xarxes diferents (cable, fibra òptica, ràdio) i amb els nous serveis que permeten les xarxes: comerç electrònic, teletreball, teleformació, telemedicina, etc. (La paraula telemàtica està formada per la combinació de telecomunicació i informàtica.)

Tipus
enginyeria tècnica (1r cicle)
Durada mínima
3 anys
Títol
enginyer/a tècnic/a industrial en Telecomunicacions: especialitat en Telemàtica (homologat)
Crèdits 225 (171 obligatoris, 31,5 optatius, 22,5 lliure elecció)
Recomanacions
Cal aprofitar l’optativitat que ofereixen els estudis de secundària per cursar assignatures com: Ampliació de Matemàtiques, Informàtica, Electrònica.
Notes i vies d’accés PAU 2003: 5,00
CFGS/FP2: 5,00
Més grans de 25 anys: 5,00
Amb titulacions universitàries finalitzades: 1,48 (mitjana ponderada de 0 a 4 punts)
PAU / batxillerat LOGSE:
  • Cientificotècnica
  • Ciències de la Salut
COU:
  1. Cientificotecnològica
  2. Biosanitària

Cicles Formatius de Grau Superior i Formació Professional

Proves d'Accés als estudis universitaris per als més grans de 25 anys: Cientifico-Tècnica i Ciències de la Salut

Accés als segons cicles

Una vegada obtinguda l'especialitat en Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions: Telemàtica, es pot accedir als segons cicles següents:

  • Sense complements de formació: Enginyeria de Telecomunicació
  • Amb complements de formació: Ciències i Tècniques Estadístiques, Enginyeria en Electrònica, Enginyeria en Organització Industrial, Investigació i Tècniques de Mercat, Comunicació Audiovisual, Documentació, Estudis d'Àsia Oriental, Història i Ciència de la Música, Humanitats, Lingüística, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Traducció i Interpretació, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.

 

EL NOSTRE ESTUDI Places de nou ingrés: 60
índex
Contactar amb l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
índex
Pla d'Estudis

Aquest estudi té la voluntat de capacitar els alumnes per formular, especificar, dissenyar i implementar les necessitats de comunicació dels clients, mitjançant una formació adequada que desenvolupi les habilitats per entendre el funcionament de les xarxes i sistemes de telecomunicacions actuals i emergents amb fils o sense. Per aconseguir-ho s'ha configurat un ensenyament en què les principals matèries estan relacionades amb l'electrònica, les ones electromagnètiques de ràdio o de llum que es propaguen per l'aire o dins dels cables i les fibres òptiques, els ordinadors (no com a informàtic professional) i amb la conversió dels missatges originals (veu, imatges, textos, programes) en senyals radioelèctriques aptes per circular pel mitjà de transmissió escollit. D'aquesta manera, les matemàtiques apareixen no només com a suport de les eines necessàries (la física de les ones de ràdio o l'anàlisi d'un circuit electrònic, per exemple) sinó també, cada cop més, com a instrument per millorar els sistemes de comunicacions mitjançant la codificació de senyals.

Per altra banda, els projectes es converteixen en equips i aparells que es fabriquen, es comproven i es reparen en un taller o laboratori, de manera que les competències tecnològiques (capacitat de muntar, comprovar i mesurar) són també presents en el nostre pla d’estudis, a més de la formació pràctica en laboratoris, necessària per realment formar un professional plenament capacitat.

Les pràctiques Els crèdits pràctics cursats representen el 41% del total.
Els nostres alumnes

D’entre totes les qualitats per seguir els estudis d’Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, especialitat Telemàtica, la fonamental, i que caracteritza els alumnes és la curiositat per saber com funcionen les coses i com poden millorar-se.

Si la curiositat és fonamental, també cal destacar que l'afició a la física i a les matemàtiques, a més de tenir habilitats tecnològiques i especial destresa per desenvolupar en un laboratori o taller tasques de muntatge, reparació i mesura de circuits i d'equips, són trets que els alumnes han de tenir per seguir amb aprofitament els cursos d’aquest ensenyament. A més, la informàtica (programació i ús) és una eina molt important i, encara que els estudis no en requereixin una formació prèvia, l'afecció per aquestes tecnologies és indispensable.

També es necessita capacitat per treballar en grup i liderar equips multidisciplinaris tot desenvolupant les habilitats individuals que permetran alhora assolir reptes individuals.

Programes d'intercanvi

SICUE-SÈNECA (Estat espanyol). SÒCRATES- ERASMUS (UE)

Sortides professionals

La sortida laboral més característica d'aquest ensenyament és dissenyar i administrar xarxes de comunicacions. Altres sortides són el manteniment i la seguretat de xarxes corporatives (intranets), el treball en el camp de la telefonia mòbil i les xarxes sense fils (wireless LAN), el disseny i la certificació d'infraestructures comunes de telecomunicació en edificis, tècnic en sistemes i aplicacions telemàtiques: telefonia, multimèdia, criptologia, tractament de senyals, control distribuït; activitat tecnicocomercial, exercici lliure de la professió o la docència (FP, cicles formatius de grau superior orientats a xarxes de comunicació, etc).

Atesa la formació rebuda, l'enginyer tècnic de Telecomunicacions és un professional molt versàtil, capaç de realitzar un ventall d'activitats molt variades i d'aprendre amb facilitat d'altres que van apareixent, relacionades amb les noves tecnologies, tant en oficines com en laboratoris, fàbriques o plantes de producció, estudis de ràdio i televisió, centres emissors, aeroports, etc.