ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL: QUÍMICA INDUSTRIAL

Des de 1978 s’imparteixen a Tarragona els estudis de Química Industrial, amb una forta implantació en el polígon petroquímic, el més gran de l’Estat i el segon d'Europa.

La creació de la Universitat Rovira i Virgili, que coincidí amb la reforma dels ensenyaments universitaris, ha permès que se segueixi impartint a Tarragona l’ensenyament d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial des del curs 1993-94.

L’enginyer/a tècnic/a industrial especialista en Química Industrial té els coneixements necessaris per elaborar, sintetitzar i obtenir tot tipus de substàncies i per crear i dirigir les indústries relacionades amb el sector i els seus plans de qualitat i medi ambient.

Per tradició i valoració dins del sector industrial, també se li reconeix la capacitat de realitzar tasques similars en tot tipus d’indústries.

Tipus
Enginyeria tècnica (1r cicle)
Durada mínima
3 anys
Títol
Enginyer/a Tècnic/a Industrial especialitat Química Industrial (homologat)
Crèdits 235,5 (178,5 obligatoris, 33 optatius, 24 lliure elecció)
Recomanacions
Els estudiants que vulguin accedir a aquest ensenyament seria convenient que tinguessin un nivell acceptable de les assignatures bàsiques de ciència i tecnologia: química, física, matemàtiques i informàtica.
Notes i vies d’accés
PAU 2003: 5,00
CFGS/FP2: 5, 00
Més grans de 25 anys: 5, 00
Amb titulacions universitàries finalitzades: 1, 09 (mitjana ponderada de 0 a 4 punts)
PAU / batxillerat LOGSE:
     - Cientificotècnica
     - Ciències de la Salut
COU:
     A. Cientificotecnològica
     B. Biosanitària

Cicles Formatius de Grau Superior i Formació Professional

Proves d'Accés als estudis universitaris per als més grans de 25 anys: Cientifico-Tècnica i Ciències de la Salut

Accés als segons cicles

Una vegada obtinguda l'especialitat en Química Industrial de l'Enginyeria Tècnica Industrial, es pot accedir als següents segons cicles:

- Sense complements de formació: Ciències i Tècniques Estadístiques, Enginyeria en Organització Industrial, Enginyeria Industrial, Enginyeria Química

- Amb complements de formació: Enginyeria de Materials, Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial, Investigació i Técniques de Mercat, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciències Ambientals, Química, Comunicació Audiovisual, Documentació, Història i Ciències de la Música, Humanitats, Lingüística, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Traducció i Interpretació, Estudis Alemanys, Arqueologia, i Estudis d'Àsia Oriental.

 

EL NOSTRE ESTUDI Places de nou ingrés: 60 Horari: matí
índex
Contactar amb l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
índex
Pla d'Estudis

Métodes docents i innovadors: En tots els ensenyaments l’ETSEQ aposta, ja des de fa força anys, per la innovació docent, i n’és pionera a l’Estat espanyol. L’aprenentatge es basa en la resolució de problemes oberts i en el treball en equip. Les habilitats que s’assoleixen amb aquests dos mètodes tenen una importància cabdal en el món laboral i, a més, permeten un aprenentatge eminentment pràctic, més proper a la realitat social actual.

D’altra banda, aquests mètodes d’aprenentatge permeten una major efectivitat en l’ensenyament. Seguint aquests mètodes, els alumnes estan molt ben valorats tant a la indústria com a les universitats de primera línia del món on fan doctorats.

Aquest model educatiu ha estat premiat en els últims dos anys per les institucions tant catalanes com de l’Estat.

Per proveir professionals que siguin innovadors, versàtils i competents, capaços de liderar un equip i treballar-hi, i participar en el desenvolupament de tecnologies, els estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial (en endavant ETIQI) a l’ETSEQ estan estructurats en tres anys d’estudi repartits en sis quadrimestres, durant els quals els alumnes han de cursar 235,5 crèdits.

Pel que fa als crèdits obligatoris, s’obtenen en aprovar una sèrie d’assignatures que tots els alumnes de l’ensenyament han de cursar. Els continguts d’aquestes assignatures vénen fixats tant pel Ministeri d’Educació i Ciència (crèdits troncals) com per la mateixa Universitat Rovira i Virgili (crèdits obligatoris d’universitat).

Els crèdits optatius s’obtenen en aprovar una sèrie d’assignatures que els alumnes trien lliurement d’un conjunt ofert pel mateix ensenyament. Es poden triar d’entre 96 assignatures per configurar el currículum acadèmic.

Per als crèdits lliures, dels 24 que s’han de cursar, els alumnes poden realitzar-ne 16,5 corresponents a assignatures optatives de l’ensenyament d’ETIQI.

El pla d’estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial, preveu també l’estada en pràctiques a la indústria per als alumnes del darrer curs de l’ensenyament. Aquesta pràctica permet obtenir 6, 9 o 12 crèdits optatius segons el temps (de dos, tres o quatre mesos, respectivament) durant el qual l’alumne/a ha desenvolupat la tasca esmentada.

A més a més, aquest pla d’estudis també inclou la realització d’un projecte final de carrera valorat en 12 crèdits obligatoris (6 de troncals del Ministeri i 6 d’obligatoris d’universitat).

Per aprovar aquest projecte final de carrera, cal haver aprovat amb anterioritat les assignatures següents:

  • Control de Processos
  • Disseny de Reactors Químics
  • Fonaments d’Enginyeria Química
  • Laboratori d’Enginyeria Química
  • Química Industrial
  • Oficina Tècnica en Enginyeria Química
Les pràctiques

En tots els ensenyaments de l’ETSEQ hi ha una forta presència d’aspectes pràctics. En primer lloc, l’Escola disposa d’unes bones instal·lacions, els laboratoris de docència són grans i ben equipats. Els alumnes realitzen un gran nombre de crèdits al laboratori.

En segon lloc, també fan pràctiques obligatòries en indústries en alguns dels ensenyaments i optatives però molt recomanades, en els altres. Aquestes pràctiques posen en contacte l’alumne/a amb el món laboral i li donen una experiència laboral ja abans d’acabar els estudis, aspecte molt valorat per les indústries.

En l’ensenyament d’Enginyeria Química també es realitzen pràctiques de recerca, en les quals els estudiants fan un treball d’investigació dins dels grups de recerca de l’Escola o fins i tot en alguns centres mundials amb els quals hi ha intercanvis.

Finalment, també en l’ensenyament d’Enginyeria Química els alumnes realitzen pràctiques en direcció de projectes o ells dirigeixen equips dels diferents ensenyaments de l’ETSEQ.

Els nostres alumnes
Els graduats de l’ETSEQ es troben en diferents llocs arreu del món. Hi ha dos grups principals, els que treballen a la indústria, ocupant càrrecs de diferent nivell (Repsol, DOW, BASF, etc.), fins a llocs directius o bé els que segueixen fent tercers cicles en alguns dels centres de primer nivell mundial (MIT, Universitat Tècnica d’Hamburg, etc.). Els doctorats també estan repartits arreu del món, tant en universitats com centres de recerca i indústries de caràcter internacional (Rhodia, etc.).

Els graduats (enginyers) dels ensenyaments poden treballar tant en la clàssica indústria química com en diferents sectors: petroquímica, gestió, recerca, ensenyament, enginyeries, consultories, medi ambient i d’altres indústries d’alta tecnologia com ara la farmacèutica o el sector alimentari, o en la generació de noves empreses.

Programes d'intercanvi

L’ETSEQ té molts programes d’intercanvi amb altres centres i universitats d’arreu d’Europa i els Estats Units. La major part tenen lloc dins el programa Erasmus de la Unió Europea (Alemanya, Finlàndia, França, Dinamarca o Polònia), però també amb la prestigiosa universitat privada Bucknell University, de l’estat de Pensilvània. Aquest és un aspecte important de la formació, ja que proporciona una perspectiva nova a l’alumne/a mitjançant el coneixement de noves formes de fer i diferents cultures. A més, des del punt de vista del currículum del professional, hi afegeix la mobilitat com un dels punts importants de l’etapa de formació.

Sortides professionals
El caràcter multidisciplinari de l’ensenyament fa que els enginyers químics trobin sortides professionals tant en el sector químic i petroquímic com en l’alimentari, el farmacèutic i el mediambiental per al disseny i muntatge d’instal·lacions industrials, operació i manteniment de processos de producció, gestió de la qualitat total, enginyeria de producte i gestió comercial, consultoria, assessorament i docència.

Com a resultat del mètode docent emprat durant tota la seva carrera com a estudiants en aquest ensenyament, els professionals de l'ETSEQ s’insereixen en el mercat laboral, ja que s'han acostumat a treballar amb problemes oberts sense solució única en equips organitzats sota una estructura professional.