ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL: MECÀNICA
L’enginyer/a tècnic/a industrial en l’especialitat de Mecànica té en aquests moments una gran demanda en la societat per la seva capacitat, versatilitat i flexibilitat per desenvolupar diferents funcions. Això es produeix en molts sectors del món industrial i en qualsevol tipus d’empresa o administració. També hi ha força enginyers que exerceixen lliurement la professió planificant, gestionant i dirigint projectes.

L’enginyeria mecànica és el domini dels sistemes mecànics. Engloba des de la selecció dels materials fins al disseny, el càlcul, la construcció, la verificació i el manteniment de les màquines i les estructures. Es tracta d’una tecnologia de gran expansió en els darrers anys, gràcies a la introducció dels elements informàtics. Així, és possible dissenyar nous productes amb programes CAD i fabricar de manera ràpida nous prototipus. En aquests moments és molt important l’àrea d’automatització i control dels processos industrials.

Tipus
Enginyeria tècnica (1r cicle)
Durada mínima
3 anys
Títol
Enginyer/a Tècnic/a Industrial en Mecànica (homologat)
Crèdits 225 ( Obligatoris 183, Optatius 19'5, Lliure elecció 22'5)
Recomanacions
Els estudiants que vulguin accedir a aquest ensenyament seria convenient que tinguessin un nivell acceptable d’assignatures bàsiques de ciència i tecnologia: química, física, matemàtiques, dibuix i informàtica.
Notes i Vies d’accés
PAU 2003: 5,62
CFGS/FP2: 6,98
Més grans de 25 anys: 5, 00
Amb titulacions universitàries finalitzades: 1, 68 (mitjana ponderada de 0 a 4 punts)
PAU / batxillerat LOGSE:
     - Cientificotècnica
     - Ciències de la Salut
COU:
     A. Cientificotecnològica
     B. Biosanitària

Cicles Formatius de Grau Superior i Formació Professional

Proves d'Accés als estudis universitaris per als més grans de 25 anys: Cientifico-Tècnica i Ciències de la Salut

Accés als segons cicles

Una vegada obtinguda l’especialitat en Mecànica de l’Enginyeria Tècnica Industrial, es pot accedir als segons cicles següents:

- Sense complements de formació: Ciències i Tècniques Estadístiques, Enginyeria en Organització Industrial, Enginyeria Industrial

- Amb complements de formació: Enginyeria de Materials, Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial, Investigació i Tècniques de Mercat, Comunicació Audiovisual, Humanitats, Periodisme, Publicitat i Relacions Publiques, Traducció i Interpretació, Documentació, Història i Ciències de la Música, Lingüística, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. Estudis Alemanys, Arqueologia, Estudis d'Àsia Oriental.

EL NOSTRE ESTUDI:

L'enginyeria tècnica industrial: mecànica

Places de nou ingrés: 60 Horari: tarda
índexContactar amb l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
índexPla d'Estudis

Métodes docents i innovadors: En tots els ensenyaments l’ETSEQ aposta, ja des de fa força anys, per la innovació docent, i n’és pionera a l’Estat espanyol. L’aprenentatge es basa en la resolució de problemes oberts i en el treball en equip. Les habilitats que s’assoleixen amb aquests dos mètodes tenen una importància cabdal en el món laboral i, a més, permeten un aprenentatge eminentment pràctic, més proper a la realitat social actual.

D’altra banda, aquests mètodes d’aprenentatge permeten una major efectivitat en l’ensenyament. Seguint aquests mètodes, els alumnes estan molt ben valorats tant a la indústria com a les universitats de primera línia del món on fan doctorats.

Aquest model educatiu ha estat premiat en els últims dos anys per les institucions tant catalanes com de l’Estat.

Amb la intenció de proporcionar una àmplia formació científica, tècnica i d’especialització que permeti actuar en els àmbits propis de la titulació impartida, selecció i disseny dels materials, càlcul, construcció, verificació i manteniment de les màquines i les estructures, l’estudi s’estructura en tres cursos i cada curs es divideix, alhora, en dos períodes quadrimestrals. En el darrer quadrimestre es realitza un projecte final de carrera.


L’estudiant, optativament, pot realitzar una estada en pràctiques en una indústria, a la qual s’atorga l’equivalent a 3 crèdits per mes de pràctiques a temps complet, amb un mínim de 6 crèdits i un màxim de 12. Aquest reconeixement de crèdits necessita l’informe positiu d’un responsable de la indústria on l’alumne/a hagi fet les pràctiques i el d’un professor/a de l’àrea de coneixement d’Enginyeria Mecànica.

Les pràctiques

En tots els ensenyaments de l’ETSEQ hi ha una forta presència d’aspectes pràctics. En primer lloc, l’Escola disposa d’unes bones instal·lacions, els laboratoris de docència són grans i ben equipats. Els alumnes realitzen un gran nombre de crèdits al laboratori.

En segon lloc, també fan pràctiques obligatòries en indústries en alguns dels ensenyaments i optatives però molt recomanades, en els altres. Aquestes pràctiques posen en contacte l’alumne/a amb el món laboral i li donen una experiència laboral ja abans d’acabar els estudis, aspecte molt valorat per les indústries.

Els nostres alumnes

Els graduats de l’ETSEQ es troben en diferents llocs arreu del món. Hi ha dos grups principals, els que treballen a la indústria, ocupant càrrecs de diferent nivell (Repsol, DOW, BASF, etc.), fins a llocs directius o bé els que segueixen fent tercers cicles en alguns dels centres de primer nivell mundial (MIT, Universitat Tècnica d’Hamburg, etc.). Els doctorats també estan repartits arreu del món, tant en universitats com centres de recerca i indústries de caràcter internacional (Rhodia, etc.).

Programes d'intercanvi

L’ETSEQ té molts programes d’intercanvi amb altres centres i universitats d’arreu d’Europa i els Estats Units. La major part tenen lloc dins el programa Erasmus de la Unió Europea (Alemanya, Finlàndia, França, Dinamarca o Polònia), però també amb la prestigiosa universitat privada Bucknell University, de l’estat de Pensilvània. Aquest és un aspecte important de la formació, ja que proporciona una perspectiva nova a l’alumne/a mitjançant el coneixement de noves formes de fer i diferents cultures. A més, des del punt de vista del currículum del professional, hi afegeix la mobilitat com un dels punts importants de l’etapa de formació.

Sortides Professionals

Planificació i gestió de projectes relacionats amb els sistemes de refrigeració i fred industrial, ventilació i calefacció; disseny i direcció de projectes d’estructures i instal·lacions industrials; projecció, disseny, construcció i utilització de qualsevol sistema mecànic; disseny i control dels processos relacionats amb la fabricació de les màquines, així com els accionaments mecànics; treball amb la fabricació assistida per ordinador, i projecció i disseny per a la utilització de nous materials.

Com a resultat del mètode docent emprat durant tota la seva carrera com a estudiants en aquest ensenyament, els professionals de l'ETSEQ s’insereixen en el mercat laboral, ja que s'han acostumat a treballar amb problemes oberts sense solució única en equips organitzats sota una estructura professional.