ENGINYERIA TÈCNICA INFORMÀTICA DE SISTEMES

L'Enginyer/a Tècnic/a en Informàtica de Sistemes és el que coneix a fons la manera com estan construïts els ordinadors: sap com funcionen els microprocessadors i circuits que constitueixen el cor de l'ordinador, sap quins perifèrics s'hi poden connectar i sap com fer que els ordinadors s'integrin en una xarxa. A més, coneix el funcionament dels programes més propers a la màquina, com ara els sistemes operatius i els programes que gestionen una xarxa. Per això, cal que tingui coneixements amplis de programació, per poder treure el màxim rendiment de la màquina que farà funcionar.

Per altra banda, l'enginyer tècnic en Informàtica de Sistemes entén sobre instal·lació, manteniment i posada a punt dels sistemes informàtics d'una indústria, empresa o qualsevol altra entitat, a fi d’aconseguir comoditat i eficàcia en el seu funcionament, però també en la utilització dels usuaris, ja siguin professionals de la informàtica com si no.

Tipus
enginyeria tècnica (1r cicle)
Durada mínima
3 anys
Títol
enginyer/a tècnic/a en Informàtica de Sistemes (homologat)
Crèdits 198 (163,5 obligatoris, 13,5 optatius, 21 lliure elecció)
Recomanacions
Cal aprofitar l’optativitat que ofereixen els estudis de secundària per cursar assignatures com: Ampliació de Matemàtiques, Informàtica, Estadística.
Notes i vies d’accés PAU 2003: 5,00
CFGS/FP2: 5,00
Més grans de 25 anys: 5,47
Amb titulacions universitàries finalitzades: 1,47 (mitja ponderada de 0 a 4 punts)
PAU / batxillerat LOGSE:
 • Cientificotècnica
 • Ciències de la Salut
COU:
 • A. Cientificotecnològica
 • B. Biosanitària

Cicles Formatius de Grau Superior i Formació Professional

Proves d'Accés als estudis universitaris per als més grans de 25 anys:Cientifico-Tècnica i Ciències de la Salut

Accés als segons cicles

Una vegada obtinguda l'especialitat en Informàtica de Sistemes de l'Enginyeria Tècnica, es pot accedir als segons cicles següents:

 • Sense complements de formació: Ciències i Tècniques Estadístiques, Enginyeria en Informàtica
 • Amb complements de formació: Enginyeria en Electrònica, Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial, Investigació i Tècniques de Mercat, Enginyeria en Organització Industrial, Comunicació Audiovisual, Documentació, Història i Ciències de la Música, Humanitats, Lingüística, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Traducció Interpretació, Estudis Alemanys, Arqueologia, Estudis d'Àsia Oriental.

 

EL NOSTRE ESTUDI Places de nou ingrés: 126
índex
Contactar amb l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
índex
Pla d'Estudis

Proporcionar a l'alumnat els coneixements necessaris per elaborar programes informàtics, sistemes operatius i sistemes de transmissió en el camp de l’enginyeria de sistemes, és la finalitat fonamental del nostre pla d’estudis. La voluntat és formar professionals capacitats per aplicar els mètodes de la ciència i l'enginyeria als projectes d'informàtica de gestió.

En un món com el de la informàtica, permanentment actualitzant-se, els nostre estudi vol transmetre sobretot la capacitat d'adaptar-se a les noves situacions, mètodes i tecnologies.

Les pràctiques Els crèdits pràctics cursats representen el 41% del total.
Els nostres alumnes

Els nostres alumnes desenvolupen una sèrie de capacitats que els permetran assolir una plena competència en el seu camp tècnic, de manera que siguin uns professionals capacitats per resoldre projectes i actualitzar-se segons les noves tecnologies i coneixements, que hauran d’incorporar en la seva tasca diària.

 • Planificació de feines i treball continu, ja que l’ensenyament suposa un treball constant, de manera que no es pot deixar tota la feina per a darrera hora.
 • Raonament abstracte: cal tenir en compte una sèrie d’habilitats bàsiques per resoldre problemes, com ara saber identificar les dades, les incògnites i les relacions entre elles, saber dissenyar una estratègia per resoldre el problema i aplicar-la.
 • Concisió en la feina i capacitat de reflexió a l’hora d’estudiar un projecte o plantejar una solució, per tal de treballar d’una forma acurada i concreta.
 • Una expressió clara i precisa, ja que ha d'expressar amb tota precisió les tasques que ha de fer i els resultats de la seva feina. Si la seva missió és solucionar les necessitats informàtiques d'altres persones de la seva organització o dels seus clients, ha de poder explicar clarament quines són les solucions informàtiques que pot aportar, sempre tenint en compte que l'oient pot no ser expert en informàtica.
 • Capacitat per treballar en grup i liderar equips multidisciplinaris tot desenvolupant les habilitats individuals que permetran alhora asolir reptes individuals.
 • Creativitat, innovació i curiositat: "saber com funciona" allò desconegut, actualitzar-se perennement i conèixer el seu camp professional i d’altres que el puguin complementar, de manera que pugui aplicar noves solucions a vells o nous problemes.
 • Dinamisme: il·lusionar-se amb una idea o projecte personal i fer-los funcionar, ja sigui creant la pròpia empresa o aplicant innovacions als sistemes informàtics.
Programes d'intercanvi

SICUE-SÈNECA (Estat espanyol). SÒCRATES- ERASMUS (UE)

Sortides professionals

Podem englobar les tasques de l’enginyer tècnic d’Informàtica de Sistemes en aquestes àrees: disseny i gestió de sistemes d’informació d’empreses; disseny, construcció i manteniment de xarxes de computadors; disseny, manteniment i gestió de xarxes informàtiques, bases de dades i equipament informàtic.

Així, per una banda, els enginyers tècnics en Informàtica de Sistemes posen a punt els ordinadors, els perifèrics que cal connectar-hi, la maquinària necessària perquè els ordinadors es comuniquin dins d'una xarxa local i amb xarxes externes (com ara Internet). Instal·len el programari de base com ara sistemes operatius, gestors de xarxa local i gestors de correu o eines de treball en grup. Sintonitzen tots aquests sistemes perquè donin el millor servei als seus usuaris, sense errors ni temps d'espera llargs.

Per l’altra, caldrà dissenyar un circuit per a un propòsit particular, utilitzant microprocessadors o altres circuits prefabricats. L'enginyer tècnic en informàtica de sistemes és capaç d'analitzar la situació que cal solucionar mitjançant un circuit específic, dissenyar-lo i programar-lo adequadament.

I finalment, podrà dissenyar programes que resolguin necessitats informàtiques, en especial aquelles que han de treure un rendiment molt alt d'un maquinari o d'uns perifèrics especialitzats. També és capaç de modificar programes construïts per d'altres per adaptar-los a les necessitats del seu entorn.

Consegüentment, els perfils professionals d’aquests enginyers tèncnics es poden concretar en:

 • Tècnic de sistemes, de comunicacions i de seguretat informàtica
 • Programador d'aplicacions informàtiques
 • Dissenyador de sistemes basats en microprocessadors
 • Consultor tècnic en informàtica
 • Auditor informàtic
 • Ensenyament i formació en temes relacionats amb la informàtica