ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL: ELECTRÒNICA INDUSTRIAL

L'enginyeria electrònica s’ocupa dels sistemes i equipaments electrònics industrials. A causa de la innovació tecnològica, la utilització d'elements electrònics i d'automatització, està molt estesa en qualsevol àmbit de la vida.

Gràcies a l'enginyeria electrònica s’ha donat un gran impuls a les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions. La implantació d'aquestes ha fet que el seu desenvolupament, en els darrers anys, hagi comportat un ús exhaustiu no només en les indústries electròniques i d'automatització, sinó també en d'altres indústries com les elèctriques, informàtiques, aeronàutiques, químiques, mecàniques, mineres, navals, tèxtils, controladores ambientals, tèrmiques, etc.

Tipus
enginyeria tècnica (1r cicle)
Durada mínima
3 anys
Títol
enginyer/a tècnic/a industrial en Electrònica Industrial (homologat)
Crèdits 225 (177 obligatoris, 25,5 optatius, 22,5 lliure elecció)
Recomanacions
Cal aprofitar l’optativitat que ofereixen els estudis de secundària per cursar assignatures com: Ampliació de Matemàtiques, Informàtica, Electrònica.
Notes i vies d’accés PAU 2003: 5,00
CFGS/FP2: 5,00
Més grans de 25 anys: 6,39
Amb titulacions universitàries finalitzades: 1,48 (mitjana ponderada de 0 a 4 punts)
PAU / batxillerat LOGSE:
 • Cientificotècnica
 • Ciències de la Salut
COU:
 1. Cientificotecnològica
 2. Biosanitària

Cicles Formatius de Grau Superior i Formació Profesional

Proves d'Accés als estudis universitaris per als més grans de 25 anys: Cientifico-Tècnica i Ciències de la Salut

Accés als segons cicles

 

Una vegada obtinguda l'especialitat en Electrònica Industrial de l'Enginyeria Tècnica Industrial, es pot accedir als segons cicles següents:

 • Sense complements de formació: Ciències i Tècniques Estadístiques, Enginyeria en Organització Industrial, Enginyeria Industrial, Enginyeria Química, Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial, Enginyeria Electrònica
 • Amb complements de formació: Enginyeria de Materials, Enginyeria de Telecomunicació, Investigació i Tècniques de Mercat, Estudis Alemanys, Comunicació Audiovisual, Documentació, Història i Ciències de la Música, Humanitats, Lingüística, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Traducció i Interpretació, Arqueologia, Estudis d'Àsia Oriental.

EL NOSTRE ESTUDI:

L'Enginyeria Tècnica Industrial: Electrònica Industrial

Places de nou ingrés: 80 Horari: matí

índexContactar amb l'ETSE

Amb el pla d’estudis de l’ETSE, volem proporcionar a l'alumnat els coneixements necessaris per aplicar dispositius electrònics i microelectrònics moderns en l’automatització dels processos productius. També pretenem que els estudiants coneguin microprocessadors, instruments electrònics, autòmats, robots, etc. i siguin capaços de treballar-hi.

Com en tot ensenyament tecnològic, formem professionals amb capacitat d'innovació i adaptació als canvis de la tecnologia i de la societat actual, per tal de cobrir un ampli ventall de necessitats i possibilitats que ofereix el món modern. Per aquesta causa, oferim uns ensenyaments que proporcionen els coneixements, les habilitats i les activitats que avui demana l'Enginyeria Electrònica, amb uns continguts molt actualitzats i donant una importància especial a les pràctiques de laboratori.

Les pràctiques Els crèdits pràctics cursats representen el 44% del total.

Els nostres alumnes

Els nostres alumnes desenvolupen una sèrie de capacitats que els permetran assolir una plena competència en el seu camp tècnic, de manera que siguin uns professionals capacitats per resoldre projectes i actualitzar-se segons les noves tecnologies i coneixements que hauran d’incorporar en la seva tasca diària.

 • Planificació de feines i treball continu, ja que l’ensenyament suposa un treball constant, de manera que no es pot deixar tota la feina per a darrera hora
 • Raonament abstracte: cal tenir en compte una sèrie d’habilitats bàsiques per resoldre problemes com ara saber identificar les dades, les incògnites i les relacions entre elles o saber dissenyar una estratègia per resoldre el problema i aplicar-la
 • Concisió en la feina i capacitat de reflexió a l’hora d’estudiar un projecte o plantejar una solució, per tal de treballar d’una forma acurada i concreta
 • Treball en grup i lideratge, ja que excepcionalment l'enginyer actualment treballa sol. Gairebé sempre treballa en equip, amb equips multidisciplinaris
 • Creativitat, innovació i curiositat: "saber com funciona" allò desconegut, actualitzar-se perennement i conèixer el seu camp professional i d’altres que el puguin complementar, de manera que pugui aplicar noves solucions a vells o nous problemes
 • Dinamisme: il·lusionar-se amb una idea o projecte personal i fer-los funcionar, ja sigui creant la pròpia empresa o aplicant innovacions als sistemes informàtics.
Programes d'intercanvi

SICUE-SÈNECA (Estat espanyol). SÒCRATES- ERASMUS (UE)

Sortides professionals

 

Els enginyers tècnics industrials en Electrònica Industrial poden desenvolupar càrrecs tècnics i directius en empreses dins l'àmbit industrial i de serveis per participar en les tasques següents:

 • Disseny d'equips electrònics, informàtics i de regulació d'accionaments elèctrics.
 • Implantació de sistemes d'instrumentació i control de processos (en la indústria química, en centrals de producció d'energia elèctrica, indústria de l'alimentació, etc.).
 • Disseny i Anàlisi de l'automatització i el control de processos industrials.
 • Manteniment de sistemes de control distribuït i xarxes informàtiques industrials.
 • Activitat tecnicocomercial, exercici lliure de la professió o docència en l'àmbit de l'ensenyament secundari.
 • Alhora, participen en les àrees de gestió, organització, planificació, qualitat i medi ambient i en l'àrea comercial de les empreses relacionades amb aquest tipus d'activitats, i no cal oblidar l’ampli espai d'actuació dins de l'Administració pública, la docència, la recerca i la transferència de tecnologia.
També podem trobar aquests professionals en empreses del sector electrònic i de comunicacions o formant part d’equips multidisciplinaris en indústries alimentàries, d’aeronàutica i automoció, química, mecànica, etc., desenvolupant les seves tasques en camps tan diversos com la domòtica, la robòtica, la microelectrònica, la bioenginyeria, l’electromedicina i l’automatització industrial o en el camp de les energies renovables.