ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL: ELECTRICITAT

L ’enginyer/a tècnic/a industrial en Electricitat és el professional que domina l'electricitat: des de la generació a partir de fonts d'energia primària, el transport a grans distàncies a través de línies d'alta tensió, la distribució als centres industrials i domèstics, fins a la transformació en energia mecànica, en calor o llum per a la indústria i les llars.

L'energia elèctrica és una tecnologia dinàmica que es desenvolupa a gran velocitat gràcies a l'impuls de les noves tecnologies. Respectuosa amb el medi ambient, permet harmonitzar, millor que d'altres tecnologies, el progrés amb una societat sostenible i solidària.

Tipus
enginyeria tècnica (1r cicle)
Durada mínima
3 anys
Títol
enginyer/a tècnic/a industrial en Electricitat (homologat)
Crèdits 225 (177 obligatoris, 25,5 optatius, 22,5 lliure elecció)
Recomanacions
Cal aprofitar l’optativitat que ofereixen els estudis de secundària per cursar assignatures com: Ampliació de Matemàtiques, Informàtica, Electrònica.
Notes i vies d’accés PAU 2003: 5,00
CFGS/FP2: 5,00
Més grans de 25 anys: 5,00
Amb titulacions universitàries finalitzades: 1,12 (mitjana ponderada de 0 a 4 punts)
PAU / batxillerat LOGSE:
 • Cientificotècnica
 • Ciències de la Salut
COU:
 1. Cientificotecnològica
 2. Biosanitària

Cicles Formatius de Grau Superior i Formació Professional

Proves d'Accés als estudis universitaris per als més grans de 25 anys: Cientifico-Tècnica i Ciències de la Salut

Accés als segons cicles

 

 

Una vegada obtinguda l'especialitat en Electricitat de l'Enginyeria Tècnica Industrial, es pot accedir als segons cicles següents:

 • Sense complements de formació: Ciències i Tècniques Estadístiques, Enginyeria en Organització Industrial, Enginyeria Industrial
 • Amb complements de formació: Enginyeria de Materials, Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial, Enginyeria en Electrònica, Investigació i Tècniques de Mercat, Comunicació Audiovisual, Documentació, Història i Ciències de la Música, Humanitats, Lingüística, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Traducció i Interpretació, graduat superior en Estudis Alemanys

EL NOSTRE ESTUDI:

L'Enginyeria Tècnica Industrial: Electricitat

Places de nou ingrés: 60 Horari: matí

índexContactar amb l'ETSE

Per tal de proporcionar a l'alumnat els coneixements necessaris per estudiar l’adaptació de l’energia elèctrica a l’activitat industrial (disseny, muntatge i instal·lació de màquines, aparells elèctrics), aquest ensenyament forma especialistes en l'àrea d'enginyeria elèctrica capaços de cobrir un ampli espectre, amb capacitat d'innovació i adaptació als canvis de la tecnologia i de la societat actual.

Per això l’ETSE ofereix un ensenyament que proporciona coneixements, habilitats i activitats que l’actualitat exigeix a l'enginyeria elèctrica, amb continguts molt actualitzats i donant una importància especial a les pràctiques de laboratori.

Les pràctiques Els crèdits pràctics cursats representen el 41% del total.

Els nostres alumnes

Els alumnes desenvolupen una sèrie de capacitats que els permetran assolir una plena competència en el seu camp tècnic, de manera que siguin uns professionals capacitats per resoldre projectes i actualitzar-se segons les noves tecnologies i coneixements, que hauran d’incorporar en la seva tasca diària.

 • Planificació de feines i treball continu, ja que l’ensenyament suposa un treball constant, de manera que no es pot deixar tota la feina per a darrera hora.
 • Raonament abstracte: cal tenir en compte una sèrie d’habilitats bàsiques per resoldre problemes com ara saber identificar les dades, les incògnites i les relacions entre elles o saber dissenyar una estratègia per resoldre el problema i aplicar-la.
 • Concisió en la feina i capacitat de reflexió a l’hora d’estudiar un projecte o plantejar una solució, per tal de treballar d’una forma acurada i concreta.
 • Treball en grup i lideratge, ja que excepcionalment l'enginyer actualment treballa sol. Gairebé sempre treballa en equip, amb equips multidisciplinaris.
 • Creativitat, innovació i curiositat: "saber com funciona" allò desconegut, actualitzar-se perennementt i conèixer el seu camp professional i d’altres que el puguin complementar, de manera que pugui aplicar noves solucions a vells o nous problemes.
 • Dinamisme: il·lusionar-se amb una idea o projecte personal i fer-los funcionar, ja sigui creant la pròpia empresa o aplicant innovacions als sistemes elèctrics.

 

Programes d'intercanvi

SICUE-SÈNECA (Estat espanyol). SÒCRATES- ERASMUS (UE)

Sortides professionals

Els enginyers tècnics industrials, especialitat en Electricitat, desenvolupen càrrecs tècnics i directius en empreses dins l'àmbit industrial i de serveis, realitzant tasques tant diverses com:

 • La conversió de l'electricitat en altres formes d'energia com ara els accionaments electromecànics.
 • El disseny, l'anàlisi, la projecció, la construcció, la verificació i el manteniment de sistemes i equipaments relacionats amb la generació, el transport, la distribució i la utilització de l'energia elèctrica.
 • També participen en les àrees de gestió, organització, planificació, qualitat i medi ambient i en l'àrea comercial de les empreses relacionades amb aquest tipus d'activitats.
 • I finalment, tenen un ampli espai d'actuació dins l'administració pública, la docència, la recerca i la transferència de tecnologia.

Així, l’enginyer tècnic industrial en Electricitat és el professional competent a dissenyar instal·lacions elèctriques (enllumenat públic, instal·lacions de baixa tensió en naus industrials i indústria en general, etc.), a ocupar-se del manteniment en qualsevol tipus d'indústria, en la direcció tècnica de plantes de cogeneració, depuradores, instal·lacions portuàries, activitat tecnicocomercial, a més de l’exercici lliure de la professió o docència en l'àmbit de l'ensenyament secundari.

I els podem trobar en empreses del sector elèctric o formant part d'equips multidisciplinaris en indústries de sectors com l’alimentari, l'automòbil , la química o la mecànica, o ocupant-se del tractament de les energies renovables.