CIÈNCIES EMPRESARIALS

Els estudis en Ciències Empresarials preparen per entendre el món de les organitzacions en tot el seu abast. Tradicionalment les escoles de comerç formaven sobretot experts en comptabilitat, tecnologies industrials i agrícoles. Després van aparèixer les escoles universitàries d'estudis empresarials, que van aportar un enfocament més actual i modern del món de les organitzacions i progressivament es van apropar al que és la direcció d'empreses, però amb un contingut més pràctic per entendre la realitat de les organitzacions privades i públiques, en totes les seves àrees d'activitat: direcció general, màrqueting, finances, comerç internacional, noves tecnologies, fiscalitat, etc.

Tipus
diplomatura (1r cicle)
Durada mínima
3 anys
Títol
diplomat/da en Ciències Empresarials (homologat)
Crèdits 180 (132 obligatoris, 30 optatius, 18 lliure elecció)
Recomanacions
Ateses les característiques de l’ensenyament, es recomana aprofitar les assignatures optatives de batxillerat o les dels CFGS per assolir uns coneixements previs en matèries com les matemàtiques, l’economia i els idiomes.
Notes i vies d’accés
PAU 2003: 5,00
CFGS/FP2: 5,00
Més grans de 25 anys: 5, 07
Amb titulacions universitàries finalitzades: 1,00 (mitjana ponderada de 0 a 4 punts)
PAU / batxillerat LOGSE:
 • Ciències Socials
 • Cientificotècnica
 • Ciències de la Salut
COU:
 1. Cientificotecnològica
 2. Biosanitària
 3. Ciències Socials

Cicles Formatius de Grau Superior i Formació Professional

Proves d'Accés als estudis universitaris per als més grans de 25 anys: Cientifico-Tècnica i Ciències de la Salut, Humanitats i Ciències Socials

Accés als segons cicles

Una vegada obtinguda la diplomatura en Ciències Empresarials, es pot accedir als segons cicles següents:

 • Sense complements de formació: Ciències Actuarials i Financeres
 • Amb complements de formació: Administració i Direcció d'Empreses, Ciències i Tècniques Estadístiques, Ciències del Treball, Economia, Investigació i Tècniques de Mercat, Estudis Alemanys, Arqueologia, Comunicació Audiovisual, Documentació, Història i Ciències de la Música, Humanitats, Lingüística, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Traducció i Interpretació, Estudis d'Àsia Oriental.

 

EL NOSTRE ESTUDI Places de nou ingrés: 160 Horari: matí i tarda
índex
Contactar amb la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
índex
Pla d'Estudis

Aquest ensenyament prepara els alumnes per al futur professional en totes les vessants de l’activitat empresarial, amb una base econòmica i de gestió fonamental per poder entendre els processos bàsics dels mercats i de les organitzacions, ja siguin privades o bé públiques. Així, proporciona una formació adequada per les tasques de gestió i funcionament de les empreses, incloent-hi diversos àmbits d'actuació, des de la gestió comptable i fiscal fins a aspectes vinculats a la comercialització i el finançament.

Les pràctiques

El programa de pràctiques empresarials s’ofereix en cadascun dels diferents ensenyaments que s’imparteixen a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la URV.

L’objectiu és la formació integral de l’estudiant mitjançant la seva participació activa en l’empresa, combinant al mateix temps teoria i pràctica. D’aquesta manera inicia la inserció en el món laboral.

Aquesta pràctica no suposa establir cap tipus de relació laboral entre l’empresa i l’alumne/a, ja que l’estada té un caràcter acadèmic. Es tracta d’una assignatura de caràcter optatiu, en la qual es poden matricular tots aquells alumnes que tinguin més del 50% dels crèdits acadèmics del seu ensenyament aprovats. Els estudiants poden escollir realitzar les pràctiques durant el primer o el segon quadrimestre, en el torn de matí o tarda.

La Facultat realitza des de l’inici una tasca d'inserció laboral continuada durant el curs, tant d'estudiants com de titulats. L'eficàcia d'aquesta gestió es comprova amb el volum de contractacions, que és el més elevat dels centres de la URV.

Pel que fa als estudiants, els convenis de col·laboració els permeten treballar durant mitja jornada i compaginar aquestes tasques laborals amb els estudis. La signatura d’aquests convenis suposa un estalvi en el cost de contractació de les empreses i permet que els alumnes, una vegada acabats els estudis, ja tinguin una certa experiència en el món empresarial que els faciliti la inserció laboral. Només hi poden optar aquells alumnes que tinguin aprovats el 50% dels crèdits del seu ensenyament.

Pel que fa als llicenciats i diplomats, la Borsa de Treball fa d’intermediària per afavorir-los l’accés al món laboral. Es recullen les sol·licituds dels titulats i, amb el suport telemàtic que els proporciona la FCEE a través de la pàgina web, les empreses poden realitzar les demandes i seleccionar els titulats més adequats al perfil desitjat.

Els nostres alumnes
El nostre alumnat sap que Ciències Empresarials no són només uns estudis entre les ciències i les humanitats, sinó que són uns estudis proactius, ja que es requereix una activitat emprenedora, un caire creatiu, innovador i, a més, capacitat per saber adaptar-se als canvis i treure’n profit. És cert que ha d’entendre les matemàtiques fins a un cert nivell d'abstracció, però també ha de ser un bon lector i analitzador de la realitat quotidiana i a mitjà termini, per això haurà d'estar informat —llegir diaris, revistes, literatura, etc.— i conèixer els esdeveniments que influeixen en la societat actual, tant mundials com d’entorns més propers.

Els estudiants d'Empresarials tenen una mentalitat oberta, capaç d’integrar i analitzar els fenòmens passats, presents i futurs, participatius en moltes i noves activitats, com compartir grups, liderant-ne uns o sent-ne un més en d'altres a fi d’estudiar, fer treballs de classe, pràctiques, projectes, etc.

L'alumne ha d'estar obert a treballar en grup per preparar-se per a les feines que desenvoluparà en l'organització que esculli com a professional; ha d'intentar participar en els òrgans de la seva escola i en les diverses associacions que les escoles han anat creant, des de l'AIESEC —Associació Internacional d’Estudiants de Ciències Econòmiques i Empresarials, l'associació d'estudiants més gran del món—, fins a clubs de borsa, joves empreses, clubs d'inversió, etc.

Programes d'intercanvi

Un dels objectius de la Facultat ha estat potenciar els intercanvis internacionals d’estudiants i fomentar programes d'estudis comuns amb altres universitats d'Europa i Amèrica. La Facultat intervé en el programa Sòcrates-Erasmus, que atorga beques als alumnes a fi d'incrementar la mobilitat.

En els darrers cursos s'han realitzat intercanvis amb les universitats següents:

 • Universitat de Paisley (Escòcia)
 • Universitat Giessen (Alemanya)
 • Universitat de Potsdam (Alemanya)
 • Institut de Formació Intern. de Rouen (França)
 • Universitat París XII - Val de Marne (França)
 • Universitat de Montpeller (França)
 • Universitat de Mòdena (Itàlia)
 • Universitat de Nàpols Federico II (Itàlia)
 • Universitat de Coïmbra (Portugal)
 • Universitat d’Atenes (Grècia)
 • Universitat René Descartes - Paris V (França)
 • Universitat de Limerick (Irlanda)
 • IFSAC - ESC de Pau (França)
 • IMC - Fachoschule Krems (Àustria)
 • Escola Superior de Dalarna (Suècia)

També existeix la possibilitat de realitzar intercanvis als Estats Units, a la Universitat de Clemson (Carolina del Sud) i a la Universitat Estatal de Weber (Utah).

D'altra banda, dintre dels programes Sèneca i Drac hi ha convenis amb les universitats següents:

 • Universitat Autònoma de Madrid
 • Universitat Rey Juan Carlos de Madrid
 • Universitat de Girona
 • Universitat de León
 • Universitat de Santiago de Compostel·la
 • Universitat de Sevilla
 • Universitat de València
 • Universitat Jaume I de Castelló
Sortides professionals

Per als diplomats existeix un ampli ventall de sortides professionals, des de fer de professor en les matèries pròpies de la diplomatura fins a treballar per a tot tipus d'empreses i organitzacions.

Buscar, dirigir, planificar, organitzar, gestionar i controlar són activitats pròpies que qualsevol diplomat en Ciències Empresarials pot desenvolupar, tant creant i fent funcionar la seva pròpia organització —empresa real o virtual— com per compte de tercers, bé com a assalariats, com a consultors o assessors.

En el camp de les entitats públiques —Estat, comunitats autònomes, administracions locals, institucions públiques— així com en el de les privades, etc., poden ser fonamentals els seus coneixements d’administració i direcció d'empreses, d’investigació i anàlisi de mercats, de fiscalitat, de compres, de comptabilitat, d’auditoria, de finances, de recursos humans, de noves tecnologies, de virtualitat, de comerç electrònic, d’assegurances, etc.

Són molts els àmbits de treball d’aquests professionals, entre altres cal destacar:

 • Anàlisi de mercats
 • Àrea comercial
 • Gestió d'empreses
 • Assessoria fiscal i tributària
 • Gestió de compres
 • Àrea de comptabilitat
 • Gestió de finançament
 • Màrqueting