ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

Els objectius de l'ensenyament en Administració i Gestió Immobiliària són preparar els estudiants perquè puguin accedir a les diferents professions de gestió dels sectors immobiliari i de la construcció; facilitar el reciclatge dels professionals del sector immobiliari i de la construcció que ja disposen de coneixements específics, fruit de la seva experiència; dotar de coneixements específics els titulats universitaris en qualsevol especialitat que estan interessats a accedir a l'exercici professional de l'administració de finques, compra i venda d'immobles, gestió d'empreses constructores i, en resum, de qualsevol activitat relacionada amb el sector.

Tipus
graduat (1r cicle)
Durada mínima
3 anys
Títol
graduat/da en Administració i Gestió Immobiliària (propi)
Crèdits 180 (144 obligatoris, 18 optatius, 18 lliure elecció)
Recomanacions
Ateses les característiques de l’ensenyament, es recomana aprofitar tant l’optativitat de batxillerat com la dels CFGS per assolir uns bons coneixements en matèries com les matemàtiques, l’economia i els idiomes.
Notes i vies d’accés
PAU / batxillerat LOGSE:
 • Ciències Socials
 • Cientificotècnica
 • Ciències de la Salut
 • Arts
COU:
 1. Cientificotecnològica
 2. Biosanitària
 3. Ciències Socials
 4. Humanisticolingüística

Cicles Formatius de Grau Superior i Formació Professional

Cicles Formatius de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny: Tots els cicles

Proves d'Accés als estudis universitaris per als més grans de 25 anys: Cientifico-Tècnica i Ciències de la Salut, Humanitats i Ciències Socials

 

EL NOSTRE ESTUDI

Places de nou ingrés: 35

Horari: tarda

índex
Contactar amb la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
índex
Pla d'Estudis

El graduat en Administració i Gestió Immobiliària de la Universitat Rovira i Virgili és un títol propi de primer cicle, de tres anys de durada, adreçat a la formació dels professionals del sector immobiliari i de la construcció. Proporciona la formació tècnica, econòmica i jurídica necessària per desenvolupar l'activitat professional en el camp de la gestió d'empreses relacionades amb el sector de la construcció, la venda i l'administració de finques.

Aquest ensenyament neix l'any 1999, fruit de la col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i el Col·legi Territorial d'Administradors de Finques de Tarragona, amb l’objectiu de disposar d'uns estudis immobiliaris i de la construcció de nivell universitari, que incloguin les necessitats del sector.

A partir de maig de 2002, entren a formar part de les entitats col·laboradores amb la Universitat el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona i l'Associació de Promotors i Constructors de la Província de Tarragona, els quals veuen en els estudis una forma de professionalitzar els respectius àmbits d'activitat.

Entre d’altres, els objectius principals del graduat són: facilitar el reciclatge dels professionals del sector immobiliari i dotar de coneixements específics els titulats universitaris en qualsevol especialitat, millorant la preparació tècnica i humana de l'alumnat per contribuir a una major professionalització i efectivitat de les empreses immobiliàries i al perfeccionament de les seves relacions amb el públic.

Les pràctiques

El programa de pràctiques empresarials s’ofereix en cadascun dels diferents ensenyaments que s’imparteixen a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la URV.

L’objectiu és la formació integral de l’estudiant mitjançant la seva participació activa en l’empresa, combinant al mateix temps teoria i pràctica. D’aquesta manera inicia la inserció en el món laboral.

Aquesta pràctica no suposa establir cap tipus de relació laboral entre l’empresa i l’alumne/a, ja que l’estada té un caràcter acadèmic. Es tracta d’una assignatura de caràcter optatiu, en la qual es poden matricular tots aquells alumnes que tinguin més del 50% dels crèdits acadèmics del seu ensenyament aprovats. Els estudiants poden escollir realitzar les pràctiques durant el primer o el segon quadrimestre, en el torn de matí o tarda.

La Facultat realitza des de l’inici una tasca d'inserció laboral continuada durant el curs, tant d'estudiants com de titulats. L'eficàcia d'aquesta gestió es comprova amb el volum de contractacions, que és el més elevat dels centres de la URV.

Pel que fa als estudiants, els convenis de col·laboració els permeten treballar durant mitja jornada i compaginar aquestes tasques laborals amb els estudis. La signatura d’aquests convenis suposa un estalvi en el cost de contractació de les empreses i permet que els alumnes, una vegada acabats els estudis, ja tinguin una certa experiència en el món empresarial que els faciliti la inserció laboral. Només hi poden optar aquells alumnes que tinguin aprovats el 50% dels crèdits del seu ensenyament.

Pel que fa als llicenciats i diplomats, la Borsa de Treball fa d’intermediària per afavorir-los l’accés al món laboral. Es recullen les sol·licituds dels titulats i, amb el suport telemàtic que els proporciona la FCEE a través de la pàgina web, les empreses poden realitzar les demandes i seleccionar els titulats més adequats al perfil desitjat.

Els nostres alumnes

Per les característiques d’aquest ensenyament, els alumnes són professionals que volen millorar i perfeccionar les seves aptituds per assumir els nous reptes que planteja el món immobiliari, o universitaris que, atesa la complexitat específica de la construcció i la gestió professional, volen especialitzar-se per poder oferir una sèrie de serveis —administració de finques, compra i venda d'immobles, gestió d'empreses constructores, etc.— d’una manera acurada i responsable.

Els nostres estudiants coneixen la importància d’aquest sector, la primera indústria del país, i saben que assolint uns coneixements amplis i ferms en la matèria, podran desenvolupar una tasca que fins al moment no ha estat específicament prevista en els estudis universitaris. Així doncs, l’especificitat acadèmica del graduat els reportarà una àmplia competència per encapçalar grups de treball en empreses promotores, gestories, etc.

Programes d'intercanvi

Un dels objectius de la Facultat ha estat potenciar els intercanvis internacionals d’estudiants i fomentar programes d'estudis comuns amb altres universitats d'Europa i Amèrica. La Facultat intervé en el programa Sòcrates-Erasmus, que atorga beques als alumnes a fi d'incrementar la mobilitat.

En els darrers cursos s'han realitzat intercanvis amb les universitats següents:

 • Universitat de Paisley (Escòcia)
 • Universitat Giessen (Alemanya)
 • Universitat de Potsdam (Alemanya)
 • Institut de Formació Intern. de Rouen (França)
 • Universitat París XII - Val de Marne (França)
 • Universitat de Montpeller (França)
 • Universitat de Mòdena (Itàlia)
 • Universitat de Nàpols Federico II (Itàlia)
 • Universitat de Coïmbra (Portugal)
 • Universitat d’Atenes (Grècia)
 • Universitat René Descartes - Paris V (França)
 • Universitat de Limerick (Irlanda)
 • IFSAC - ESC de Pau (França)
 • IMC - Fachoschule Krems (Àustria)
 • Escola Superior de Dalarna (Suècia)

També existeix la possibilitat de realitzar intercanvis als Estats Units, a la Universitat de Clemson (Carolina del Sud) i a la Universitat Estatal de Weber (Utah).

D'altra banda, dintre dels programes Sèneca i Drac hi ha convenis amb les universitats següents:

 • Universitat Autònoma de Madrid
 • Universitat Rey Juan Carlos de Madrid
 • Universitat de Girona
 • Universitat de León
 • Universitat de Santiago de Compostel·la
 • Universitat de Sevilla
 • Universitat de València
 • Universitat Jaume I de Castelló
Sortides professionals

Aquest ensenyament, pioner en el camp immobiliari, dota els alumnes d’unes eines fonamentals per poder dinamitzar i liderar equips de professionals relacionats amb la propietat horitzontal. Els camps de treball resulten amplis i propicis per a la inserció i caldria destacar, entre d’altres:

 • Promoció immobiliària
 • Gestió d'empreses constructores
 • Intermediació immobiliària
 • Administració de finques
 • Gestió d'obra pública
 • Empleats de notaria i registres
 • Departament immobiliaris de banca