Servei de Recursos Materials

De caràcter transversal, compleix dues funcions bàsiques:

L'execució d'obres noves o de rehabilitació, directament o fent-ne seguiment

En aquest aspecte la tasca del servei és similar a la d'una oficina tècnica convencional: s'hi redacten projectes o s'hi supervisen els externs.Correspon també, per tant, al servei, fer el seguiment dels plantejaments municipals que afectin a la URV; preparar la documentació i tramitar davant l'administració la sol.licitud de llicències d'obres i tota mena d'autoritzacions, així com els expedients d'expropiació, permutes i d'altres actes administratius que facin possible la concreció dels plans de desenvolupament físic de la URV.

El manteniment del parc immobiliari, tant en l'obra civil com en les instal.lacions

Aquest apartat inclou el seguiment i control de l'estat i manteniment dels edificis i del correcte funcionament de les seves instal.lacions. Es té cura de la neteja de tots els espais, de la desinfecció i del control de plagues i de les instal.lacions de refrigeració susceptibles de provocar legionel.losi. Es fa la coordinació i seguiment de les empreses externes de manteniment en els seus diferents tipus: preventiu (abans de l'avaria); normatiu (controls exigits per l'administració); conductiu (programació d'un funcionament òptim); correctiu (reparacions), i modificatiu (millores i ampliacions en les instal.lacions existents). En l'àmbit de les instal.lacions s'ha implantat un sistema d'avisos a través del web (programa prismanet), el qual permet optimitzar la comunicació i el posterior seguiment de les operacions sol.licitades.Cap del Servei: Ramon Aloguín, arquitecte
Telèfon: 977 558 081
a/e: ramon.aloguin@urv.net

Enginyer tècnic superior: Joan Mestre Suñé
Telèfon: 977 558 654
a/e:
joanjosep.mestre@urv.net

Enginyer tècnic de projectes: Enric Franquet Suárez
Telèfon: 977 558 224
a/e: enric.franquet@urv.net

Tècnic d'obra civil: José Antonio Gómez Laso, arquitecte tècnic
Telèfon: 977 558 117
a/e: joseantonio.gomez@urv.net

Tècnic d'instal.lacions: Ricard Àvila, enginyer tècnic
Telèfon: 977 558 194
a/e: ricard.avila@urv.net

Tècnic d'instal.lacions del Campus Sescelades: Salvador Deosdad, enginyer tècnic
Telèfon: 977 559 702
a/e: salvador.deosdad@urv.net

Suport tècnic: Mubera Basic
Telèfon: 977 558 027
a/e: mubera.basic@urv.net

Suport administratiu: Josep Alberich Brugarola
Telèfon: 977 559 523
a/e: josep.alberich@urv.net

Tèlefon d'emergències (24 hores):
607 364 877