Qualificació d'actes

 


Normativa i procediment per emplenar les actes d'examen

Guia de procediment (Sistema Àgora)

Introducció de les qualificacions