NORMATIVA DE MATRÍCULA

I. ASPECTES ACADÈMICS

Consideracions generals
Terminis de matrícula

1. Criteris de distribució
2. Alumnes de nou accés
3. Alumnes que entre les convocatòries de febrer i juny hagin superat tots els crèdits de què s’han matriculat el curs anterior
4. Alumnes amb convocatòria pendent al setembre i dels alumnes autoritzats a reprendre estudis
5. Alumnes d’ensenyaments que comencen al segon quadrimestre
6. Aumnes que vulguin incorporar-se en el segon quadrimestre al segon cicle d'algun ensenyament
7. Alumnes admesos fora de termini establert
8. Alumnes que matriculen el Projecte de Final de Carrera, si finalitzen els estudis

Terminis de sol·licituds/matrícula de Reconeixement de crèdits (RC)

1. RC, vies: a), b), d), g), l) i m)
2. RC, vies: e) i h) (llevat cursos d’estiu URV)
3. RC, vies: c), f), i), j) i k)
4. RC, vies: h) (cursos d’estiu URV)
5. Alumnes que matriculen el Projecte Final de Carrera, si finalitzen els estudis

Terminis d'ajustaments, modificacions i ampliacions de matrícula

1. Ajustaments de la matrícula
2. Modificació de la matrícula
3. Ampliació d’assignatures
4. Substitució d’assignatures optatives/crèdits lliure per RC

Matrícula d'assignatures pendents de convalidació/adaptació
Matrícula de més crèdits dels establerts al pla d’estudis
Documentació

1. Alumnes de primer curs o que es matriculen per primera vegada en un ensenyament de la URV
2. Alumnes a partir de segon curs

II. ASPECTES ECONÒMICS

Consideracions generals
Efectes econòmics per als alumnes becaris de règim general
Efectes econòmics per als alumnes pendents de ser admesos en un altre ensenyament
Classes de matrícula

1. Ordinària
2. Família nombrosa de 1a o Família nombrosa de 2a o d'honor
3. Matrícula d'honor global a COU  o amb premi extraordinari en el batxillerat

Ajuts de matrícula

1. Personal URV
2. Personal d'altres universitats públiques catalanes

Altres exempcions

1. Víctimes del terrorisme.

Deduccions

1.Assignatures amb qualificació de matrícula d’honor
2. Assignatures convalidades i/o reconeixement de crèdits
3. Assignatures cursades en el marc de l’Institut Joan Lluís Vives
4. Assignatures sense escolaritat

Modalitats de pagament

1. Matrícula
2. Taxes

Formes  de pagament

1. Pagament únic
2. Pagament fraccionat
3. Finançament fraccionat (mensualitats)

Recàrrecs

1. Factor de repetició
2. Impagaments
3. Estudiants que posseeixin un o més títols universitaris oficials

Taxes administratives

Anul·lacions de matrícula

1. Sense devolució de l'import de matrícula
2. Amb devolució de l'import de matrícula

Suspensió temporal dels efectes de la matrícula
Serveis universitaris extraacadèmics

1. Assegurança escolar voluntària
2. Servei d'Esports
3. Solidaritat

NORMATIVA DE MATRÍCULA

I. ASPECTES ACADÈMICS

Per seguir els estudis segons els plans d'estudi en vigor a la Universitat Rovira i Virgili, cal tenir en compte:

Consideracions generals

· L’alumne es matricula sota la seva responsabilitat i té obligació de conèixer i respectar les condicions de les normatives de matrícula i acadèmiques. Aquestes normes estan disponibles a la web de la Universitat (http://www.urv.es/estudiants/iae) .

Al mateix temps, l’estudiant rebrà una agenda on figuraran els terminis dels procediments administratius més comuns i la Guia docent del centre aprovada per Junta de Centre, que contindrà, entre d’altra informació els programes de les assignatures activades, així com els criteris d’avaluació. 

· En el moment de sol·licitar la matrícula, els estudiants han d'estar en possessió dels requisits necessaris. L’acte de formalització de la matrícula té caràcter de sol·licitud i l’admissió no implica la conformitat amb el contingut; la seva eficàcia resta condicionada al compliment de la Normativa de permanència, així com dels altres requisits legals exigibles, al lliurament de la documentació corresponent, i al pagament de l’import resultant.

· Els alumnes de nou accés formalitzaran la seva matrícula en les Aules d'Informàtica dels Centres, i rebran una tutoria acadèmica i administrativa. La resta  d'alumnes formalitzaran la seva matrícula a través del sistema d’automatrícula mitjançant internet. A partir de la web de la URV http://www.urv.es/, accediran des de qualsevol ordinador, sempre que aquest tingui els requeriments tècnics necessaris. Per donar-los-hi el suport necessari, la Universitat ha preparat enllaços i guies de procediment.

Si hi ha alumnes que no disposen d'ordinador per formalitzar la matrícula, podran fer-ho en les Aules d'Informàtica de cada centre.

· La normativa de permanència estableix els límits mínims i màxims de matriculació dels alumnes que es matriculen per primera vegada o continuen estudis.

· Els estudiants poden cursar simultàniament diferents estudis universitaris en un mateix centre o en diferents centres de la Universitat Rovira i Virgili, o bé en centres d’una altra universitat.  Només serà possible fer simultanis dos ensenyaments.

· El concepte d’alumnes que finalitzen els estudis correspon als que els manquin per acabar la carrera l'increment d'un 20% sobre el total de crèdits de què consta  l'ensenyament, dividit pel nombre de cursos mínimament previstos a l’itinerari curricular.

La xifra per a cadascun dels ensenyaments és la següent:

ENSENYAMENTS

CRÈDITS

FACULTAT DE LLETRES

Geografia (93)

90
Geografia (01) 
72
Història (93)
90
Història (01)
72
Història de l’Art (01)
72
Antropologia Social i Cultural (93), (01)
90
Filologia Anglesa (93)
90
Filologia Anglesa (01)
72
Filologia Catalana (93)
90
Filologia Catalana (01)
72
Filologia Hispànica (93)
90
Filologia Hispànica (01)
72
Publicitat i Relacions Públiques (01)
72
Periodisme (1r cicle)
Comunicació Audiovisual (1r cicle)
Estudis Alemanys (96)
90
Arqueologia (01)
90

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Pedagogia (93)

90
Pedagogia (02)
72
Psicologia (93)
90
Psicologia (02)
72
Mestre, totes les especialitats (97)
76,5
Educació Social (99)
72
Psicopedagogia (03)
72

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

Administració i Direcció d'Empreses (92)

90
Administració i Direcció d'Empreses (02)
90
Economia (99), (01)
90
Ciències Empresarials (92)
84
Ciències Empresarials (02)
72
Administració i Gestió Immobiliària (99)
72

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Dret (92)

94,5
Dret (02)
73,5
Relacions Laborals (95)
76,5
Relacions Laborals (02)
73,5
Ciències del Treball (01)
72
Treball Social(01)
72
Graduat Superior en Dret Ambiental (02)
90

FACULTAT DE QUÍMICA

Química (92)

96
Bioquímica (95)
82,5

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Medicina (94)
108
Fisioteràpia (93)
82,5
Nutrició Humana i Dietètica (02)
72

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (98)
79,5
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (98)
79,5
Enginyeria Tècnica Industrial: Electrònica Industrial (93)
94,5
Enginyeria Tècnica Industrial: Electrònica Industrial (02)
90
Enginyeria Tècnica Industrial: Electricitat (93)
94,5
Enginyeria Tècnica Industrial: Electricitat (02)
90
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions: Telemàtica (03)
90
Enginyeria Informàtica (97)
90
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial  (98)
90

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA QUÍMICA

Enginyeria Química (93)
96
Enginyeria Tècnica Industrial: Química Industrial  (93)
94,5
Enginyeria Tècnica Industrial: Mecànica (03)
90
Graduat Superior en Tecnologies del Medi Ambient (02)
90

ESCOLA D'ENOLOGIA

Enologia (96)
82,5
Enologia (03)
90
Enginyeria Tècnica Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries (97)
79,5

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA

Infermeria (95)
93
Infermeria (02)
88,5
Ciència i Mètode en Infermeria (99)
90

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME I OCI

Turisme (02)
72

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA VERGE DE LA CINTA

Infermeria (95)
93
Infermeria (02)
88,5

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME BETTATUR

Turisme (97)
72

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DR. MANYÀ

Ciències Empresarials (97)
84
Ciències Empresarials (02)
72
Turisme (02)
72

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE RELACIONS LABORALS SANCTA MARIA MARIS

Relacions Laborals (97)
76,5
Relacions Laborals (02)
73,5

CENTRE D'ESTUDIS SUPERIORS DE L'AVIACIÓ

Gestió d’Empreses Aeronàutiques i Operacions Aèries (01)
96
Aviació Comercial. Pilot de Transport de Línia Aèria (01)
97,5
Aviació Comercial. Pilot Comercial (01)
87

· El Vicerectorat de Docència i Noves Tecnologies serà, per delegació del rector, l'òrgan competent per resoldre totes les qüestions relatives a l'aplicació i interpretació d'aquest apartat (Aspectes acadèmics), així com per excepcionar-la si s'escau.

Terminis de matrícula

1. Criteris de distribució

A continuació s’indiquen les dates generals de matriculació dels estudiants.  En el cas d'alumnes de 1r curs, cada centre determinarà el calendari concret dins d’aquests marges i el publicarà a la web del centre i als taulers d’avisos per tal que  els estudiants puguin consultar quin dia tenen assignat per formalitzar la matrícula.

Pel que fa a la resta, tenint en compte el nombre global d'estudiants a matricular en cada franja, la Universitat farà una distribució general, assignant cada dia un nombre similar d'alumnes a matricular.  Per tant, coincidirà en tots els centres la matrícula dels alumnes amb les mateixes inicials del primer cognom. Cada Centre publicarà a la web i al tauler d'avisos el calendari i els estudiants als que correspon matricular.

Amb la finalitat de facilitar l’elecció de grups lectius de matrícula, d’assignatures optatives i de crèdits lliures, la matrícula s’iniciarà per la inicial alfabètica resultant del sorteig establert anualment per la Generalitat de Catalunya.  Aquest any ha correspost a la lletra Z.

Els centres en les assignatures de Pràctiques Externes podran establir altres criteris.

2. Les dates de matrícula dels alumnes de nou accés vénen fixades de manera general per a tot Catalunya:

- del 21 al 25 de juliol,  alumnes de primera preferència
- del 2 al 5 de setembre, alumnes de segona a vuitena preferència
- el 18 de setembre, alumnes de la convocatòria especial
- el 6 i 7 d’octubre, alumnes admesos a partir de la preinscripció de setembre
- el 20 d’octubre, alumnes admesos el mes d’octubre procedents de les llistes d’espera i matrícula lliure

3. Els alumnes que entre les convocatòries de febrer i juny hagin superat tots els crèdits de què s’han matriculat el curs anterior, podran efectuar la matrícula en les dates següents:

- 8 de setembre, alumnes que finalitzen  la carrera
- 9 i 10 de setembre, la resta

S'inclou als alumnes que estan en procés de mobilitat.

4. La matrícula dels alumnes amb convocatòria pendent al setembre i dels alumnes autoritzats a reprendre estudis tindrà lloc durant el mes d’octubre.

- del 8 al 10, alumnes que finalitzen  la carrera
- del 11 al 15, la resta. S'inclouran els estudiants als quals se'ls ha autoritzat reprendre estudis.

S'inclou als alumnes que estan en procés de mobilitat.

5. Els alumnes d’ensenyaments que comencen al segon quadrimestre, es matricularan de l'1  al 5 de març.

6. Els alumnes que vulguin incorporar-se en el segon quadrimestre al segon cicle d'algun ensenyament, caldrà que prèviament estiguin admesos per l'òrgan corresponent, d'acord amb el que prevegi la corresponent Normativa d'accés.

Es podrà matricular en el període del 16 al 27 de febrer, tenint en compte que ho ha de fer dels crèdits mínims que estableix la Normativa de permanència, i que les assignatures matriculades han de ser impartides en el segon quadrimestre. Si l'estudiant volgués matricular assignatures anuals, caldrà que ho demani al degà/director del Centre; en funció de la resolució emesa podrà incorporar o no les assignatures anuals.

7. El degà/director del centre pot concedir matrícula fora del termini establert. En aquests casos els alumnes han de presentar la sol·licitud al centre degudament justificada del 15 al 31 de gener.  Les resolucions favorables es publicaran en el tauler d’avisos del centre.  Les resolucions desfavorables es comunicaran als alumnes, que hauran de recollir la notificació a la secretaria del centre.

En el mateix termini es podrà presentar sol·licitud per reprendre estudis, en el cas de no haver-ho fet en el termini establert per aquest concepte.

Les matrícules es formalitzaran en el període del 16  al 27 de febrer, tenint en compte que s'ha de fer dels crèdits mínims que estableix la Normativa de permanència, i que les assignatures matriculades han de ser impartides en el segon quadrimestre. Si l'estudiant volgués matricular assignatures anuals, caldrà que ho demani al degà/director del Centre; en funció de la resolució emesa podrà incorporar o no les assignatures anuals.

8. Si l’alumne finalitza els estudis amb la superació del Projecte Final de carrera, en el cas dels plans d’estudis en què sigui obligatori, a criteri del centre, podrà matricular l’assignatura en els terminis oficials de matrícula o en el moment en què estigui preparat per a la presentació.  En aquest últim cas:

- si l’examen té lloc abans del 20 de juliol, la matrícula correspondrà a una ampliació de l’actual curs.
- a partir del 21 de juliol, la matrícula correspondrà a una nova matriculació del curs següent.

Terminis de sol·licituds/matrícula de Reconeixement de crèdits (RC)

1. Els estudiants que vulguin obtenir el reconeixement de crèdits per les vies:

a) * Les assignatures corresponents a estudis universitaris que no hagin estat adaptades o convalidades, o quan ho sol·liciti l'alumne directament.
    * Les assignatures corresponents a títols propis superades en universitats públiques catalanes.
b) * Els reconeixements cursats com a tal en un altre ensenyament.
d) * Els que consten explícitament en el pla d'estudis com a resultat d'atorgament d'equivalència.
g) * Els corresponents a cursos d'estiu organitzats per universitats públiques.
l) * Els reconeixements corresponents als cicles formatius de grau superior, en el cas que estigui així establert en la taula de correspondència fixada entre un determinat cicle i l'ensenyament universitari de la URV.
m) * Els que com a resultat de la incorporació des d'un primer cicle de pla renovat a un segon cicle d'estudis diferents, portin a un escreix de crèdits cursats per damunt dels 300 crèdits necessaris per obtenir un títol de llicenciat/enginyer, una vegada restats els crèdits corresponents a les assignatures coincidents entre els dos cicles.

hauran de presentar la sol·licitud a la secretaria del Centre en el període del 21 de juliol al 15 de setembre, acompanyada dels documents acreditatius corresponents. Una vegada el Centre hagi resolt la sol·licitud, la secretaria efectuarà automàticament la matrícula dels crèdits reconeguts.

La secretaria del Centre li notificarà a l'alumne lliurant-li el resguard de la matrícula o en cas de denegació, lliurant-li la resolució denegatòria.

De no presentar la sol·licitud en la data establerta, ho podrà presentar també del 15 al 31 de gener. El Centre actuarà de la mateixa manera pel que fa a la resta del procediment.

A través de l'expedient que poden obtenir a la web, els estudiants verificaran que aquesta matrícula ha estat formalitzada.

2. Els estudiants que vulguin obtenir el reconeixement de crèdits per les vies:

e) * Els cursos d’idiomes moderns organitzats per organismes oficials, d’acord amb el corresponent quadre d’equivalències establert.
    * Les activitats esportives organitzades per organismes oficials, d'acord amb el corresponent quadre d'equivalències establert.
    * Els cursos de música superats en conservatoris oficials de música, d'acord amb el quadre d'equivalències establert.
h) * Els corresponents a cursos d'estiu avalats per l'Institut Joan Lluís Vives, que han estat aprovats per la URV.

hauran de presentar la sol·licitud a la secretaria del Centre a partir del dia 21 de juliol i fins el dia 15 d'octubre, acompanyada dels documents acreditatius corresponents.

Una vegada resolta la sol·licitud, aplicant els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Política Docent, la secretaria matricularà automàticament els reconeixements obtinguts.

La secretaria del Centre li notificarà a l'alumne lliurant-li el resguard de la matrícula o en cas de denegació, lliurant-li la resolució denegatòria.

De no presentar la sol·licitud en la data establerta, ho podrà presentar també del 15 al 31 de gener. El Centre procedirà de la mateixa manera pel que fa a la resta del procediment.

A través de l'expedient que poden obtenir a la web, els estudiants verificaran que aquesta matrícula ha estat formalitzada.

3. En el cas dels estudiants que al llarg del curs 2003-04 obtinguin el reconeixement de crèdits per les vies:

c) * Les activitats ofertes pels centres i departaments de la URV.
f) * Les activitats de nivell universitari organitzades en el marc de convenis específics entre la URV i altres institucions no universitàries (no s'inclouen els convenis de Cooperació Educativa).
i) * Les activitats de formació proposades per la Comissió URV Solidària.
j) * Les activitats de formació proposades pel Consell d'Estudiants de la URV.
k) * Les activitats  de formació proposades per l'ICE.
    *  Les activitats específiques proposades pel Servei Lingüístic de la URV.
    * Les activitats específiques organitzades per l'Oficina de l'Esport de la URV.
    * Les activitats organitzades per altres Serveis de la URV.

les secretaries del Centre matricularan els crèdits reconeguts, automàticament, com a més tard el 30 de juny. Ho faran a partir de la documentació que els lliurarà l'organitzador de les activitats i aplicant els acords de la COAPD, de la URV o del Centre corresponent, segons el cas.

A través de l'expedient que poden obtenir a la web, els estudiants verificaran que aquesta matrícula ha estat formalitzada.

· Si hi ha activitats que l'alumne ha superat en cursos anteriors per aquestes vies i que encara no les ha matriculat, ho podrà fer presentant una sol·licitud a la secretaria del centre des de l'1 de juny fins el 15 d'octubre:

- si la matrícula es realitza fins el 20 de juliol, aquesta correspondrà a una ampliació de l’actual curs.
- si la matrícula es realitza a partir del 21 de juliol, aquesta correspondrà a una nova matriculació del curs següent. Com a conseqüència, tindrà la consideració d'estudiant de la Universitat i la matrícula inclourà la taxa de despeses de matriculació i expedient i, si s'escau, l'assegurança escolar obligatòria.

· De no presentar la sol·licitud en la data establerta, ho podrà presentar també del 15 al 31 de gener.

La secretaria del Centre li notificarà a l'alumne lliurant-li el resguard de la matrícula o en cas de denegació, lliurant-li la resolució denegatòria.

La secretaria, en tots els casos, ho matricularà automàticament.

4. En el cas dels estudiants que al final del curs obtinguin el reconeixement de crèdits lliures per la via h) Cursos realitzats a la Universitat d’Estiu de la URV, les secretaries de centre matricularan els crèdits reconeguts, automàticament, com a més tard el 15 d'octubre. Ho faran a partir de la documentació que els lliurarà el vicerectorat de Comunitat Universitària (SEGEU).

· Si hi ha activitats que l'alumne ha superat en cursos anteriors per aquesta via i que encara no les ha matriculat, ho podrà fer presentant una sol·licitud a la secretaria del centre des de l'1 de juny fins el 15 d'octubre:

- si la matrícula la realitza fins el 20 de juliol, aquesta correspondrà a una ampliació de l’actual curs.
- si la matrícula la realitza a partir del 21 de juliol, aquesta correspondrà a una nova matriculació del curs següent. Com a conseqüència, tindrà la consideració d'estudiant de la Universitat, i la matrícula inclourà la taxa de despeses de matriculació i expedient i, si s'escau, l'assegurança escolar obligatòria.

· De no fer-ho en aquesta data, ho podrà presentar també del 15 al 31 de gener.

La secretaria del Centre li notificarà a l'alumne lliurant-li el resguard de la matrícula o en cas de denegació, lliurant-li la resolució denegatòria.

La secretaria, en tots els casos, ho matricularà automàticament.

A través de l'expedient que poden obtenir a la web, els estudiants verificaran que aquesta matrícula ha estat formalitzada.

5. Si l’alumne finalitza els estudis per reconeixement de crèdits, convalidació o adaptació, podrà presentar la sol·licitud (en els casos en què sigui necessari) tan aviat com pugui acreditar l'activitat, o tingui la resolució corresponent:

- si la matrícula la realitza fins el 20 de juliol, aquesta correspondrà a una ampliació de l’actual curs.

- si la matrícula la realitza a partir del 21 de juliol, aquesta correspondrà a una nova matriculació del curs següent. Com a conseqüència, tindrà la consideració d'estudiant de la Universitat, i la matrícula inclourà la taxa de despeses de matriculació i expedient i, si s'escau, l'assegurança escolar obligatòria.

Terminis d'ajustaments, modificacions i ampliacions de matrícula

1. Ajustaments de matrícula. Sense aplicar el cost de la taxa de modificacions i ampliacions i fins a un màxim de tres dies després d’haver efectuat la matrícula, si un estudiant vol ajustar-la podrà fer-ho directament per automatrícula.

2. Transcorreguts tres dies després d'haver efectuat la matrícula, i com a màxim fins el 20 d'octubre, els alumnes poden demanar al Centre efectuar les modificacions de matrícula següents:

- canvi de grup
- ampliació d’assignatures

El Centre ho podrà autoritzar sempre que hagin places vacants. Aquestes modificacions suposaran l'aplicació de la taxa de modificacions i ampliacions.

3. En el període comprès entre el 16 i el 27 de febrer, i sempre que l’alumne tingui totalment abonada la/es matrícula/es anterior/s, es podrà ampliar la matrícula en els casos següents:

- assignatures objecte de prerequisit, quan s’hagi superat l’assignatura origen del prerequisit.
- assignatures corresponents al 2n quadrimestre. Si l'estudiant volgués matricular assignatures anuals, caldrà que ho demani al degà/director del Centre, justificant-ho.

4. Si un alumne que s’ha matriculat de tots els crèdits necessaris per finalitzar la carrera obté el reconeixement de crèdits lliures durant aquest mateix curs, podrà demanar al degà/director del centre la modificació de la seva matrícula, en el sentit de substituir alguna assignatura optativa/crèdit lliure per la matrícula de reconeixement, sense dret a devolució econòmica, i abonant l’import que correspongui al reconeixement. 

Si correspon a assignatures impartides al 1r quadrimestre ho podrà fer del 15 al 31 de gener.  Si s’imparteixen el 2n quadrimestre o anualment, ho podrà fer en el període anterior o de l’1 al 30 d’abril.

La secretaria del Centre ho notificarà a l'alumne i li lliurarà el resguard de matrícula.

Els alumnes, d’acord amb la normativa de permanència, han de matricular necessàriament un mínim de 30 crèdits o els que els manquen per finalitzar els estudis; per tant, amb independència que algun d’aquests crèdits puguin substituir-los més tard per reconeixement de crèdits, en el moment de la matrícula s’han d’ajustar al que estableix la normativa.

Matrícula d'assignatures pendents de convalidació/adaptació

Els alumnes que presenten la sol·licitud de convalidació/adaptació en els terminis previstos en la Normativa acadèmica i hagin abonat la taxa d'estudi corresponent, és possible que no tinguin resolta la sol·licitud en la data que els correspon matricular-se.

En aquest cas, es matricularan igualment en la data prevista, marcant la condició de convalidades/adaptades en aquestes assignatures susceptibles de convalidació/adaptació.

Això suposarà que en el resguard de matrícula a aquestes assignatures se'ls aplicarà el 25% per a les convalidacions i el 0% per a les adaptacions de l'import del crèdit. L'alumne haurà de pagar la quantitat fixada en el termini previst, i cas de no fer-ho entrarà en el procés d'impagament.

Quan es resolgui la sol·licitud, la secretaria regularitzarà la matrícula d'ofici. En funció del contingut de la resolució, l'estudiant podrà efectuar algun ajustament, sense aplicar-li la taxa de modificacions i ampliacions.  Si  els ajustaments no estan relacionats amb el resultat de la sol·licitud, s'actuarà aplicant la taxa corresponent.

Matrícula de més crèdits dels establerts al pla d’estudis

Els plans d'estudis estableixen els crèdits necessaris per poder obtenir el títol corresponent.

Si un estudiant mentre està cursant els estudis vol matricular un nombre d'assignatures que comporti l'obtenció d'un nombre superior de crèdits ho podrà fer matriculant-les al mateix temps que la resta d'assignatures.

Si un estudiant en acabar la carrera i un cop realitzat el dipòsit de títol vol cursar altres assignatures dins del mateix ensenyament amb la finalitat d'aconseguir un diploma d'especialització de pregrau o altres títols propis similars, ho podrà fer si és acceptat pel Centre. L'estudiant presentarà una sol·licitud al Centre del 21 de juliol al 15 d'octubre, indicant el títol que vol obtenir i les assignatures a matricular.

De no presentar la sol·licitud en la data establerta, ho podrà presentar també del 15 al 31 de gener. El Centre actuarà de la mateixa manera pel que fa a la resta del procediment.

La secretaria del Centre notificarà a l'alumne la decisió del Centre i, si s'escau, el matricularà lliurant-li el resguard de matrícula. Per a aquesta matrícula no es podrà sol·licitar beca.

Documentació

1. Alumnes de primer curs o que es matriculen per primera vegada en un ensenyament de la URV

- Els estudiants hauran de lliurar la documentació següent:

- Dades bancàries per domiciliar l'import de la seva matrícula
- Dues fotografies de mida carnet amb el nom escrit al darrere
- Fotocòpia del DNI (passaport i/o NIE en cas d'estrangers)

- Segons la via d'accés, han de presentar, a més, els documents següents:

Via O  Provinents de PAU (que comencin per primera vegada estudis universitaris)

- Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent.
- Original i fotocòpia del títol d’FP de 2n grau o del resguard corresponent per als alumnes que han accedit a COU per aquesta via.
- Targeta original d'aprovació de les PAU.                

Via 2 Diplomats, llicenciats, arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics o enginyers tècnics.

- Original i fotocòpia del títol corresponent o resguard.

Via 4 i 5 Alumnes provinents de COU, d’FP de 2n grau, mòdul professional 3 o tècnic superior

- Certificat oficial en què constin les qualificacions corresponents al/s curs/os emès/os per un institut públic.
- Original i fotocòpia del títol d’FP de 2n grau, tècnic superior o del resguard corresponent.
- Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent.

Via 7 i 8  Alumnes que, havent estat matriculats en centres universitaris d'aquesta o d'una altra universitat, obtinguin plaça mitjançant preinscripció

a)     Alumnes que volen continuar els mateixos estudis iniciats, sense tenir aprovats 60 crèdits en la universitat d’origen

. Justificant d'haver abonat els drets de trasllat en el centre de procedència
. Fotocòpia de l'expedient acadèmic amb la diligència corresponent
(Vegeu punt 2 apartat 6.3 Trasllats d’expedient de la Normativa acadèmica.)

b)     Alumnes que volen iniciar uns estudis diferents als cursats

-  Certificat acadèmic personal en què figurin les dades d’accés (excepte en el cas d’ensenyaments d’un mateix centre de la URV).  En el cas de tenir superades assignatures, vegeu l’apartat 6.5 Convalidacions de la Normativa acadèmica
- Original i fotocòpia del títol d’FP de 2n grau, tècnic superior o del resguard corresponent (excepte en el cas d’ensenyaments d’un mateix centre de la URV)
-  Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent (excepte en el cas d’ensenyaments d’un mateix centre de la URV).

Més grans de 25 anys.

-  Papereta original justificativa d'haver superat les proves.

Els alumnes amb estudis estrangers convalidats:

- En el cas de convalidacions/reconeixement de crèdits de 60 o més crèdits, independentment del curs a què aquestes/s pertanyin, cal l'admissió del degà/director del centre. Només si és admès pot formalitzar la matrícula corresponent.
-      En el cas de convalidacions/reconeixement de crèdits d'entre 1 i 59 crèdits, s'haurà de fer la preinscripció universitària. Només si és admès per aquesta via pot formalitzar la matrícula.

- Altres situacions

- Si es matricula en una classe de  matrícula que té reducció, ha de justificar aquesta situació en el moment de formalitzar la matricula.
- Si presenta sol·licitud de beca, ha de presentar l'imprès degudament emplenat amb els justificants requerits, i/o l'acreditació corresponent.
- Si presenta sol·licitud de convalidació/adaptació, ha de presentar l'imprès degudament emplenat amb els justificants corresponents.

2. Alumnes a partir de segon curs

Aquests estudiants, que es matricularan directament i ho podran fer des de fora de les instal·lacions de la URV, en principi no han de lliurar cap documentació. Sols caldrà que presentin la justificació corresponent, si es troben en alguna de les situacions següents:

- Si es matriculen en una classe de matrícula que té reducció. No obstant, si en els arxius de la URV consten els documents acreditatius de la resolució amb vigència per al curs 2003-04, en la mesura del possible la informació ja constarà, automàticament, prèviament a la data en què l'estudiant es matriculi.

- Si presenten sol·licitud de beca
- Si presenten sol·licitud de convalidació/adaptació

La documentació es podrà presentar abans del dia assignat per a la matrícula i, en el cas que no ho facin, fins a 10 dies naturals després d'haver-la realitzat. Transcorregut aquest termini, es procedirà d'ofici a la regularització de la matrícula, amb els efectes que corresponguin.

II. ASPECTES ECONÒMICS

Consideracions generals

· Aquesta Normativa s’aplicarà sempre que no s’especifiqui altra cosa en el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2003-2004, o en altres normatives legals. En el cas d’ensenyaments propis, el Consell Social de la Universitat aprovarà els preus corresponents i les deduccions, si s’escau.

· L’import que hauran d’abonar els alumnes serà, bàsicament, el que resulti de sumar els conceptes següents, segons estableixi l’esmentat decret:

-  l’import resultant en funció del nombre de crèdits de què l’alumne es matriculi l'experimentalitat de l'ensenyament, i el factor de repetició

- taxes administratives
- assegurança escolar, si s’escau
- serveis voluntaris, si s’escau

·  Els alumnes que es matriculen en alguna de les classes de matrícula que tenen exempció han de justificar aquesta situació en el moment de formalitzar la matrícula dins del període oficial concret establert pel centre i no poden avançar-la o endarrerir-la per aconseguir un estatus més beneficiós que de dret pugui produir-se.

·  La Gerència serà, per delegació del rector, l'òrgan competent per resoldre totes les qüestions relatives a l'aplicació i interpretació d'aquest apartat (Aspectes econòmics), així com per excepcionar-la, si s'escau.

Efectes econòmics per als alumnes becaris de règim general

Els alumnes que presentin la sol·licitud/credencial de beca hauran de:

a)   Matricular-se obligatòriament com a sol·licitants de beca.
b)   Pagar les taxes, l’assegurança escolar i els serveis voluntaris, si s’escau, dins del termini marcat pel resguard de matrícula.
c)   Emplenar correctament la classe de  matrícula  corresponent que la Universitat aplicarà en cas que la sol·licitud de beca sigui desestimada (ordinària, família nombrosa, etc.), i adjuntar, si s’escau, els justificants corresponents.  Si no ho fa, en el cas de denegació de la beca, no podrà gaudir dels beneficis corresponents.    

En el cas que un alumne no hagi presentat la beca abans o en el moment de la matriculació, tindrà temps de fer-ho fins al 31 d’octubre al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants. En aquest cas, una vegada revisada, si compleix els requisits, se li regularitzarà la matrícula d’ofici.

Un cop concedides o denegades les beques, el Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants procedirà a efectuar les regularitzacions econòmiques pertinents a cada estudiant, d’acord amb la normativa vigent. Independentment que l’estudiant sol·liciti revisió de la resolució, caldrà que faci efectiu l’import de la matrícula.

Efectes econòmics per als alumnes pendents de ser admesos en un altre ensenyament

Els estudiants que es troben en alguna d'aquestes situacions:
- reassignació en una universitat pública
- pendent de resolució d'una sol·licitud de trasllat d'expedient presentada en una altra universitat pública
se'ls aplica el concepte de condicionalitat de la matrícula.

En el moment de la matrícula hauran de:

a) Indicar obligatòriament aquesta condició.
b) Pagar les taxes, l’assegurança escolar i els serveis voluntaris, si s’escau, dins del termini marcat pel resguard de matrícula. Cas de no fer-ho entrarà en el procés d'impagament amb la corresponent pèrdua de la condicionalitat.
d)   Emplenar correctament la classe de  matrícula corresponent que la Universitat aplicarà en cas que la reassignació o el trasllat sigui desestimat (ordinària, família nombrosa, etc.), i adjuntar, si s’escau, els justificants corresponents.

Una vegada resolta la situació d'admissió o no, i en tot cas abans del 20 d'octubre, l'alumne haurà d'anul·lar la matrícula condicional o formalitzar la definitiva, abonant els preus públics corresponents. Si no ho fa, el Centre anul·larà la matrícula d'ofici abans del 31 d'octubre.

En el cas que la reassignació sigui sols entre ensenyaments de la URV, no cal efectuar la matrícula condicional, atès que es procedirà al traspàs dels imports pagats en l'ensenyament inicial.

 Classes de matrícula

Amb independència de la condicionalitat o no de la matrícula, l’estudiant en el moment de formalitzar-la ha d’indicar quina és la classe que li correspon.  Aquesta classe serà la que es prendrà com a referència per a tot el curs acadèmic.
Les classes de matrícula són:

1. Ordinària: L'alumne pagarà íntegrament els preus oficialment establerts en el decret de la Generalitat de Catalunya per a la prestació dels serveis acadèmics universitaris.

2. Família nombrosa de 1a o Família nombrosa de 2a o d'honor: L'alumne està exempt de pagar el 50% o el 100%, respectivament, dels preus públics en concepte de serveis acadèmics, incloses les taxes administratives, establerts en el mateix decret.

Aquesta classe de matrícula, és d'aplicació a estudiants espanyols i andorrans:

- Els alumnes espanyols amb família nombrosa de 1a categoria hauran d’aportar en el moment de formalitzar la matrícula. original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent. Els de 2a categoria o d'honor hauran d’aportar original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent o original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent acompanyat del DNI.

- Els alumnes andorrans hauran d'aportar l'informe social expedit pel Ministeri de Benestar del Govern Andorrà.

Si en la data esmentada el títol de família nombrosa estigués en tramitació podran obtenir-se els beneficis corresponents, acreditant la sol·licitud del títol esmentat, acompanyada d’una declaració jurada de la categoria que s’ha sol·licitat. Quan l’estudiant disposi del document justificatiu, caldrà que el presenti a la secretaria del centre. Els alumnes majors de 21 anys que vulguin gaudir del benefici de família nombrosa hauran de presentar el document que acrediti que el títol esmentat està en tramitació.

Aquesta exempció s’aplicarà també, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:

- Certificacions acadèmiques
- Estudi de convalidacions/adaptacions
- Trasllat d’expedient
- Expedició de títols acadèmics

En el cas d'estudiants estrangers d'altres països, si volen acollir-se a aquesta classe de matrícula hauran d'aportar també el títol de família nombrosa expedit pel Departament de Benestar Social. Si aquest document es troba en fase de tramitació es matricularan com a classe de matrícula ordinària i, si s'escau, posteriorment es regularitzarà la matrícula.

3. Matrícula d'honor global a COU, sempre que s’hagi obtingut un mínim de quatre excel·lents i notable a la resta de qualificacions, o amb matrícula d’honor al batxillerat, o amb premi extraordinari en el batxillerat: L'alumne està exempt de pagar el 100% dels preus públics dels serveis acadèmics. Aquesta classe està limitada a l'alumne que es matricula a primer curs per primera vegada.

Per acollir-se a aquesta classe, cal que l’alumne aporti en el moment de la matrícula una fotocòpia confrontada de les qualificacions per part de la secretaria.

 Ajuts de matrícula 

1. Personal URV

Té efectes per al personal de la Universitat Rovira i Virgili en actiu o jubilat, cònjuge, convivència acreditada, fills menors de 25 anys, i fills menors de 25 anys de personal fix de la URV que ha mort.

L’alumne està exempt de pagar el 100% dels preus públics en concepte de serveis acadèmics de totes les assignatures, si s’hi matricula per primera vegada, a un centre integrat de la URV. També tindran dret a l’exempció:

- si els estudis seguits no estan implantats a la URV
- si no ha pogut ser admès a la URV per la qualificació exigida

Ha d’aportar el corresponent certificat original que acrediti aquesta condició dins del període oficial de matriculació, emès pel Servei de Recursos Humans i Organització, d’acord amb el model establert.

Si l’alumne es matricula a un centre adscrit de la URV, a instància de l’interessat, es retornarà el percentatge sobre el preu públic que rep la Universitat. A la petició caldrà que adjunti una certificació emesa per Servei de Recursos Humans i Organització sobre la seva condició.

2. Personal d'altres universitats públiques catalanes

Té efectes per al personal d'altres universitats catalanes i fills menors de 25 anys.

L'alumne està exempt de pagar el 100% dels preus públics en concepte de serveis acadèmics de totes les assignatures si s'hi matricula per primera vegada. Ha d’aportar el corresponent certificat original que acrediti aquesta condició, dins del període oficial de matriculació, emès per la seva universitat, d’acord amb el model establert.

Altres exempcions 

 1. Víctimes del terrorisme. L’alumne està exempt de pagar el 100% dels preus públics en concepte de serveis acadèmics, incloses les taxes administratives, establerts en el mateix decret. Haurà d’aportar original i fotocòpia del llibre de família on consta el titular que té el reconeixement civil a les Víctimes del terrorisme i, si s’escau, fotocòpia de la persona que sol·licita l’exempció.

Aquesta exempció s’aplicarà també, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:

- Certificacions acadèmiques
- Estudi de convalidacions/adaptacions
- Trasllat d’expedient
- Expedició de títols acadèmics

Deduccions

1.Els alumnes que han obtingut la qualificació de matrícula d’honor en assignatures de la mateixa carrera, cursades a la mateixa universitat el curs immediatament anterior, tenen una deducció parcial del servei acadèmic (tants crèdits com crèdits amb matrícula d’honor hagin obtingut del mateix ensenyament). Es tindrà en compte la classe de matrícula aplicada en el curs que s’ha obtingut la matrícula d’honor.

2. Els alumnes que es matriculen d’assignatures convalidades i/o reconeixement de crèdits han d'abonar el 25% del preu establert en el decret de preus públics. En el cas dels reconeixement de crèdits de les vies previstes en els punts 3 i 4 de l'apartat Terminis de sol·licitud/matrícula de Reconeixement de crèdits (RC) estaran exempts de pagar el preu establert en el decret de preus públics.

3. Els crèdits obtinguts per assignatures cursades en altres universitats dins del conveni amb l’Institut Joan Lluís Vives comporten el reconeixement automàtic dels crèdits corresponents, mitjançant la matriculació a la URV com a crèdits adaptats, sense cap cost addicional.

4. Els alumnes que es matriculin d’assignatures sense escolaritat amb dret a examen a causa de l’extinció del pla d’estudi abonaran el 25% del preu establert en el decret de preus públics.  En cas que s’ofereixi a l’estudiant un sistema de tutories o docència alternativa, n’abonarà l’import íntegre.

 Modalitats de pagament 

1. Matrícula

L'import de la matrícula (crèdits i despeses de matriculació i expedient acadèmic) haurà de ser abonada a través de pagament domiciliat.  En el moment de formalitzar la matrícula, l'estudiant caldrà que indiqui les dades bancàries on es farà el càrrec del/s rebut/s generat/s. Si hi ha circumstàncies que li impedeixen domiciliar el pagament de la matrícula, caldrà que ho exposi a la secretaria del Centre.

Qualsevol altra modalitat de pagament que l'alumne utilitzi es considerarà nul·la i, per tant, impagada la matrícula amb els efectes que se'n derivin.

2. Taxes

L'import de les taxes (certificats, expedició de títol, etc.) haurà de ser abonat en efectiu. Es pagarà presentant el resguard facilitat per la secretaria del Centre en una entitat bancària col·laboradora, segons la referència i el termini que recull el mateix imprès (7 dies a partir de l'expedició de la taxa).

El resguard de l'alumne, segellat per l'entitat bancària i amb la ràfega corresponent s'haurà de presentar a l'hora de recollir el document pel qual s'ha generat a la secretaria.

Qualsevol altra modalitat de pagament que l'alumne utilitzi es considerarà nul·la i, per tant, impagada la matrícula amb els efectes que se'n derivin.

Formes  de pagament

L'alumne podrà triar en el moment de formalitzar la matrícula entre el pagament únic o el fraccionat.

1. Pagament únic

L'alumne paga íntegrament d'un sol cop l'import de la matrícula

 2. Pagament fraccionat

L'alumne pot fraccionar el pagament de la matrícula en dos terminis de quantia similar. El primer s'ha d'abonar en els set dies següents després de la formalització de la matrícula, i el segon durant la primera quinzena de desembre, com a més tard el 15 de desembre (primera quinzena de maig, en el cas dels ensenyaments que s’inicien al febrer).

Es podrà aplicar el pagament fraccionat sempre que l’import  total a pagar dels crèdits matriculats sigui superior a 150,25 euros.

 3. Finançament fraccionat (mensualitats)

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR posa en marxa uns Préstecs i Ajuts als estudiants universitaris.
L'adreça de la web on es poden connectar per obtenir més informació és la següent: http://agaur.gencat.net/fraccionament

 Recàrrecs

1. Factor de repetició. Als alumnes que es matriculin per segon cop d’un crèdit, l’import d’aquest s’incrementarà en un 30%. Si se’n matricula per tercera vegada o més, l’increment serà d’un 50%.

2. Impagaments. Als alumnes que no abonin els imports corresponents en la data prevista se’ls aplicarà un increment de 30,05 euros per a cada rebut impagat per compensar les despeses que comporta la gestió d'impagaments. Si l'impagament correspon a una quantitat inferior als 30,05 euros, el recàrrec a aplicar serà del 10% de l'import impagat.

Si després d'haver efectuat la suspensió dels efectes de la matrícula per impagament,  un estudiant demana deixar la matrícula de nou activa, dins del mateix curs i es resolt favorablement, haurà d'abonar 30,05 euros addicionals a les quantitats pendents.

3. S’aplicarà un recàrrec del 40% dels preus per crèdit als estudiants que posseeixin un o més títols universitaris oficials de primer cicle, de primer o segon cicle o només de segon cicle, i que s’hagin matriculat a partir del curs acadèmic 1996-97, per iniciar un altre estudi conduent a l’obtenció d’un títol universitari oficial a les universitats i centres docents adscrits que apliquen els preus fixats en el Decret pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris.  En alguns casos, el Decret estableix excepcions.

 Taxes administratives

· S’aplicarà una taxa per la gestió de matriculació i expedient acadèmic per cada període de matrícula quadrimestral o anual, en el moment de formalitzar la matrícula.
·  S’aplicarà una taxa en el moment d’efectuar la/les modificació/ons i/o ampliació/ons parcials de matrícula amb les excepcions següents:

- matrícula de reconeixement de crèdits
- canvis entre classes/tipus de matrícula
- en la regularització de les matrícules condicionals per adaptació o convalidació
- ajustaments en la matrícula (màxim tres dies després d’haver-la realitzat)
- ampliació d’assignatures de crèdits lliures d’Intercampus

· El Decret de la Generalitat de Catalunya, pel que s’estableixen els preus de la prestació de serveis acadèmics, fixa els imports per a l’expedició de certificacions acadèmiques, trasllats d’expedients acadèmics i estudi de sol·licituds de convalidació o d’adaptació.

Anul·lacions de matrícula

No es podran fer anul·lacions parcials de la matrícula.      

Els alumnes de primer curs als quals s’ha anul·lat la matrícula perden la plaça en el centre.  Per iniciar novament aquells estudis han de tornar a obtenir plaça mitjançant la preinscripció oficial. L’anul·lació de la matrícula de 1r comporta la devolució de la documentació acadèmica presentada per l’alumne.

1. Sense devolució de l'import de matrícula

Els alumnes poden demanar al centre per motius personals l’anul·lació total de la sol·licitud de matrícula del 16 al 31 de desembre (del 16 al 31 de maig, en el cas de l'ensenyament d'Enologia).

Els efectes econòmics d'aquesta anul·lació suposaran, en general, que no li seran retornats els imports pagats per la matrícula.  No obstant, quan en cursos posteriors l'estudiant vulgui reprendre estudis no se li aplicarà el recàrrec de matrícula per repetició d'assignatures.

Pel que fa als efectes acadèmics, no se li aplicarà la Normativa de permanència, i no se li inclourà a les actes d'examen.

2. Amb devolució de l'import de matrícula

Els alumnes o els seus representants poden demanar al Centre l'anul·lació total de la matrícula, i la devolució de l'import abonat, presentant la sol·licitud fins al 31 de desembre (31 de maig, en el cas de l'ensenyament d'Enologia) (excepte les taxes de matrícula de secretaria i, si s’escau, els serveis voluntaris) pels motius següents:

 

a) Malaltia greu justificada, mitjançant la presentació del corresponent certificat mèdic oficial en què ha de constar la data de l’inici de la malaltia i el període previst de convalescència.
b) Defunció de l'alumne.

Si es presenten les sol·licituds de devolució fora d'aquest termini el Vicerectorat de Docència i Noves Tecnologies estudiarà la problemàtica concreta i en funció de les circumstàncies exposades resoldrà.

 Suspensió temporal dels efectes de la matrícula

No es podran fer suspensions parcials de la matrícula.

Els alumnes de primer curs als quals s'ha aplicat la suspensió temporal dels efectes de matrícula perden la plaça en el centre. Per iniciar novament aquells estudis han de tornar a obtenir plaça mitjançant la preinscripció oficial. La suspensió de la matrícula de 1r comporta la devolució de la documentació acadèmica presentada per l’alumne.

· En el cas dels alumnes que després de la gestió de reclamació dels rebuts impagats corresponents continuïn figurant com a deutors, es procedirà a aplicar la suspensió temporal dels efectes de matrícula.

Els efectes econòmics d'aquesta suspensió suposaran que figuraran com a deutors a la Universitat.

Pel que fa als efectes acadèmics, no se li aplicarà la Normativa de permanència, i no se li inclourà a les actes d'examen.

En el cas dels alumnes que després de la gestió de reclamació dels rebuts impagats

· No obstant, si després d'haver efectuat la suspensió temporal, l'estudiant, dins del mateix curs,  vol  regularitzar el deute, haurà de presentar una sol·licitud adreçada al gerent de la Universitat. En el cas que la petició es resolgui favorablement, l'estudiant abonarà el deute i recuperarà els drets suspesos.

 Serveis universitaris extraacadèmics 

 1. Assegurança escolar voluntària

Tots els alumnes, inclosos els menors de 28 anys, poden subscriure en el moment de la matrícula la pòlissa d'assegurança (més informació a la secretaria del centre/documentació de matrícula). El fet que s’hi renunciï no suposa la devolució de l'import pagat. Tampoc no es pot suprimir per modificació de matrícula.

En el cas de no subscriure l’assegurança en el moment de formalitzar la matrícula, els alumnes ho podran fer directament a l’entitat asseguradora.

L'import actual és de 10,52 euros.

2. Servei d'Esports

Es pot efectuar el pagament per fer-se soci mitjançant la matrícula o bé adreçant-se directament a l'Oficina  de l'Esport (av. d’Andorra, s/n).

Si voluntàriament s'ha seleccionat el Servei d'Esports, el fet que s'hi renunciï no suposa la devolució de la taxa pagada. Tampoc no es pot suprimir per modificació de matrícula.

L'import actual és de 12 euros.

3. Solidaritat

Els Estatuts de la URV estableixen, com un dels seus objectius, la promoció del respecte als drets humans i al medi ambient, l’educació per a la pau i la cooperació internacional, especialment amb els països en desenvolupament.

La comunitat universitària ha manifestat el seu acord per impulsar accions de cooperació solidària i el Claustre ha creat la Comissió URV Solidària, que és l’òrgan que coordina i gestiona les activitats de cooperació per al desenvolupament i de solidaritat a la URV.

Per dur a terme les activitats, la Comissió tindrà accés a les instal·lacions i equipaments de la URV, i comptarà amb el treball voluntari dels membres de la comunitat universitària i els fons econòmics recaptats amb aquesta finalitat.

Els alumnes, en el moment de formalitzar la matrícula, podeu manifestar la vostra voluntat de col·laborar amb una aportació de 6 euros addicionals a l’import de la matrícula.