NORMATIVA  ACADÈMICA

I.  PLANS D’ESTUDI

Conceptes més significatius dels plans d’estudis

1. Estructuració en cicles
2. Crèdits
3. Càrrega lectiva
4. Itineraris recomanats
5. Currículum oficial de l'alumne

Contingut dels plans d'estudis

1. Matèries
2. Assignatures obligatòries
3. Assignatures optatives
4. Assignatures optatives/lliure elecció
5. Assignatures de lliure elecció
6. Reconeixement de crèdits lliures

Prerequisits
Altres currículums
1. Especialització de Pregrau

II. TRÀMITS ADMINISTRATIUS DELS ESTUDIANTS

Trasllat d'expedient

1. Alumnes d'una altra universitat que volen traslladar-se a la URV
2. Alumnes de la URV que es traslladen a una altra Universitat

Adaptacions

1. Adaptacions del pla d'estudis a extingir al nou de la URV
2. Adaptacions entre assignatures cursades a la universitat d'origen i les del pla d'estudis de la URV
3. Adaptacions entre assignatures idèntiques de diferents ensenyaments

Reprendre estudis
Convalidacions
Programes institucionals de mobilitat

1. Estudiants de la URV
2. Estudiants de fora de la URV

Convocatòria addicional
Sol·licitud d'expedició de títol

III. QÜESTIONS ACADÈMIQUES

Convocatòries d'examen

1. Caràcter general
2. Caràcter específic

Exàmens
Qualificacions
Revisió de proves i exàmens
Permanència

1. Àmbit d'aplicació
2. Límits mínims de matriculació
3. Límits màxims de matriculació
4. Alumnes de primer curs
5. Disposició final

Taula d’equivalències i mitjana ponderada

1. Qualificacions i equivalències
2. Mitjana ponderada

Accés als segons cicles

1. Informació general
2. Passarel·les des de titulacions o estudis implantats a LA URV
3. Accés al 2n cicle d’ensenyaments de 1r i 2n cicle
4. Complements de Formació
5. Continguts formatius
6. Assignatures coincidents del primer cicle de procedència i el segon cicle de destí (Mecanismes de substitució)

Homologació de títols estrangers
Premis extraordinaris de final d’estudis

NORMATIVA  ACADÈMICA

I.  PLANS D’ESTUDI

A la web URV: Alumnes: Plans d'Estudis, es trobarà el desplegament dels plans d'estudis vigents a la URV, amb indicació de la seva estructura, el contingut d'assignatures per cursos i cicle, els prerequisits (si s'escau), la taula d'adaptacions amb el pla antic i el  calendari d'extinció del pla antic, amb informació associada per facilitar el canvi de pla. Així mateix, s'obté informació sobre l'accés a altres ensenyaments de segon cicle, o al segon cicle d'ensenyaments de primer i segon cicle.

Conceptes més significatius dels plans d’estudis

1. Estructuració en cicles

Els plans d’estudi s’estructuren en cicles, que determinen la durada i la càrrega lectiva dels estudis. La URV té estructurats els estudis en:

- Ensenyaments de 1r cicle. Comprenen, a més de continguts bàsics i de formació general, uns altres d’orientats a la preparació per a l’exercici d’activitats professionals. Tenen una durada de tres anys i donen dret a l’obtenció del títol oficial de diplomat/da, mestre/a, arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a tècnic/a.
- Ensenyaments de 1r i 2n cicle. Consten de dos cicles: el primer està dedicat a coneixements bàsics i generals, i el segon a l’aprofundiment i especialització en els corresponents ensenyaments, així com a la preparació per a l’exercici d’activitats professionals. Cada cicle té una durada mínima de dos anys i la superació dels dos cicles dóna dret a l’obtenció del títol oficial de llicenciat/da, arquitecte/a o enginyer/a.
- Ensenyaments de només 2n cicle.  Hi ha segons cicles que no han de constituir continuació directa d’un correlatiu primer cicle; per poder incorporar-s’hi, les directrius generals pròpies poden establir determinades exigències.  Tenen una durada de dos anys i la superació dóna dret a l’obtenció del títol oficial de llicenciat/da, arquitecte/a o enginyer/a.

2. Crèdits

El crèdit és la unitat de valoració dels ensenyaments. Cada assignatura del pla d’estudi té una equivalència en crèdits. Cada crèdit correspon a deu hores de classe teòrica, pràctica o el seu equivalent. L’obtenció dels crèdits estarà condicionada als sistemes de verificació dels coneixements que estableixi la Universitat.

3. Càrrega lectiva

La càrrega lectiva equival a un nombre d’hores de classe a la setmana i a un nombre de crèdits per any acadèmic. Caldrà superar la càrrega lectiva global per a l’obtenció del títol oficial corresponent.

4. Itineraris recomanats

És la distribució de les assignatures d’un pla d’estudi, amb la finalitat que ajudi l’alumne a cursar-les en un nombre determinat d’anys acadèmics. Per a un mateix ensenyament hi pot haver més d’un itinerari. Cada pla d’estudi fixa el període d’escolaritat mínim.

5. Currículum oficial de l'alumne

Els estudiants han de configurar el seu currículum  tenint en compte l'estructura del pla d'estudis de l'ensenyament que està cursant.

És convenient que al llarg del curs, i sobretot després de cada convocatòria d'exàmens, els alumnes consultin a la web de la universitat (http://wis.si.urv.es/alumnes) l' estat de la seva situació acadèmica.

Aquesta revisió serà imprescindible abans de formalitzar la matrícula de l'últim any de carrera per evitar desajustaments de l'expedient que puguin comportar problemes a l'hora de l'expedició del títol.

Contingut dels plans d'estudis

1. Matèries

El contingut dels plans d’estudi s’ordenaran distingint entre:

1. Matèries troncals. Són fixades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i s’han d’incloure obligatòriament en tots els plans d’estudi que condueixen a un mateix títol oficial.
2. Matèries obligatòries. Són lliurement establertes per la Universitat i de compliment obligat pels alumnes.
3. Matèries optatives. Són lliurement establertes per cada universitat i s’inclouen en el pla d’estudi perquè l’alumne esculli entre l’oferta presentada.
4. Matèries de lliure elecció. Corresponen a un percentatge que la Universitat inclou en el pla d’estudi sobre la càrrega lectiva total.

Totes les matèries es diversifiquen en assignatures. L’alumne ha de cursar assignatures.

2. Assignatures obligatòries

L’alumne les ha de superar per obtenir el títol corresponent. Són assignatures procedents de la diversificació de matèries troncals i matèries obligatòries d'universitat.

3. Assignatures optatives

El pla d'estudi de cada ensenyament determina un nombre de crèdits que l'alumne obtindrà cursant assignatures escollides d'entre l'oferta d'optatives que el mateix pla estableix.  En el cas d'ensenyaments de 1r i 2n cicle, les assignatures poden estar fixades de manera que sols corresponguin a un determinat cicle, la qual cosa haurà de tenir en compte l'estudiant per seguir l'itinerari correcte; és convenient que revisi la informació del pla d'estudis.

La matrícula d'una assignatura optativa no obliga a cursar les altres que componen la matèria, sempre que no hi hagi cap corequisit entre aquestes. L'alumne pot canviar cada curs les assignatures optatives i de lliure elecció, encara que no les hagi superat. Si una assignatura optativa es deixa d'activar, els alumnes que havent-la cursat no l’hagin superat hauran de canviar-la per una altra.

L’adjudicació de les places de les assignatures optatives es realitzarà segons l’ordre de matrícula dels alumnes. Quan s’hagin cobert les places ofertes es tancarà la matrícula de l’assignatura.

La Universitat pot no impartir una assignatura optativa si no s’hi matricula un nombre mínim d’alumnes. En aquest cas l’alumne la podrà substituir per una altra o anul·lar-la, de manera excepcional.

4. Assignatures optatives/lliure elecció

Si un alumne ha obtingut per les assignatures optatives superades un nombre de crèdits optatius superior als necessaris, podrà passar les esmentades assignatures a crèdits de lliure elecció per completar el seu currículum, sempre que el nombre de crèdits de lliure elecció realitzats en el propi ensenyament no superi el 70% del total que hagi de cursar.

Si un alumne accedeix a un segon cicle diferent del primer cicle d’origen, els complements de formació que realitzi, si s'escau,  dins d’aquest segon cicle, podran ser comptabilitzats com a crèdits lliures del segon cicle

El traspàs d’assignatures optatives a lliure elecció, l’alumne el pot fer en les ocasions següents:

- Quan vol acreditar que té superat el primer cicle dels seus estudis de 1r i 2n cicle.
- Quan trasllada el seu expedient a un altre centre/universitat per continuar els estudis en el mateix ensenyament.
- Si s'escau, quan es trasllada a un altre centre/universitat per iniciar uns estudis de nou.
- Quan sol·licita el dipòsit de títol.

Aquesta petició de traspàs la formalitzarà en un document que li facilitarà la secretaria del centre, la qual l’incorporarà al seu expedient. El traspàs tindrà caràcter irreversible.

En el mateix document l’alumne podrà determinar el cicle a què vol incorporar:

- Les assignatures optatives que, d’acord amb el pla d’estudi, poden ser cursades tant en el 1r com en el 2n cicle.
- Les assignatures/crèdits corresponents a crèdits de lliure elecció: assignatures extracurriculars, els reconeixements de crèdits i les assignatures cursades en un altre ensenyament.

Un cop superats els requisits mínims per a l’obtenció del títol, no s’incorporaran a l’expedient de l’estudiant aquelles assignatures optatives o les corresponents a crèdits lliures que l’estudiant no hagi superat. 

5. Assignatures de lliure elecció

Es refereix a les assignatures cursades per l’alumne que només poden ser comptabilitzades dins del percentatge de crèdits de lliure elecció determinat per a cada ensenyament.

L’estudiant es pot matricular dels crèdits de lliure elecció previstos en el pla d’estudi entre aquelles assignatures de la Universitat que específicament es determinin cada curs.

Els estudiants no poden cursar com a assignatures de lliure elecció cap de les assignatures d’altres ensenyaments que tinguin una denominació i continguts equivalents a assignatures del seu propi pla d’estudis.

L’alumne les escollirà entre l’oferta que anualment establirà la Universitat, que serà feta pública durant el mes de juliol.  Aquesta oferta inclourà:

a)  Les assignatures troncals, obligatòries i optatives dels ensenyaments de la URV adreçades al seu ensenyament.
b)  Les assignatures extracurriculars que organitzi la URV amb caràcter general.
c)  Les assignatures extracurriculars, recomanades pel centre com a complements de preparació a través dels processos de tutoria.
d)  Les assignatures extracurriculars que, junt amb itineraris d'optatives definits, permetin a l'alumne l'obtenció d'un Diploma d'Especialització de Pregrau ofert explícitament pel centre.
e)  Les assignatures cursades en altres universitats, dins del conveni amb l’Institut Joan Lluís Vives o el programa Intercampus d’Administració Oberta.

Els centres, han de tenir en compte les restriccions de matrícula següents:

a)  L'alumnat no pot matricular-se d'assignatures amb prerequisits.
b)  L'alumnat no pot matricular-se d'assignatures sense prerequisits, però que són clara continuació d'altres.
c)  L’alumnat no pot matricular-se d’assignatures amb un contingut igual o similar a altres assignatures que inclou el pla d’estudi del seu propi ensenyament.
d)  En determinades assignatures només poden matricular-se alumnes del mateix centre.
e)  En determinades assignatures només poden matricular-se alumnes d'ensenyaments relacionats científicament.
f)  L’alumnat no pot matricular-se d’assignatures impartides per familiars directes.
g)  L’alumne no pot cursar assignatures d’idiomes moderns com a crèdits lliures, si obté reconeixements de crèdits pel mateix idioma, obtinguts per la via e). Tampoc ho podrà fer en el cas contrari.
h)  L'alumne no pot matricular com a crèdits lliures la mateixa assignatura en dos plans d'estudis que cursi simultàniament.

Els centres, si ho consideren pertinent, poden anul·lar la matrícula d’aquells alumnes afectats per alguna de les restriccions. Prèviament caldrà comunicar-ho a l'estudiant i establir l'audiència preceptiva per tal que aquest pugui presentar les al·legacions que consideri pertinents.

Cada estudiant es matricularà de la totalitat dels crèdits lliures al centre en què cursa el seu ensenyament, excepte els de centres adscrits, que ho faran al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants.

Els alumnes escolliran les assignatures que volen cursar com a crèdits lliures d’entre l’oferta de cada curs, tenint en compte les recomanacions del centre.  S’hi podran matricular directament amb la resta de les que volen cursar aquell any acadèmic mentre hi hagi vacants o no els afectin les restriccions.

6. Reconeixement de crèdits lliures

Per assolir el nombre de crèdits lliures previst en el pla d’estudi, els alumnes, a més de superar assignatures previstes com a lliure elecció, poden obtenir-los per la via del reconeixement.

Són susceptibles de reconeixement com a crèdits de lliure elecció:

a) * Les assignatures corresponents a estudis universitaris que no hagin estat adaptades o convalidades, o quan ho sol·liciti l'alumne directament.
    * Les assignatures corresponents a títols propis superades en universitats públiques catalanes.
b) * Els reconeixements cursats com a tal en un altre ensenyament.
c) * Les activitats ofertes pels centres i departaments de la URV.
d) * Els que consten explícitament en el pla d'estudis com a resultat d'atorgament d'equivalència.
e) * Els cursos d’idiomes moderns organitzats per organismes oficials, d’acord amb el corresponent quadre d’equivalències establert.
    *  Les activitats esportives organitzades per organismes oficials, d'acord amb el corresponent quadre d'equivalències establert.
    *  Els cursos de música superats en conservatoris oficials de música, d'acord amb el quadre d'equivalències establert.
f) * Les activitats de nivell universitari organitzades en el marc de convenis específics entre la URV i altres institucions no universitàries (no s'inclouen els convenis de Cooperació Educativa).
g) * Els corresponents a cursos d'estiu organitzats per universitats públiques.
h) * Els corresponents a cursos d'estiu avalats per l'Institut Joan Lluís Vives, que han estat aprovats per la URV.
    *  Els cursos corresponents de la Universitat d'Estiu de la URV.
i) * Les activitats de formació proposades per la Comissió URV Solidària.
j) * Les activitats de formació proposades pel Consell d'Estudiants de la URV.
k) * Les activitats  de formació proposades per l'ICE.
    * Les activitats específiques proposades pel Servei Lingüístic de la URV.
    * Les activitats específiques organitzades per l'Oficina de l'Esport de la URV.
    * Les activitats organitzades per altres Serveis de la URV.
l) * Els reconeixements corresponents als cicles formatius de grau superior, en el cas que estigui així establert en la taula de correspondència fixada entre un determinat cicle i l'ensenyament universitari de la URV.
m) * Els que com a resultat de la incorporació des d'un primer cicle de pla renovat a un segon cicle d'estudis diferents, portin a un escreix de crèdits cursats per damunt dels 300 crèdits necessaris per obtenir un títol de llicenciat/enginyer, una vegada restats els crèdits corresponents a les assignatures coincidents entre els dos cicles.

Observacions sobre l'obtenció de reconeixement de crèdits

A nivell general, caldrà tenir en compte que:

1. Les activitats i els cursos s’han d’haver fet paral·lelament als estudis universitaris.
2. En el cas d'alumnes de nou accés, seran reconeguts els cursos realitzats durant els mesos d'estiu del curs que s'incorpori a la URV.
3. En el cas d’assignatures cursades prèviament, l’equivalència en crèdits reconeguts serà la mateixa de l’assignatura superada.
4. L’equivalència mínima  de les diferents activitats serà de 10 h/1 crèdit
5. Les activitats i els cursos seran d'un mínim d'1,5 crèdits.
6. Les activitats han de tenir forçosament una avaluació, no s'admetran si només contemplen assistència
7. Cada estudiant es matricularà del reconeixement de crèdits al centre en què cursa el seu ensenyament, seguint el procediment i termini previst en la Normativa de matrícula, que tindrà en compte la via pel qual s'haurà obtingut.

Segons les vies de reconeixement, caldrà tenir en compte els punts següents:

1. Les sol·licituds de reconeixement de crèdits, apartats  a), b), d), g), l) i m) seran resoltes pel Centre corresponent, a petició de la persona interessada.
2. El reconeixement de crèdits, apartats e), h), i) i j) serà aprovat per la Comissió  d'Ordenació Acadèmica i Política Docent, que traslladarà la informació corresponent a tots els centres.
3. El reconeixement de crèdits, apartats c) i k) haurà de correspondre a activitats ja autoritzades pel Centre prèviament.
4. El reconeixement de crèdits, apartat  f), correspondrà al fixat en les clàusules del conveni signat per la URV i les diferents institucions no universitàries.

Es traslladarà la  informació pertinent a tots els centres.

Prerequisits

Cada centre pot tenir establerta una relació de prerequisits entre assignatures dels plans d’estudi que tenen adscrits.  Aquesta  relació haurà d’estar exposada en els taulers d’anuncis.

Els alumnes han de tenir en compte els plans d'estudi que estableixen prerequisits entre assignatures de diferent curs o quadrimestre. El concepte de prerequisit suposa que s'ha de tenir aprovada una/es assignatura/es per poder aprovar-ne una altra. Els alumnes es poden matricular de les dues assignatures en un mateix període de matrícula, encara que han de tenir en compte la possibilitat que no puguin gaudir de les dues convocatòries.

Els alumnes en el pla d’estudi dels quals constin assignatures amb prerequisits podran ampliar la matrícula el mes de febrer següent, una vegada superades les assignatures objecte del prerequisit a la convocatòria de febrer.  En el cas dels alumnes admesos per primera vegada, només podran fer-ho si es matriculen d’un mínim de 60 o 30 crèdits, segons estableixi la Normativa de permanència, en la matrícula de juliol/setembre.

A la vegada que els estudiants cursen les assignatures corresponents al seu ensenyament, que els permetrà l'obtenció d'un títol oficial i homologat, amb una planificació adequada dels seus estudis poden aconseguir al mateix temps una formació que els farà aprofundir significativament en l'àmbit d'especialització que hagin triat. Al mateix temps aquesta formació els prepara per a l'aplicació dels coneixements a una professió i al propi desenvolupament personal, a través d'una formació continuada al llarg de la vida.

Altres currículums

1. Especialització de Pregrau

A iniciativa del Centre, les assignatures d'una titulació poden orientar-se a l'objectiu de permetre a l'estudiant aprofundir en aspectes concrets que siguin del seu interès.

L'oferta d'assignatures que contempla un pla d'estudis, complementada per assignatures molt específiques, de caràcter extracurricular, es pot estructurar en itineraris d'assignatures preconfigurats, que condueixen a una certa especialització o intensificació.

Els centres poden proposar també l'organització d'itineraris transversals amb altres plans d'estudis del mateix centre o de centres diferents.

Els alumnes que segueixen un d'aquests itineraris podran obtenir, a petició de l'interessat, un Diploma d'Especialització en Pregrau, títol propi de la URV.

II. TRÀMITS ADMINISTRATIUS DELS ESTUDIANTS

El Vicerectorat de Docència i Noves tecnologies serà, per delegació del rector, l'òrgan competent per resoldre totes les qüestions relatives a l'aplicació i interpretació d'aquesta Normativa, així com per excepcionar-la si s'escau.

Trasllat d'expedient

1. Alumnes d'una altra universitat que volen traslladar-se a la URV

- Per als alumnes que volen seguir estudis de la mateixa titulació que realitzen i han superat 60 crèdits/primer curs sencer a la universitat d'origen,  el  termini per sol·licitar trasllat d'expedient és des de l'1 de juny fins al 20 de juliol.

En el cas de preveure obtenir els 60 crèdits a la convocatòria de setembre, el termini és el mateix.  Després de la finalització dels exàmens s’haurà d’actualitzar l’expedient.

L'alumne ha de presentar a la secretaria del centre on vol continuar estudis la documentació següent:

- Instància adreçada al degà/director en què sol·licita el trasllat i la corresponent adaptació.
- Justificació documental dels motius.
- Fotocòpia del DNI
- Fotocòpia diligenciada del seu expedient, en què consti la seva via d'accés als estudis universitaris amb la qualificació corresponent. En el cas de plans no renovats cal acreditar les hores lectives totals de cada assignatura aprovada.
- Fotocòpia de la publicació en el BOE del pla d’estudis cursat per l’alumne.
- Fotocòpia dels programes de les assignatures que l'alumne tingui aprovades, segellats pel centre d'origen.

La Junta de Centre, a proposta de la/les Comissió/ons Acadèmica/ques, aprovarà els criteris que tindrà en compte per acceptar les sol·licituds de trasllat i els haurà de fer públics al tauler d’avisos del centre.

Entre d'altres, valorarà  les qualificacions de l'accés a la universitat, les qualificacions del seu expedient acadèmic i la justificació del canvi de residència (matrimoni, canvi de lloc de treball, causes econòmiques, ampliació de nous ensenyaments, etc.). Quan als alumnes els correspongui incorporar-se a cursos ja extingits, caldrà que s’adaptin a pla nou.

El centre farà arribar als alumnes la resolució del degà/director sobre la sol·licitud de trasllat d'expedient acadèmic, acompanyada  de l’adaptació que li correspondrà d’acord amb l’expedient presentat.

Aquells alumnes als quals s'ha concedit el trasllat del seu expedient acadèmic a aquesta Universitat han d'abonar els drets de trasllat al centre d'origen abans de formalitzar la seva matrícula en el curs acadèmic per al qual se'ls ha concedit el trasllat. Si no ho fan, quedarà sense efecte l'acceptació del trasllat i es retornarà, d'ofici, l'expedient al centre de procedència, cosa que es farà saber a l'interessat.

L’alumne que no ha estat acceptat per trasllat no podrà accedir als mateixos estudis mitjançant preinscripció.

- Els alumnes que volen seguir estudis de la mateixa titulació que estan realitzant, 60 crèdits en la universitat d’origen, estan subjectes al procés de preinscripció, d'acord amb el que disposa l'article 20.3 del Reial decret 69/2000, de 21 de gener.

L'admissió a l’ensenyament corresponent suposa la concessió del trasllat d'expedient.  A partir d'aquell moment, cal que l'alumne aboni els drets de trasllat al centre d'origen i amb el justificant corresponent formalitzi la seva matrícula en el curs acadèmic pel qual se li ha concedit el trasllat.  Si no ho fa, es retornarà, d'ofici, l'expedient al centre de procedència, cosa que es farà saber a l'interessat.

L'alumne per sol·licitar l’adaptació del pla d’estudi ha de presentar a la secretaria del centre la documentació següent:

- Fotocòpia diligenciada del seu expedient, en què consti la seva via d’accés als estudis universitaris amb la qualificació corresponent.  En el cas de pla vell, cal acreditar les hores lectives totals de cada assignatura aprovada.
- Instància adreçada al degà/director en què sol·licita l’adaptació.
- Fotocòpia de la publicació en el BOE del pla d’estudi cursat per l’alumne.
- Fotocòpia dels programes de les assignatures que l'alumne tingui aprovades, segellats pel centre d'origen.

El centre farà arribar als alumnes la resolució de l’adaptació que li correspondrà d’acord amb l’expedient presentat.

2. Alumnes de la URV que es traslladen a una altra Universitat

L'estudiant que vulgui continuar els estudis iniciats a la URV en una altra Universitat, haurà de presentar la sol·licitud de trasllat a la Universitat de destí, segons els terminis que aquesta tingui establerts.

Una vegada l'alumne hagi obtingut l’acceptació de l'altra universitat per continuar els mateixos estudis que ha iniciat a la URV, haurà de presentar a la secretaria del centre de la URV on segueix els estudis:

- Instància demanant que es formalitzi el seu trasllat
- Còpia de l’escrit d’acceptació de l’altra universitat

L'alumne haurà d’abonar les taxes corresponents als drets de trasllat.

A continuació, el Centre lliurarà directament a la Universitat de destí la certificació oficial dels estudis realitzats.

Adaptacions

1. Adaptacions del pla d'estudis a extingir al nou de la URV

En el cas d'ensenyaments ja existents, s'han establert taules d'adaptacions entre assignatures del pla no renovat amb les de nova implantació, així com entre els plans renovats que han estat objecte de revisió.  Aquestes taules s'apliquen als expedients dels alumnes que optin per continuar els estudis pel pla nou.

Els plans d'estudi que s'han convertit en un de nou s'extingeixen curs per curs, de manera general.  Un cop extingit cada curs, es fan quatre convocatòries d'examen, dues en cadascun dels dos cursos següents.  L'alumne que continua els estudis en el pla antic es pot presentar a examen durant aquests dos cursos.

Si l'estudiant encara no ha superat totes les assignatures pendents, en el curs acadèmic immediatament següent a l'extinció de cadascun dels cursos, pot presentar una instància al centre, el qual autoritzarà, si s'escau, la matrícula dels alumnes, per tal que puguin gaudir de dues convocatòries extraordinàries. Si tot i això no les supera, per finalitzar els estudis caldrà que s'adapti al nou pla.

Els centres, juntament amb els departaments afectats, han de preparar cada curs una programació per a les assignatures no activades corresponents a plans extingits han matriculat. En la programació esmentada han de constar d'una manera expressa, com a mínim, les dades següents:

- El programa i les activitats de cadascuna de les assignatures.
- El professor encarregat de la tutoria dels alumnes i responsable de la realització i qualificació dels exàmens.
- Horari durant el qual es pot atendre els alumnes.

En cas que l’alumne no superi els exàmens, per continuar els estudis ha de seguir-los pel pla nou mitjançant l'adaptació del seu expedient. S'han de tenir en compte els aspectes següents:

- Els alumnes dels plans d'estudi antics sol·liciten al degà/director del centre, mitjançant una instància, la incorporació al pla nou. Aquest, d'acord amb la capacitat autoritzada, resol sobre la petició.
- Es poden adaptar al nou pla d'estudi, sempre que tinguin alguna assignatura aprovada.
- No es tenen en compte les assignatures adaptades i/o convalidades/reconegudes en una altra universitat o en un altre ensenyament d’aquesta Universitat.  Perquè hi tinguin efecte, cal que siguin ratificades en l’expedient d’adaptació/convalidació/reconeixement.
- Els crèdits de lliure elecció de l’expedient de pla antic s’adaptaran per crèdits de lliure elecció a l’expedient de pla nou, llevat que corresponguin exactament a assignatures del nou pla d’estudis.
- L'adaptació de tot allò que l'alumne té aprovat al pla antic es fa segons el que estableix la taula d'adaptacions. En els casos d'ensenyaments de 1r i 2n cicle, s'ha de tenir en compte que, si en el pla antic es té superat totalment el 1r cicle, se li adapta també el 1r cicle al nou. Caldrà que es tingui cura, en el cas de períodes d'escolaritat/núm. de crèdits per cicle diferent, que l'adaptació del 1r cicle pot suposar la fixació per part del centre d'uns continguts formatius a superar per l'estudiant per tal que el seus estudis suposin els 300 crèdits preceptius.
- Aquells alumnes amb assignatures convalidades en l'actual pla d'estudi tenen el mateix tractament que si obtinguessin qualificació.
- En el cas que aquesta gestió impliqui l'adaptació d'una assignatura del pla antic per una altra assignatura del pla nou, la qualificació que figurarà en l'expedient de l'alumne serà la del pla antic.
Si la qualificació d'origen és convalidat o reconegut (un cop feta la ratificació corresponent), en l'expedient de l'alumne hi figurarà aquesta mateixa qualificació, sense que això impliqui cap cost per l'alumne.
- En el cas que dues o més assignatures del pla antic siguin adaptades per una sola assignatura del pla nou, es farà la mitjana aritmètica de les qualificacions, ponderada amb el número de crèdits de les assignatures.
- En el cas que una sola assignatura del pla antic sigui adaptada per dues o més assignatures del pal nou, s’aplicarà la mateixa qualificació a cadascuna de les assignatures.

Procediment

La secretaria disposa de la taula d'adaptacions publicada al BOE amb la resta de pla d’estudi, de la qual ha de donar la màxima publicitat. Aquesta taula figurarà també en el dors de la sol·licitud d'adaptació o com a annex.

1. L'estudiant presentarà a la secretaria una sol·licitud mitjançant imprès normalitzat, adreçada al degà/director del centre.
    El termini de presentació s'inicia el dia 21 de juliol i finalitza el 15 de setembre.
2. El centre resoldrà la sol·licitud la qual serà notificada a l'alumne. Sempre que el volum de sol·licituds ho permeti, la data de notificació serà abans del 30 de setembre, i com a més tard el 15 d'octubre.
3. La secretaria del centre matricularà automàticament els crèdits adaptats i farà arribar a l’alumne la notificació de la resolució.
4. L’estudiant es matricularà de la resta d'assignatures el dia que li correspongui.

2. Adaptacions entre assignatures cursades a la universitat d'origen i les del pla d'estudis de la URV

L’adaptació entre assignatures cursades a la universitat d’origen i les del pla d’estudis de la URV, pot venir donada per algun dels casos següents:

a) Quan l’alumne ha superat 60 crèdits en la universitat de procedència (vegeu l’apartat 1  del punt Trasllats d’expedients)
b) Quan l’alumne s’incorpora per preinscripció amb menys de 60 crèdits aprovats, però amb possibilitat d’adaptació (veure apartat 2 del punt Trasllat d’expedient)

Els alumnes podran demanar l’adaptació des què estan admesos a la URV fins el 15 de setembre. Si són admesos posteriorment, fins el 20 d’octubre. La resolució ha de ser aprovada per la Comissió Acadèmica abans del 30 de setembre/31 d’octubre.

L’adaptació té caràcter definitiu després de rebre el certificat oficial del trasllat de la universitat d'origen i s'amplia, si s'escau, quan l'alumne ha superat assignatures a la convocatòria de setembre.

- Només es resoldran les assignatures sol·licitades per l’alumne.
- La unitat bàsica d’adaptació d’estudis parcials seran la matèria troncal, l’assignatura i el crèdit.
- En el cas de trasllat entre plans nous, s’adaptarà:

En tot cas, el primer cicle complet dels ensenyaments universitaris de dos cicles.
  Caldrà que es tingui cura, en el cas de períodes d'escolaritat/núm. de crèdits per cicle diferent, que l'adaptació del 1r cicle pot suposar la fixació per part del centre d'uns continguts formatius a superar per l'estudiant per tal que el seus estudis suposin els 300 crèdits preceptius.
- Les matèries troncals totalment superades al centre de procedència.
- Quan tota la matèria troncal no hagi estat superada als centres de procedència, es podrà realitzar l’adaptació per assignatures, el contingut i càrrega lectiva de les quals sigui equivalent.
- En el cas d’assignatures obligatòries i optatives d’universitat, es podrà fer l’adaptació per assignatures el contingut i càrrega lectiva de les quals sigui equivalent.
- S’adaptaran els crèdits de lliure elecció superats per l’alumne en la universitat de procedència, llevat que corresponguin exactament a assignatures del nou pla d’estudis.
-
En el cas que aquesta gestió impliqui l'adaptació d'una assignatura del pla d'estudis de la universitat d'origen per una altra assignatura de la URV, la qualificació que figurarà en l'expedient de l'alumne serà la de l'expedient d'origen.
  
Si la qualificació d'origen és convalidat o reconegut (un cop feta la ratificació corresponent), en l'expedient de l'alumne hi figurarà aquesta mateixa qualificació, sense que això impliqui cap cost per l'alumne.
- En el cas que dues o més assignatures del pla d’estudis de la universitat d’origen siguin adaptades per una sola assignatura de la URV, es farà la mitjana aritmètica de les qualificacions, ponderada amb el número de crèdits de les assignatures.
- En el cas que una sola assignatura del pla d’estudis de la universitat d’origen sigui adaptada per dues o més assignatures de la URV, s’aplicarà la mateixa qualificació a cadascuna de les assignatures de la URV.

Les matèries i assignatures adaptades figuraran amb aquesta denominació en l’expedient de la universitat de destinació que, a l’hora d’emetre un certificat, haurà de fer constar les assignatures o matèries que són adaptades i, a sol·licitud de l’interessat, lliurar un certificat de les qualificacions que consten en el document oficial de la universitat de procedència.

Les assignatures adaptades es consideren superades, a tots els efectes, i, per tant no susceptibles de nou examen.

La secretaria del centre matricularà automàticament els crèdits adaptats i farà arribar a l’estudiant la notificació de la resolució.

L’estudiant ha d’obtenir la resolució com a més tard el 15 d’octubre i matricular-se de la resta d'assignatures el dia que li correspongui.

3. Adaptacions entre assignatures idèntiques de diferents ensenyaments

També procedirà l’adaptació quan un alumne de la URV canviï d’estudis, o estigui cursant vàries titulacions simultàniament, dintre de la pròpia universitat i en els estudis nous que cursi existeixin assignatures troncals, obligatòries o optatives idèntiques, quant al contingut, nom i nombre de crèdits a d’altres assignatures superades en els estudis anteriors.

Procediment

La secretaria del centre disposa de la taula d'adaptacions entre assignatures idèntiques de diferents ensenyaments, de la qual ha de donar la màxima publicitat. Aquesta taula figurarà també en el dors de la sol·licitud d'adaptació o com a annex

1. L'estudiant presentarà a la secretaria una sol·licitud mitjançant imprès normalitzat, adreçada al degà/director del centre.

El termini de presentació s'inicia el dia 21 de juliol i finalitza el 15 de setembre
L’alumne haurà d’abonar la taxa d’estudi d’adaptacions.
Per les assignatures no idèntiques, l’alumne haurà de seguir el procediment establert en l’apartat de convalidacions i haurà d’abonar la taxa d’estudi de convalidacions.

2. El centre resoldrà la sol·licitud la qual serà notificada a l'alumne

3. La secretaria del centre matricularà automàticament els crèdits adaptats i farà arribar a l’alumne la notificació de la resolució. De la resta d'assignatures es matricularà el dia que li correspongui.

Si un alumne demana la convalidació d’estudis, i al resoldre el centre detecta que algunes d’elles són susceptibles d’adaptació idèntica, ho posarà en coneixement de l’alumne, i en funció de la seva voluntat  podrà modificar la sol·licitud de convalidació,  i presentar-ne una altra d’adaptació idèntica.

A l’hora de fer la mitjana ponderada, en aquestes assignatures hi constarà la qualificació obtinguda en l’assignatura superada en l’altre ensenyament.

Reprendre estudis

Si un cop admès al centre i superada la Normativa de permanència, l’alumne interromp els estudis durant un curs o més, per poder-los reprendre haurà de sol·licitar-ho al degà/director del centre. Aquest, d'acord amb la capacitat autoritzada, resoldrà la petició.

Si durant el període que no ha seguit els estudis s'ha modificat el pla d'estudis, caldrà que s’adaptin a pla nou si el curs corresponent està extingit..

Procediment

a)  Sol·licitud, mitjançant imprès normalitzat, adreçada al degà/director del centre i presentada a la secretaria.

El termini de presentació s’inicia el dia 21 de juliol i finalitza el 15 d'octubre. En el cas de no fer-ho en aquest termini, ho podrà fer del 15 al 31 de gener.

b) Resolució per escrit de la sol·licitud i notificació a l’alumne, que inclourà informació sobre la data que li pertoca matricular-se.

Convalidacions

1. Els alumnes poden sol·licitar convalidació d'estudis una vegada hagin estat admesos a la Universitat Rovira i Virgili. Els alumnes que han realitzat estudis a l’estranger no estan subjectes a aquest requisit.
2. Els alumnes poden sol·licitar convalidacions genèriques o convalidacions parcials d’estudis previs:

- En les sol·licituds de convalidacions genèriques l’alumne demanarà la convalidació de totes aquelles assignatures a les que, segons els criteris establerts, tinguin dret, sense necessitat d’especificar assignatures concretes.
- En les sol·licituds de convalidacions parcials l’alumne especificarà les assignatures dels estudis previs que demana convalidar, perquè es considerin superades assignatures concretes, també determinades pel propi alumne, dels estudis que cursa o està admès per a cursar.

La resolució abastarà totes les assignatures possibles de l’ensenyament a què s’incorpori amb independència que estiguin o no activades.

3. Els centres disposaran de taules de convalidació, aprovades per les respectives Juntes de Centre, entre els ensenyaments que tenen adscrits.

En la mesura del possible, elaboraran taules de convalidació entre ensenyaments adscrits a diferents centres.

4.   Només podran ser objecte de convalidació els estudis següents:

a) Estudis homologats pel Consejo de Coordinación Universitaria, que hagin estat cursats en centres universitaris d’Espanya.
b) Assignatures cursades en un ensenyament propi, de 1r o de 2n cicle, de la Universitat Rovira i Virgili.
c) Assignatures corresponents a estudis universitaris cursats a l'estranger.

5.   La Universitat Rovira i Virgili aplica els criteris de convalidació següents:

a) La unitat bàsica de convalidació és l’assignatura, tenint en compte el nivell de coneixements, la identitat de continguts i la càrrega lectiva.
b) Són convalidables aquelles assignatures el contingut i càrrega lectiva de les quals siguin equivalents.
c) Les assignatures convalidades es consideren superades a tots els efectes i, per tant, no són susceptibles de nou examen.
d) No són susceptibles de ser convalidades les assignatures superades amb aprovat compensat.
a) La URV resoldrà les peticions de convalidació d’assignatures efectivament cursades i s’hauran de ratificar les convalidacions atorgades per altres centres/universitats.

Procediment

Els alumnes han de presentar la sol·licitud de convalidació a les secretaries de centre en els terminis següents, segons la situació:

- Si els estudis previs són estrangers,  de l'1 de juny al 15 de setembre.
- Si els estudiants estan cursant estudis a la URV, del 21 de juliol al 15 de setembre
- En el cas d'alumnes de nova incorporació ho poden fer a partir del moment en què tinguin plaça assignada i com a més tard el 15 de setembre
- Si els estudiants han estat reassignats amb posterioritat al 15 de setembre, o assignats a partir de la preinscripció de setembre, el termini s'ampliarà fins el 20 d'octubre.
Han d’aportar la documentació següent:

- Instància dirigida al degà/director del centre.
- Expedient acadèmic quan els estudis s’hagin realitzat en centres de la Universitat Rovira i Virgili o certificat acadèmic personal (original) dels estudis realitzats o fotocòpia confrontada quan els estudis s’hagin realitzar en altres universitats.
- Programes, segellats, de les assignatures aprovades, quan els estudis s'hagin cursat en una altra universitat.   En el cas d’assignatures corresponents a plans antics, caldrà indicar les hores lectives.
- Fotocòpia del pla d'estudi de la carrera iniciada pel sol·licitant publicat al BOE, quan els estudishagin cursat en una altra universitat, llevat que els estudis els hagi cursat en una universitat estrangera.

A més, els alumnes amb estudis superiors universitaris o tècnics iniciats a l'estranger han de tenir en compte:

- Que els documents expedits a l'estranger hauran d’ajustar-se als requisits següents:

- Hauran de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents, d’acord amb l’ordenament jurídic del país de què es tracti.
- Hauran de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, en el seu cas, mitjançant l’apostilla del Conveni de La Haya. Aquest requisit no s’exigirà als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu ni als programes de les assignatures.
Hauran d’anar acompanyats de la corresponent traducció oficial al català o castellà.

La traducció pot fer-se:

a)   Per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger.
b)   Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del que és sol·licitant el ciutadà.
c)   Per un traductor/intèrpret jurat, degudament autoritzat

- Que han d'aportar còpia autenticada del document que acrediti la identitat i nacionalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del país d’origen o de procedència o per les autoritats espanyoles competents en matèria d’estrangeria. En el cas dels ciutadans espanyols, fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat.

El degà/director ha de resoldre les sol·licituds a proposta de les comissions acadèmiques, com a mínim una vegada a l'any, abans del 30 de setembre.  Les matrícules dels alumnes que presentaran la sol·licitud fins al 20 d’octubre es resoldrà abans del 31 d’octubre.

L'estudiant es matricularà el dia que li correspongui.

La secretaria del centre, una vegada resolta la sol·licitud, regularitzarà automàticament la matrícula i, si s'escau, les assignatures no convalidades les matricularà com a reconeixement de crèdits. Li notificarà a l'estudiant la resolució i se li lliurarà el resguard de matrícula.

Programes institucionals  de mobilitat

1. Estudiants de la URV

Els coordinadors de mobilitat, abans de finalitzar el mes de juliol de cada any lliuraran a les secretaries de centre un document on es reflecteixin les assignatures que l'estudiant URV cursarà al centre de destí.

Els estudiants de la URV que participen en programes institucionals de mobilitat (SICUE/SÉNECA, Sòcrates, Erasmus, Tempus, etc.) es matricularan de les assignatures del pla d'estudis que cursen a la URV a través del procés d'automatrícula Web des de fora de les instal·lacions de la Universitat, en els terminis previstos de manera general.

En les assignatures que figuren en l'acord de mobilitat acadèmica marcaran la casella E (Estudiant Exterior).

Al finalitzar el període de matrícula, la secretaria verificarà que les dades són coincidents. Si figuren dades contradictòries, demanarà informació al coordinador de Mobilitat i, si s'escau, es regularitzarà d'ofici la matrícula, la qual cosa notificarà a l'estudiant afectat.

Les qualificacions que tenen les assignatures equiparades de la URV les estableix el coordinador/a de mobilitat de la URV guiant-se per les informacions que constin al document d’expedient acadèmic (Transcript of records) enviat pel coordinador/a ECTS, o similar,  del centre de destinació i seguint el sistema de qualificació que hagi aprovat prèviament la comissió acadèmica de l’ensenyament: taula d’equivalències i/o escala de qualificacions  ECTS. El coordinador de mobilitat complimentarà per a cada alumne una única acta on figuraran totes les assignatures objecte de l'Acord.

Qualsevol dificultat que presenti el sistema de qualificacions es portarà a la comissió acadèmica del centre/ensenyament perquè resolgui.

Si l’estudiant/a no obté la totalitat dels crèdits acordats en principi i reflectits en el document de l’Acord,  els crèdits no superats en les convocatòries que els doni dret la mobilitat han de ser cursats per l’estudiant/a a la URV, en igualtat de condicions que els estudiants URV.

Si l’alumne ho sol·licita, en l’expedició dels certificats podran especificar-se les assignatures realitzades a través de mobilitat.

2. Estudiants de fora de la URV

Els estudiants que s'incorporen a la URV a través de programes institucionals de mobilitat, una vegada desplaçats a la URV i de ser acollits per l'/el ORI / Coordinador de Mobilitat, hauran de matricular-se com a alumne d'aquestes característiques a la corresponent secretaria de la URV.

A la secretaria se li facilitarà prèviament el document Learning Agreement o altres similars, on constaran les assignatures a matricular a la URV.

Aquesta matrícula no suposarà cap cost per a l'estudiant.

(Per a més informació podeu dirigir-vos a l’Oficina de Relacions Internacionals o al BACU de cada centre.)

Convocatòria addicional

Per a aquells alumnes a qui restin com a màxim 27 crèdits per finalitzar els estudis, s'autoritza una convocatòria addicional d'exàmens. En els 27 crèdits no es comptaran els crèdits convalidats, adaptats o reconeguts ni l’assignatura Projecte Final de Carrera, en el cas que sigui obligatòria.

Aquests alumnes s'han de matricular en el període ordinari de matrícula i tenen dret a presentar-se a exàmens a la convocatòria de febrer, juny i setembre del mateix curs, sempre que les assignatures de què es matriculin, si no s’hi han matriculat en cursos anteriors, s’imparteixin en el 1r quadrimestre. Aquest requisit no s’aplicarà a les assignatures que, per la seva especificitat, determini la Comissió delegada d’Ordenació Acadèmica i Política Docent.

Els qui vulguin gaudir de la convocatòria addicional podran marcar-ho en el moment d'efectuar la matrícula o sol·licitar-ho al Centre a partir del moment que efectuïn la matrícula i fins el 30 de novembre. 

Abans del 10 de desembre es publicarà al tauler d’avisos del centre la relació d’estudiants que compleixen els requisits.  Els estudiants podran reclamar davant del degà/director del centre, fins al dia 20 de desembre.  La relació definitiva serà feta pública el 10 de gener.

Per a l'ensenyament que s’inicia al segon quadrimestre (Enologia), abans del 10 d’abril es publicarà al tauler d’avisos del centre la relació d’estudiants que compleixen els requisits. Els estudiant podran reclamar davant del degà/director del centre, fins al dia 20 d’abril. La relació definitiva serà feta pública el 10 de maig.

Les convocatòries es duran a terme:

Assignatures anuals/1r quadrimestre/2n quadrimestre
1a febrer
2a juny
3a setembre

Sol·licitud expedició de títol

Quan un estudiant hagi finalitzat els estudis universitaris, podrà demanar el títol corresponent.

En el cas de finalització d’estudis per adaptació, convalidació o reconeixement de crèdits, els alumnes podran sol·licitar el dipòsit del títol una vegada regularitzada la seva matrícula, sense necessitat d’ajustar-se a les convocatòries de febrer, juny o setembre.

També ho podrà fer en el cas de finalització d’estudis per superació del Projecte Final de Carrera.

S’adreçarà a la secretaria del seu centre, on l’informaran de la documentació necessària i de les taxes fixades per formalitzar aquest tràmit. En aquests moments la documentació és la següent:

* DNI (original i fotocòpia).
* Títol amb el qual s’ha accedit als estudis (original i fotocòpia).
* Pagament de les taxes que estableix el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

El nom i cognoms que figuren en el títol homologat seran els que consten al Registre Civil (llibre de família), DNI o certificat de canvi de nom. Caldrà fer constar a la sol·licitud de títol els accents que es considerin necessaris, quan ortogràficament correspongui.

L’alumne haurà de recollir el títol oficial personalment; en cas contrari, la persona designada haurà d’aportar un poder notarial atorgat per l’alumne que l’autoritzi a efectuar aquesta gestió.

Si l’alumne resideix en una altra localitat o en un altre país, pot sol·licitar per escrit al degà/director del centre l’enviament del títol a la direcció provincial del Ministeri d’Educació Cultura i Esports o a l’oficina consular més propera al seu lloc de residència.

III. QÜESTIONS ACADÈMIQUES

Convocatòries d'examen

1. Caràcter general

Els alumnes matriculats a la URV tenen dret a dues convocatòries d'examen per a cadascuna de les assignatures i curs acadèmic.
Aquest dret està limitat en el cas d’assignatures amb prerequisits no superats i, en els centres que ho determinin, en les assignatures de caràcter eminentment pràctic.

Les convocatòries es duen a terme generalment:

Assignatures anuals

1a juny
2a setembre

Assignatures quadrimestrals

- 1r quadrimestre:
acord amb l'elecció del centre (*)

- 2n quadrimestre:
  1a juny, 2a setembre

(*)

Fac. de Lletres
setembre**
Fac. de Química
juny o setembre**
Fac. de C. de l'Educació i Psicologia
setembre**
Fac. de C. Econòmiques i Empresarials
setembre
Fac. de C. Jurídiques setembre
ETSE setembre
ETSEQ setembre
Fac. de Medicina i C. Salut setembre
Facultat d’Enologia setembre
EU Infermeria setembre**
EU de Turisme i Oci setembre
EU Infermeria Verge de la Cinta juny
EU de Relacions Laborals Sancta Maria Maris setembre
Centre Universitari Dr. Manyà setembre
EU de Turisme Bettatur setembre

** Cal consultar la Guia docent del centre

Els alumnes que cursin en altres centres assignatures ofertes com a crèdits lliures hauran de tenir en compte l’elecció de convocatòria en aquell centre.

Les convocatòries d’examen de les assignatures extracurriculars de primer quadrimestre es duran a terme:
1a febrer
2a  setembre

2. Caràcter específic

En el cas d'ensenyament d'Enologia que s'inicia al segon quadrimestre, les convocatòries d’examen es faran:

Assignatures anuals
Assignatures del 1er quadrimestre
Assignatures del 2on quadrimestre
1a convocatòria
desembre
juny
desembre
2a convocatòria
gener
gener
gener

Exàmens

- Els exàmens han de realitzar-se dins del període fixat per a aquesta finalitat en el calendari escolar i especificat en el pla docent.

- Els centres confirmaran amb una antelació mínima de 30 dies la indicació de la data, aula i hora de realització dels exàmens, i ho faran públic. Al mateix temps especificaran el tipus d’examen, el material necessari per fer-ho, el barem de qualificacions, el contingut que s’ha d’examinar i la durada prevista. Prèviament el professor trametrà aquesta informació al president de la comissió acadèmica corresponent.

- Als exàmens i proves, els alumnes s’han d’identificar presentant el carnet d’estudiant URV o el DNI o passaport. El professor els pot demanar la identificació en qualsevol moment de l’examen o prova.

- Els estudiants tenen dret a ser examinats i qualificats de totes les assignatures de què s’han matriculat, d’acord amb el calendari d’exàmens fixat pel centre, tot respectant els prerequisits/incompatibilitats fixats en el corresponent pla d’estudi. L’alumne pot acollir-se al dret de la prova final.

- El departament ha de garantir que la vigilància dels exàmens sigui realitzada pel professorat relacionat amb la matèria.

- Els alumnes tenen dret a un justificant documental en finalitzar la prova o examen com a comprovant que l’han realitzat.

- La realització demostradament fraudulenta d’algun o alguns exercicis exigits en l’avaluació d’alguna assignatura comportarà a l’alumne la nota de suspens en la convocatòria més pròxima.

Amb independència d’això, davant la gravetat dels fets, el centre considerarà la iniciació d’un expedient disciplinari, en el qual proposarà les mesures a aplicar. El vicerector corresponent resoldrà una vegada revisat el cas en la Comissió de Docència i Convalidacions.

- L’alumne té dret a sol·licitar que els resultats de tota prova, treball o examen realitzat estiguin d’acord amb el sistema d’avaluació prèviament establert.

- Quan per causes de força major no puguin assistir a un examen, corresponent a una de les convocatòries previstes, abans de la data establerta podran sol·licitar al centre ser examinats en una altra hora o data. En cas de ser acceptada, no es podrà fixar la nova data més enllà de dos mesos a partir de la data prevista d’examen.

En casos excepcionals, quan la causa que ha motivat la no presentació era imprevisible abans de la realització de l’examen, fins a 7 dies després que s’hagi dut a terme.

La sol·licitud es farà mitjançant escrit raonat, acompanyat de la justificació documental corresponent.  El centre revisarà el cas, resoldrà la sol·licitud i assenyalarà una altra data d’examen o bé la denegarà raonadament. En el primer dels casos n’informarà el departament afectat.

- Els treballs i memòries de pràctiques podran tornar-se als estudiants a petició pròpia fins al curs acadèmic següent. Finalitzat aquest període es considerarà que els alumnes renuncien a la devolució. La reproducció total o parcial o la utilització per a qualsevol altre fi ha de comptar amb l’autorització explícita de l’autor o autors.

- Els departaments han de garantir la conservació dels enunciats dels exàmens finals i comprovar que s’ajustin al programa publicat en el pla docent. El termini és  com a mínim durant el curs acadèmic següent.

Qualificacions

- Els centres habilitaran taulers d’avisos per fer públiques les qualificacions dels exàmens i dels treballs. S’han de fer públiques com a màxim 10 dies naturals després de cada examen. El professor ha de comunicar als alumnes el mateix dia de la realització de l’examen la data concreta de publicació de les notes.

- Els resultats dels exàmens i altres proves, d’acord amb la decisió del centre, es faran públics mitjançant unes llistes en què els alumnes estaran identificats amb el seu NURV (número d’identificació a la Universitat, que és invariable), o amb nom i cognoms. 

- Els professors/departaments han de conservar el material escrit de les proves d’avaluació finals i els treballs i memòries de pràctiques com a mínim durant el curs acadèmic següent. En el cas de recurs, el material escrit de les proves d’avaluació s’ha de conservar fins a la resolució ferma d’aquest.

- Els centres poden aplicar per als seus ensenyaments l’avaluació global de coneixements. En aquest cas, la Junta de Govern ha d’establir almenys el valor mínim, els marges possibles respecte a la mitjana i el nombre mínim de crèdits troncals que han de superar-se o les mesures equivalents. (L’ETSEQ té establerta una Normativa d’avaluació global de coneixements per als ensenyaments d’ETI en Química Industrial i Enginyeria Química, que figura en la Guia docent del centre.)

- Quan es tracti d’avaluació final d’habilitats pràctiques, per a cada estudiant s’han de consignar per escrit les habilitats avaluades, la puntuació corresponent a cadascuna i el professor que hagi realitzat l’avaluació. Aquest material ha de conservar-se com a mínim durant el curs acadèmic següent.

- En el cas d’exàmens orals, les comissions acadèmiques han d’establir els mecanismes necessaris per garantir el dret de l’alumne a una valoració objectiva de l’examen i a la possibilitat d’interposar un recurs en cas de desacord amb la valoració.

Revisió de proves i exàmens

- Juntament amb els resultats dels exàmens finals, el professor ha de fer públic l'horari, el lloc i la data en què durà a terme la revisió dels exàmens, que es farà, com a màxim, dintre dels 10 dies naturals següents a la publicació de les qualificacions.  El professor, si així ho demana l’alumne, farà la revisió mostrant l’examen, treball, etc. realitzat per l’estudiant.

- En el cas que l’alumne no estigui d’acord amb el resultat de la revisió, té la possibilitat de recórrer contra la qualificació final de les assignatures que aparegui a les actes segons el procediment següent:

1. Dintre dels 6 dies naturals després de la revisió, podrà presentar al registre un escrit de reclamació adreçat al director/a del departament on es troba adscrit el professor/a.
2. El director/a del departament, en el termini de 6 dies naturals, comunicarà dita reclamació al professor/a, que resoldrà per escrit la reclamació en el termini màxim de 6 dies naturals. El departament en donarà trasllat a l’alumne i al centre.
3. Contra la resolució escrita del mateix professor l'estudiant pot fer una reclamació davant el/la director/a del departament afectat en el termini màxim de 6 dies naturals després de la notificació anterior.
4. El/la directora/a nomenarà un tribunal constituït per tres membres, dels quals com a mínim dos han de ser professors ordinaris i cap d’ells ha d’haver participat en la primera avaluació. Presidirà el/la professor/a de més categoria acadèmica i antiguitat, i actuarà com a secretari el més jove en edat.
5. El/la president/a convocarà  i reunirà el tribunal en el termini de 6 dies naturals. A la vista dels elements pertinents als efectes de l’avaluació,  el tribunal emetrà  en el termini de 6 dies naturals un informe detallat sobre la reclamació presentada i la qualificació obtinguda, i decidirà si ratifica la qualificació del professor/a, o si la rectifica. En cas de rectificació de la qualificació, el president del tribunal farà constar la nova qualificació en una acta addicional, signada per tots els membres del tribunal.
6. L'informe del tribunal, junt amb l'acta addicional, si s'escau, serà lliurat al director/a del departament, que en donarà trasllat al professor/a, a l'alumne i al centre. El termini és com a mínim durant el curs acadèmic següent.

Permanència

1. Àmbit d'aplicació

Aquesta Normativa s'aplicarà a l'alumnat d'ensenyaments oficials de 1r cicle, 1r i 2n cicle, i només 2n cicle, que segueixin plans d'estudi elaborats d'acord amb el Reial decret 1497/87 sobre directrius generals comunes de plans d'estudi dels títols universitaris i els corresponents reials decrets propis de cada titulació. S'aplica en tots els centres integrats i adscrits a la URV.

Aquesta Normativa s'aplicarà a l'alumnat d’altres universitats que vulgui continuar els seus estudis a la URV.

2. Límits mínims de matriculació

1. S'estableix en 60 el nombre de crèdits mínims en què s’ha de matricular un alumne que es matricula per primera vegada en un primer cicle.

S'estableix en 30 el nombre de crèdits mínims en què s’ha de matricular un alumne que es matricula per primera vegada:
- a un ensenyament de sols segon cicle.
- al segon cicle d’un ensenyament de 1r i 2n cicle des d’un primer cicle diferent
- es matricula en un segon ensenyament de la URV i continua els estudis en el primer ensenyament

2. S’estableix en 30 el nombre de crèdits mínims en què s’ha de matricular un alumne a partir de la segona vegada que es matricula en un ensenyament a la URV, excepte quan:

- el nombre de crèdits que li manquen per acabar els estudis o per poder canviar de cicle, en el cas que hi hagi prerequisit de cicle, sigui inferior
- li manquin menys de 30 crèdits per finalitzar el primer cicle d’un ensenyament de 1r i 2n cicle i vulgui accedir al 2n cicle d’un altre ensenyament de la URV

En tot cas, l'alumne s’ha de matricular de les assignatures troncals matriculades i no superades en el curs anterior.

3. Límits màxims de matriculació

El nombre màxim de crèdits de què un alumne es pot matricular per any acadèmic, llevat de circumstàncies excepcionals que a judici del degà o director del centre corresponent justifiquin l’ampliació, és el de l'increment d'un 20% sobre el total de crèdits de què consta  l'ensenyament, dividit pel nombre de cursos mínimament previstos a l’itinerari curricular. No es tenen en compte, a efectes d'aquesta norma, els crèdits obtinguts per convalidació, adaptació i reconeixement.

4. Alumnes de primer curs

L'alumne de nou ingrés en un primer cicle ha d'obtenir en el seu primer curs acadèmic, entre les assignatures troncals i obligatòries d'Universitat,  12  crèdits.

Quan d'cord amb l'apartat anterior un alumne hagi de deixar els estudis que ha iniciat, no pot tornar a fer la preinscripció dels mateixos estudis fins al cap d'un curs acadèmic i per una sola vegada més. L'alumne procedent de les proves d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys no pot tornar a accedir als mateixos estudis fins al cap d'un curs acadèmic i per una sola vegada més.

L'alumne que es trobi en la situació de no poder continuar els mateixos estudis a la URV podrà iniciar, si té plaça assignada a través del procés de preinscripció, uns altres estudis dels que s'imparteixen a la URV. L'alumne procedent de les proves d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, podrà iniciar, si ha superat aquestes proves per un altre ensenyament, uns altres estudis dels que s'imparteixen a la URV.

5. Disposició final

Aquesta Normativa entrarà en vigor a l'inici del curs 2001-2002 i afectarà de forma automàtica als que han iniciat estudis el curs acadèmic 2000-01 i anteriors. Deroga la normativa anteriorment vigent.

Taula d’equivalències i mitjana ponderada

1. Qualificacions i equivalències

El RD 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el RD 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen les directrius generals comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i diversos reials decrets que aproven les directrius generals pròpies d’aquests plans, estableix en l’annex 1.1.4 una taula d’equivalències per tal d’homogeneïtzar les qualificacions de les diferents universitats.

Per altra banda, la Normativa i procediment per emplenar les actes d’examen d’aquesta Universitat estableix el tipus de qualificacions i el ventall de notes numèriques que han de relacionar-se amb les qualificacions qualitatives.

Per tot això queda establert el següent quadre de qualificacions i equivalències:

NOTA QUANTITAVIA
EQUIVALÈNCIA
Menys de 5
0
5
1
5-6,9
1
7-8,9
2
9-10
3
10
4

2. Mitjana ponderada

Quan sigui necessari fer una ponderació de les qualificacions esmentades, s’efectuarà seguint el criteri següent:

Alumnes que han finalitzat els estudis

La suma dels crèdits superats multiplicats cadascun pel valor de la qualificació que correspongui, a partir de la taula d’equivalències anterior, i dividida pel nombre de crèdits totals de l’ensenyament corresponent o els realment cursats.  En els expedients amb reconeixement de crèdits sense qualificació, la ponderació a realitzar tindrà en compte que la divisió es farà pel nombre de crèdits totals de l’ensenyament, i es restarà el nombre de crèdits reconeguts.

Alumnes que no han finalitzat els estudis

a) Si la ponderació ha de cobrir totalment l’expedient actual de l’alumne: la suma dels crèdits superats multiplicats cadascun pel valor de la qualificació que correspongui, a partir de la taula d’equivalències anterior, i dividit pel nombre de crèdits matriculats durant el seus estudis.
b) Si la ponderació ha de cobrir tan sols el curs immediatament anterior: la suma dels crèdits superats els curs anterior multiplicats cadascun pel valor de la qualificació que correspongui, a partir de la taula d’equivalències anterior, i dividit pel nombre de crèdits totals matriculats el curs anterior.

A aquests efectes:

- Les assignatures convalidades tindran una equivalència d’1.
- Per a les assignatures adaptades es computarà la qualificació obtinguda al centre de procedència.
- El reconeixement de crèdits, quan no existeixi qualificació, no es tindrà en compte a efectes de la ponderació.

La mitjana de l’expedient acadèmic per a la sol·licitud de beques de règim general/mobilitat o de col·laboració que convoca el MEC es determinarà d’acord amb la taula d’equivalències que estableixin les corresponents convocatòries al BOE.

Accés als segons cicles

1. Informació general

Quan el Ministeri d’Educació i Cultura va iniciar la reforma dels ensenyaments, un dels seus objectius inicials era introduir més flexibilitat en l’organització universitària, de manera que permetés superar el caràcter tancat que tradicionalment havien tingut els títols universitaris.

Per aconseguir aquesta finalitat, es va incrementar en més del doble el nombre de títols oficials, es van crear ensenyaments de sols segon cicle i es va instaurar un sistema obert de passarel·les que permeten a l’alumne, en alguns casos, el canvi de carrera i la reorientació de la seva trajectòria acadèmica.

Amb l’establiment dels complements de formació es pretén aconseguir que l’alumne, un cop hagi obtingut un títol de 1r cicle, pugui tenir accés al 2n cicle d’altres ensenyaments de 1r i 2n cicle o de només 2n cicle.

De la mateixa manera, un alumne que ha acabat el primer cicle d’una carrera de 1r i 2n cicle pot accedir al 2n cicle d’una altra carrera diferent de també 1r i 2n cicle, o de només 2n cicle.

Per tant, es poden donar els casos següents:

1) Passar d’una diplomatura/enginyeria tècnica (1r cicle) a una  llicenciatura/enginyeria (1r  i 2n cicle) directament al 2n cicle.

p.e.:
Un diplomat en Ciències Empresarials passa al 2n cicle de la llicenciatura en Administració i Direcció  d’Empreses.
L’alumne obtindrà dues titulacions: Diplomat en Ciències Empresarials i Llicenciat en  Administració i Direcció d’Empreses.

2)  Passar del primer cicle d’una  llicenciatura/enginyeria  (1r i 2n cicle) a una llicenciatura/enginyeria (1r i 2n cicle) directament al 2n cicle.

p.e.:
Un alumne amb el 1r cicle de la llicenciatura en Farmàcia (1r i 2n cicle) passa al 2n cicle de la llicenciatura en Química (1r i 2n cicle).
L’alumne obtindrà el títol de Llicenciat en Química.

3) Passar d’una diplomatura/enginyeria (1r cicle) a una llicenciatura/enginyeria (2n cicle).

p.e.:
Un diplomat en Treball Social passa a la llicenciatura d’Antropologia Social i Cultural.  L’alumne obtindrà dues titulacions: Diplomat en Treball  Social i  Llicenciat en Antropologia Social i Cultural.

4) Passar del primer cicle d’una llicenciatura/enginyeria (1r i 2n cicle) a una llicenciatura/enginyeria (2n cicle).

p.e.:
Un alumne amb el 1r cicle de la llicenciatura de Psicologia passa a la llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle).
L’alumne obtindrà una titulació: Llicenciat en Psicopedagogia.

Ara bé, la incorporació a segons cicles que no són continuació directa dels primers només pot existir quan entre el primer cicle realitzat i el primer cicle dels estudis als quals s’accedeix hi ha un grau suficient de coincidència en el nivell formatiu acadèmic que permeti afrontar els estudis de segon cicle amb prou garantia d’èxit.  És per aquesta raó que no tots els segons cicles tenen l’accés previst des de qualsevol primer cicle.

En altres ocasions, l’accés a un segon cicle diferent del de procedència pot ser directe, atès que, encara que les assignatures concretes dels primers cicles no siguin absolutament idèntiques, la formació global rebuda és adequada.  Hi ha casos, però, en què cal completar la formació rebuda en el primer cicle amb alguns complements que existeixen en el primer cicle de l’ensenyament al qual es vol accedir. Aquestes activitats són anomenades complements de formació.

A continuació, es presenta un quadre sobre com aquest tema afecta els ensenyaments impartits actualment per la URV.

2. Passarel·les des de titulacions o estudis implantats a LA URV

Ensenyaments als que puc accedir amb un títol de 1er cicle o amb el 1er cicle d'un ensenyament de 1er i 2on cicle.

Ensenyaments des d'on es pot accedir a un títol de 2on cicle.

3. Accés al 2n cicle d’ensenyaments de 1r i 2n cicle

L’objecte d’aquesta normativa és regular l’accés als segons cicles dels ensenyaments de la Universitat Rovira i Virgili, els plans d’estudis dels quals estiguin estructurats en 1r i 2n cicle.  Queda exclòs d’aquesta regulació l’accés als ensenyaments de només segon cicle, el qual s’ha de regular específicament.

Els alumnes que cursen ensenyaments estructurats en un 1r i 2n cicle accedeixen al 2n cicle correlatiu sense més limitacions que les establertes al corresponent pla d’estudi.

Els alumnes que vulguin incorporar-se a un 2n cicle que no és correlatiu del 1r cicle que han superat han de complir els requisits establerts reglamentàriament.  En aquest cas, l’accés al segon cicle està condicionat per la capacitat del centre que imparteix l’ensenyament; els alumnes que desitgin acollir-se a aquest supòsit han de presentar una sol·licitud d’acord amb el calendari i el procediment que  El Consell de Govern estableixi.

Per al supòsit previst en el paràgraf anterior,  El Consell de Govern ha de determinar el nombre de places.  El càlcul es fa partint del nombre d’alumnes que la memòria de posada en funcionament de cada ensenyament preveu que iniciïn el segon cicle.  Les places ofertes resulten de la diferència entre el nombre d’alumnes previstos en la memòria  i el nombre d’alumnes provinents de 1r cicle del mateix ensenyament que s’hi matriculi. No obstant això, per acord de les universitats catalanes, les places que s’ofereixen per a l’accés del segon cicle de l’ensenyament d’Administració i Direcció d’Empreses són un 25% de les places de primer curs d’aquest ensenyament.

Si el nombre de sol·licituds és superior al de places ofertes, s’obre un procés de selecció per adjudicar les places disponibles.  L’òrgan de selecció és una comissió d’accés que cada centre ha de crear per acord de la seva junta, que ha de fixar-ne la composició i el procediment de nomenament dels membres.  Un mateix centre pot crear més d’una comissió d’accés.

Cada junta de centre ha d’establir els  criteris de selecció que emprarà la comissió d’accés i la ponderació relativa de cadascun.  En qualsevol cas, com a criteri de selecció preferent ha de comptar l’expedient acadèmic de primer cicle obtingut pel sol·licitant, sense perjudici que altres dades curriculars del sol·licitant puguin ser objecte de valoració en aplicació d’algun altre criteri que s’estableixi.  La junta de centre també pot preveure dins del procés que la comissió d’accés realitzi una entrevista amb els sol·licitants.

Els acords de les comissions d’accés poden ser objecte de reclamació davant la junta del centre corresponent.

4. Complements de Formació

La possibilitat d'accedir a titulacions de 2n cicle ha suposat la necessitat de configurar una formació complementària a la formació rebuda en el 1r cicle des del qual s'accedeix. Els Complements de Formació es defineixen d'entre les matèries de 1r cicle de la titulació cap a les que es permet reorientar a l'estudiant.

En alguns casos l'accés és directe, i no és necessari realitzar Complements de Formació,  al considerar-se que tot i que les matèries dels primers cicles no són idèntiques, la formació global rebuda és suficientment convergent.

En altres, s'estableixen les matèries a superar, cas que l'estudiant no ho hagi fet abans. Els centres concreten per a cadascuna d'aquestes matèries les assignatures.

A més, l'estudiant ha de tenir en compte:

- Els Complements de Formació podran realitzar-se simultàniament a les ensenyances de primer cicle de procedència. L'estudiant els escollirà com a crèdits de lliure elecció.
- També podran realitzar-se simultàniament a les ensenyances de segon cicle.  Per accedir-hi l’estudiant ha d’estar en possessió del títol que li donen accés, i ha d’haver estat admès a l’ensenyament de segon cicle. De la mateixa manera, podrà accedir al segon cicle des dels estudis de 1r i 2n cicle.
- Les assignatures que constitueixin els Complements de Formació formaran part del seu expedient acadèmic.  Podran ser comptabilitzades com a crèdits lliures dins del segon cicle, sempre que sigui possible, d’acord amb l’expedient de l’alumne.
- En el cas d’alumnes que hagin superat els Complements de Formació en una altra Universitat, aquests li seran reconeguts en el seu expedient, tot i que no coincideixin amb la distribució que hagi previst la URV.
- En la notificació d'admissió que el Centre ha de lliurar als alumnes afectats, haurà de fer constar quins Complements de Formació es consideren superats, i els que haurà de superar l'estudiant per poder obtenir el títol.

5. Continguts formatius

- En el cas que un estudiant s'incorpori a un segon cicle i la suma dels crèdits cursats en el 1r cicle de procedència i els crèdits que haurà de cursar en el 2n cicle de destí no computin un mínim de 300 crèdits, el centre tindrà previst els continguts formatius necessaris per arribar a aquest mínim exigit, atès que en qualsevol circumstància l'obtenció del títol oficial de Llicenciat o Enginyer ha de tenir un mínim de 300 crèdits. Aquests continguts formatius formaran part de l'expedient acadèmic de l'estudiant.
- En la notificació d'admissió que el Centre ha de lliurar als alumnes afectats, haurà de fer constar quin és aquest nombre de crèdits que l'alumne ha de cursar per arribar als 300 crèdits mínim exigits per la normativa, i com superar-los.

6. Assignatures coincidents del primer cicle de procedència i el segon cicle de destí (Mecanismes de substitució)

- En el cas que a l'accedir al 2n cicle, figuri en el pla d'estudis d'aquest segon cicle matèries troncals o obligatòries ja superades en el primer cicle de procedència de l'alumne, el Centre haurà d'acordar el mecanisme de substitució d'aquests crèdits ja superats per altres matèries/assignatures que l'alumne haurà de superar obligatòriament.

- En la notificació d'admissió que el centre ha de lliurar als alumnes afectats, haurà de fer constar l'/les assignatura/es coincident/s, i l'/les els assignatura/es/crèdits que l'alumne haurà de superar en substitució.

- No obstant, no caldrà efectuar cap substitució, si l'escreix per damunt dels 300 crèdits, és superior a les assignatures a substituir entre els crèdits totals obtinguts en el primer cicle i segon cicle. Exemple:

Partim:
1r cicle              180 crèdits
2n cicle             150 crèdits
Total cursat       330 crèdits
- Sempre que els crèdits coincidents entre el 1r i 2n cicle siguin menors de 30, no caldrà efectuar la substitució.

- Els centres hauran de preparar per als ensenyaments de la URV, un document que contempli les assignatures coincidents i si correspon o no acordar mecanismes de substitució. En el cas que sí que correspongui, concretar-los.

Homologació de títols estrangers

L’homologació de títols obtinguts a l’estranger és competència exclusiva del MECD (vegeu informació: http://www.mec.es/ )

Els alumnes que hagin obtingut del MECD una resolució d’homologació del seu títol condicionada a la superació d’una prova de conjunt, podran realitzar-la en qualsevol centre de l’Estat espanyol que tingui implantats els estudis oficials del títol objecte de l’homologació.

La prova de conjunt pot ser de caràcter específic o de caràcter general, segons el que s’estableixi en la resolució d’homologació.

La prova de conjunt es realitzarà dues vegades durant el curs acadèmic, coincidint amb una de les convocatòries ordinàries i l'extraordinària.

Per poder presentar-se a la prova, l’alumne ha d’haver abonat l’import de la taxa corresponent.

Premis extraordinaris de final d’estudis

L’article 91 dels Estatuts de la Universitat estableix que la Junta de Govern, a la proposta de les juntes de centre, podrà concedir premis extraordinaris de final d’estudis amb caràcter anual i d’acord amb el que reglamentàriament s’estableixi.

Amb aquesta finalitat s’estableix:

1. Es considerarà que poden optar a aquests premis els alumnes que hagin finalitzat amb la mitjana més alta, sempre que com a mínim obtinguin la qualificació de notable. 

En els ensenyaments tècnics, en cas de no obtenir la qualificació de notable, podran optar també al premis si el quocient entre la seva mitjana i la mitjana de l'ensenyament és igual o superior al quocient més baix corresponent als alumnes d'altres estudis que han obtingut la qualificació de notable.
El centre seleccionarà els expedients calculant les mitjanes.  En el cas de plans antics, la mitjana serà aritmètica i, en el de plans nous, se seguiran els criteris establerts en l’apartat “Taula d’equivalències i Mitjana Ponderada”.

2. El tribunal encarregat de proposar els premis extraordinaris de final d’estudis estarà format per tres professors ordinaris, nomenats per la junta de centre a proposta del degà/director.  Un d’ells serà nomenat president i un altre, secretari.
3. El tribunal podrà concedir un premi per cada ensenyament i títol.  No es podran acumular els dels altres ensenyaments que hagin estat declarats deserts.

4.    Una vegada el tribunal l’hagi resolt, elaborarà una acta que, com a mínim, haurà d’incloure les dades següents:

- Data de la reunió.
- Any acadèmic al qual corresponen els premis extraordinaris que es proposen.
- Ensenyament i titulació a què pertanyen els premis.
- Justificació de la proposta, en què hi consti la qualificació.
- Nom i cognoms dels alumnes proposats.
- Data, lloc i signatura dels membres del tribunal.

5. Les propostes de concessió dels premis hauran de comunicar-se al rector de la Universitat abans del 31 de maig de cada any, adjuntant-hi una còpia de l’acta corresponent.
6. Als alumnes premiats se’ls expedirà un títol acreditatiu, que els serà lliurat en l’acte d’inauguració del curs.
7. Els alumnes premiats tindran dret a la gratuïtat de les taxes a abonar per a l’expedició del títol o a la seva devolució, segons correspongui.