INFORMACIÓ PER ALS ALUMNES DE NOU ACCÉS

SALUTACIÓ DEL RECTOR

Benvolgut/da estudiant/a,

Tinc la satisfacció de comunicar-te que has estat admès a la Universitat Rovira i Virgili (URV). Per tant, et dono la benvinguda a la nostra institució en nom de la comunitat universitària.

Des d'ara i fins que finalitzis els estudis, tu també en formaràs part. Els estudis que ara inicies suposen una etapa important de la teva formació com a persona i com a professional. Tinc la confiança que hi reeixiràs, perquè amb entusiasme i dedicació aconseguiràs finalitzar l’ensenyament que has triat. El professorat i el personal d'administració i serveis et donaran l'ajut que necessitis i l'orientació que et calgui. Utilitza la Universitat com a servei públic que és i treu-ne el màxim rendiment.

Aprofita la teva estada a la Universitat. Els anys universitaris només es viuen una vegada i se n'ha de fruir al màxim. Llegeix, utilitza les biblioteques i els mitjans actuals d'adquisició d'informació, aprèn les metodologies de treball, genera coneixements, adquireix capacitat intel·lectual: en definitiva, treu el millor rendiment dels anys que estaràs entre nosaltres per formar-te intel·lectualment i professionalment.

Un cop hagis finalitzat aquesta etapa, no deixaràs de ser universitari: la formació continuada et seguirà sent necessària per a l'exercici de la teva futura professió, per això la URV continuarà al teu servei, per oferir-te formació al llarg de la teva vida.

En nom de la comunitat universitària, sigues benvingut/da i gaudeix de la teva estada entre nosaltres.

Lluís Arola i Ferrer
Rector de la URV

Tornar

CALENDARI DE MATRÍCULA

Alumnes de nou accés:
Qui:
 •  Alumnes admesos 1ª preferència.

Del 21 al 25 de juliol

 • Alumnes admesos de 2ª a 8è pref.
Del 2 al 5 de setembre
 •  Alumnes admesos en convocatòria especial.
El dia 18 de setembre
 •  Alumnes admesos preinscripció de setembre.
Els dies 6 i 7 d'octubre
 • Alumnes admesos el mes d'octubre procedents de les llistes d'espera i matrícula lliure.
El dia 20 d'octubre
 •  Alumnes admesos a segon cicle.
Les dates coincidiran amb una de les franges anteriors. Cal que consulteu la Normativa d'Accés de l'ensenyament concret.
Com:
En les Sales d'Automatrícula dels Centres, assistits per personal de la secretaria i becaris.
Observacions:

-  A través de la web del centre i dels taulers d'avisos, les secretaries del centre us informaran del dia concret i horari en què us correspon efectuar la matrícula.

- El curs 2003-2004, la matrícula de les diferents franges s'iniciarà pels alumnes amb l'inicial Z al primer cognom.

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

Tramitació:
Qui:
- Els alumnes de nou accés, admesos a un ensenyament de la URV
Quan:

- Dins del període que us correspon, d'acord amb la preinscripció.
- La secretaria del centre prèviament, es posarà en contacte amb vosaltres per concretar-vos el dia i banda horària que us correspon.

On:

- A la Sala d'Automatrícula del centre on heu estat admesos.

Com:

- Presentant-vos al personal de la Sala.
- Lliurant la documentació acadèmica i econòmica requerida.
- Introduint les dades corresponents mitjançant un ordinador disponible a la Sala. Estareu assistits per un becari.

Finalització del procés:

- Quan l'entitat bancària on heu domiciliat el rebut amb l'import de la matrícula, ens confirmi que ha estat abonat.
- Quan tinguem totalment lliurada la documentació requerida.

Observacions:

- Per tenir una visió completa del procediment de matrícula i evitar confusions, es recomana que reviseu tots els altres apartats d'Informació per als alumnes de nou accés.
- Els cursos posteriors us podreu matricular a través del procés d'Automatrícula Internet, des de qualsevol ordinador, fora de la URV.

Tornar

General:
- Dades bancàries per domiciliar l'import de la matrícula.
- Dues fotografies de mida carnet amb el nom escrit al darrere.
- Fotocòpia del DNI (passaport i/o NIE en cas d'estrangers).
Segons la via d'accés:
- Via 0
Provinents de PAU i assimilats
- Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent.
- Original i fotocòpia del títol d’FP de 2n grau o del resguard corresponent per als alumnes que han accedit a COU per aquesta via.
- Targeta original d'aprovació de les PAU.
- Via 2
Titulats universitaris
Original i fotocòpia del títol corresponent o del resguard.
- Via 4
Provinents de CFGS, d’FP de 2n grau, mòdul professional 3 i assimilats
- Certificat oficial en què constin les qualificacions corresponents al/s curs/os emès/os per un institut públic.
- Original i fotocòpia del títol d’FP de 2n grau, tècnic superior o del resguard corresponent.

- Via 5
Alumnes amb COU sense les PAU

- Certificat oficial en què consti les qualificacions corresponents al/s curs/os emès/os per un institut públic.
- Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent.

- Via 7 i 8
Alumnes que, havent estat matriculats en centres universitaris d'aquesta o d'una altra universitat, obtinguin plaça mitjançant preinscripció
a) Alumnes que volen continuar els mateixos estudis iniciats, sense tenir aprovats 60 crèdits en la universitat d’origen
 • Justificant d'haver abonat els drets de trasllat en el centre de procedència
 • Fotocòpia de l'expedient acadèmic amb la diligència corresponent

b) Alumnes que volen iniciar uns estudis diferents als cursats

 • Certificat acadèmic personal en què figurin les dades d’accés (excepte en el cas d’ensenyaments d’un mateix centre de la URV). En el cas de tenir superades assignatures, vegeu l’apartat Tràmits administratius
 • Original i fotocòpia del títol d’FP de 2n grau, tècnic superior o del resguard corresponent (excepte en el cas d’ensenyaments d’un mateix centre de la URV)
 • Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent (excepte en el cas d’ensenyaments d’un mateix centre de la URV).
- Proves més grans de 25 anys

- Papereta original justificativa d'haver superat les proves.

- Estudis estrangers convalidats - En el cas de convalidacions/reconeixement de crèdits de 60 o més crèdits, independentment del curs a què aquestes/s pertanyin, cal l'admissió del degà/director del centre. Només si és admès pot formalitzar la matrícula corresponent.
- En el cas de convalidacions/reconeixement de crèdits d'entre 1 i 59 crèdits, s'haurà de fer la preinscripció universitària. Només si és admès per aquesta via pot formalitzar la matrícula.

Tornar

-Presentació sol.licitud convalidació, adaptació i reconeixement de crèdits (CFGS)

 Convalidació, adaptació
Qui: Els alumnes que tinguin superades assignatures d'altres estudis universitaris
Com: - Presentant la sol.licitud i documentació que correspongui al tipus de convalidació o adaptació.
- Abonant la taxa d'estudis.
- Matriculant les assignatures de les quals ha demanat la convalidació/adaptació i que estan pendents de resolució del centre. Figuraran ja marcades pel centre en la columna Con.
- Indicant en aquestes assignatures si vol que es mantingui la matrícula en el cas que no es convalidin o adaptin. Ho farà marcant en la pantalla resum de l'automatrícula la columna Mat.
Quan: - La presentació de la sol.licitud, a partir de tenir plaça assignada a la URV. Preferiblement abans del dia assignat per a la matrícula.
- Els tràmits relacionats amb la matrícula, el dia assignat per a formalitzar-la.
On: - Els alumnes de nou accés a la secretaria del centre/Sala d'automatrícula
- La resta d'alumnes a la secretaria del centre/des de l'ordinador on realitzi l'automatrícula per internet.
Observacions: Una vegada resolta la sol.licitud per part del centre, la secretaria regularitzarà la matrícula, si s'escau.
RECONEIXEMENT DE CRÈDITS (CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR)
Qui: Els alumnes que han obtingut un CFGS i han estat admesos a un ensenyament universitari, els quals tenen establerta una correspondència
Com: - Presentant la sol.licitud i documentació corresponent
- Abonant la taxa d'estudi
- Matriculant les assignatures objecte de la correspondència. Figuraran ja marcades pel centre en la columna Con.
Quan: - La presentació de la sol.licitud a partir de tenir plaça assignada a la URV. Preferiblement abans del dia assignat per a la matrícula
- Els tràmits relacionats amb la matrícula, el dia assignat per a formalitzar-la
On: - Els alumnes de nou accés a la secretaria del centre/Sala d'automatrícula
- La resta d'alumnes a la secretaria del centre/des de l'ordinador on realitzi l'automatrícula per internet.

DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA NECESSÀRIA PER A LA MATRÍCULA:

-Exempció del preus públics

Classes de matrícula Família nombrosa 1ª, 2ª i d'honor.
Premi extraordinari en el batxillerat/Matrícula d'honor global de COU
Ajuts de matrícula Personal URV.
Personal d'altres universitats públiques catalanes.
Altres: Víctimes del terrorisme.

 

CLASSES DE MATRÍCULA
Família nombrosa: 1ª, 2ª, o honor.
Qui:
- Estudiants espanyols i andorrans que tinguin el títol de família nombrosa vigent.
- En el cas d'estudiants estrangers d'altres països, si volen acollir-se a aquesta classe de matrícula hauran d'aportar també el títol de família nombrosa expedit pel Departament de Benestar Social. Si aquest document es troba en fase de tramitació es matricularan com a classe de matrícula ordinària i, si s'escau, posteriorment es regularitzarà la matrícula.
Com:

La primera vegada que ho demana:
- Lliurant original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent. Els de 2ª categoria poden portar també original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent acompanyat del DNI.
Els alumnes andorrans, l'informe social expedit pel Ministeri de Benestar del Govern andorrà.

Els cursos següents:
- Verificant abans de la data de matrícula que té vigent el títol i aquesta situació està informada en el seu expedient.

Quan: Abans del dia assignat per a la matrícula.
Efectes: Exempció del 50% (1ª cat) i 100% (2ª cat i honor) dels preus públics en concepte de serveis acadèmics de totes les assignatures matriculades i la taxa de despeses de matriculació i expedient acadèmic.
Observacions:

Si en la data de matrícula el títol de família nombrosa estigués en tramitació, podran obtenir-se els beneficis corresponents, acreditant la sol·licitud del títol esmentat, acompanyada d'una declaració jurada de la categoria que s'ha sol·licitat. Quan l'estudiant disposi del document justificatiu, caldrà que el presenti a la secretaria del centre.

Els alumnes majors de 21 anys que vulguin gaudir del benefici de família nombrosa hauran de presentar el document que acrediti que el títol esmentat està en tramitació.

Premi extraordinari Batxillerat / Matrícula d'honor global COU
Qui: - Els estudiants amb premi extraordinari al batxillerat.
- Els estudiants amb matrícula d'honor global a COU, sempre que hagin obtingut un mínim de quatre excel·lents i notable a la resta de qualificacions.
Com:

- Premi extraordinari al Batxillerat: Lliurant un certificat on es faci constar la matrícula d'honor global o el premi extraordinari, expedit pel centre on ha realitzat els estudis de secundària.
- Matrícula d'honor global a COU: Lliurant una fotocòpia confrontada pel centre on ha realitzat els estudis de secundària.

Quan: Abans del dia assignat per a la matrícula.
Efectes: Exempció del 100% dels preus públics en concepte de serveis acadèmics de totes les assignatures matriculades a primer curs per primera vegada.
AJUTS DE MATRÍCULA
Personal URV
Qui: - El personal de la URV en actiu o jubilat.
- Els fills del personal de la URV en actiu, jubilat o mort (en aquest últim cas sols personal fix) menors de 25 anys.
- El cònjuge o conviviència acreditada del personal de la URV en actiu o jubilat.
Requisits: L'exempció ha de ser per a la:
- Matrícula en ensenyaments de la URV, impartits en centres integrats.
- Matrícula en altre universitats catalanes, en ensenyaments no implantats a la URV.
- Matrícula en altres universitats catalanes, en ensenyaments implantats a la URV, quan no han pogut ser admesos a la URV per la qualificació exigida.
Com:

- La primera vegada que ho demana:

- Presentant una sol·licitud al Servei de Recursos Humans i Organització.
- Lliurant el certificat que li emetrà el SRHO a la secretaria del centre, abans del dia assignat per matricular-se.

- Els cursos següents:

- Verificant abans de la data de matrícula que té vigent l'ajut i està informada aquesta situació en el seu expedient.

Quan:

- Sol·licitud al SRHO:
     15 dies abans de la matrícula.

- Lliurament a la secretaria del centre:
     Abans del dia assignat per a la matrícula.

Efectes: Exempció del 100% dels preus públics en concepte de serveis acadèmics de totes les assignatures matriculades, si s'hi matricula per primera vegada.
Observacions: - Si el beneficiari de l'ajut no és el mateix treballador, en el moment de la matrícula, cal que s'aporti la justificació documental del parentiu (fotocòpia del llibre de família).
- Aquests ajuts tributen com a rendiments del treball en espècie en la renda i la cotització de la seguretat social.
Personal d'altres universitats públiques catalanes
Qui: El personal d'altres universitats públiques catalanes i fills menors de 25 anys.
Requisits: Els establerts per cada universitat d'on prové el personal.
Com: - Obtenint de la seva universitat el certificat original que acredita que té les condicions establertes per l'esmentada universitat per obtenir l'ajut.
- Lliurant el certificat a la secretaria del centre, abans del dia assignat per matricular-se.
Quan: En el termini que hagi establert cada universitat.
Efectes: Exempció del 100% dels preus públics en concepte de serveis acadèmics de totes les assignatures matriculades, si s'hi matricula per primera vegada.
ALTRES
Víctimes del terrorisme
Qui: Els alumnes afectats per aquesta circumstància.
Com:

La primera vegada que ho demana:

- Lliurant original i fotocòpia del llibre de família on consta el titular que té el reconeixement civil a les víctimes del terrorisme i, si s'escau, fotocòpia de la persona que sol·licita l'exempció.

Els cursos següents:

- Verificant abans de la data de matrícula que té informada aquesta situació en el seu expedient.

Quan: Abans del dia assignat per a la matrícula
Efectes: Exempció del 100% dels preus públics en concepte de serveis acadèmics de totes les assignatures matriculades i de les taxes administratives.

Tornar

- Presentació sol.licitud de beca

Tramitació
Qui:

- Convocatòria anticipada: Els alumnes de nou accés que van presentar la sol.licitud a la convocatòria anticipada i disposen de la credencial emesa pel MECD.
- Convocatòria Règim General/Mobilitat: Els alumnes ja matriculats a la URV. Es podran també acollir a aquesta convocatòria, els alumnes que no van tramitar la sol.licitud mentre cursaven els estudis secundaris.

 

Com:

- Convocatòria anticipada: Presentant la credencial en el moment de formalitzar la matrícula, a la sala d'automatrícula del centre.

En el cas que hagueu de presentar documentació acreditativa d'algún ajut (residència, etc.) haureu de presentar-la (prèviament o posteriorment a la formalització de la matrícula) al SGAE (Unitat de Beques), per tal que es tingui en compte en el moment de resoldre la beca.

- Convocatòria Règim General/Mobilitat: Complimentant l'imprès oficial de sol.licitud (disponible a l'estanc o a la web del MECD), la fitxa de dades personals i presentar aquests documents amb els justificants corresponents

Quan:

- Convocatòria anticipada: El dia assignat per a la matrícula per la secretaria del centre.
- Convocatòria Règim General/Mobilitat: Sempre que sigui possible abans de la data prevista per a la matrícula.

Si no ha estat possible fer el tràmit abans, per poder gaudir de la condició de becari a la matrícula, cal que es faci durant els tres dies següents a la formalització de la matrícula. Un cop revisada la beca, si s'escau, es procedirà a la modificació de la matrícula, generant el nou rebut a domiciliar.

Si es presenta tres dies desprès i fins el 31 d'octubre, en el cas que es compleixin els requisits previstos, la sol.licitud serà tramitada al MECD i es procedirà a la incorporació de la condició de becari quan sigui resolta favorablement.

On: - Convocatòria anticipada: A la secretaria del centre
- Convocatòria Règim General/Mobilitat: Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants (Edifici Rectorat, c. Escorxador, s/n, Tarragona) de 9.30h a 13.30h
Efectes:

- Exempció del pagament del 100% dels crèdits matriculats.
- Haurà d'abonar les taxes, l'assegurança escolar obligatòria, i els serveis voluntaris, si s'escau.

Un cop resolta la sol.licitud de beca (concedida o denegada), el SGAE procedirà d'ofici a efectuar les regularitzacions econòmiques pertinents.

Observacions: - En el cas de gaudir d'alguna classe o ajut de matrícula (família nombrosa, personal URV, etc.) s'haurà de manifestar en el moment de formalitzar la matrícula, per tal que sigui d'aplicació en el cas que la sol.licitud de beca sigui desestimada.
Informació detallada de la convocatòria

Tornar

Objecte

-El Decret 174/2003, de 8 de juliol, pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques per al curs 2003-2004, estableix en l'article 5.1 que s'aplicarà un recàrrec del 40% dels preus per crèdit als estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials de 1r cicle, 1r i 2n cicle o només de 2n cicle i que es vulguin matricular per iniciar un altre estudi conduent a l'obtenció d'un títol universitari oficial

-En l'art 5.2 es determinen les causes que poden comportar ser eximits del recàrrec:

 1. Estudiants que havent superat els estudis d'un únic primer cicle vulguin prosseguir els seus estudis en un segon cicle.
 2. Estudiants que hagin obtingut títols universitaris oficials únicament en universitats privades o en centres docents adscrits que apliquin preus privats.
 3. Estudiants que reuneixen els mateixos requisits acadèmics i econòmics fixats a la convocatòria estatal de beques i ajuts a l'estudi de caràcter general per al curs 2003-2004, que els permetrien, si hi poguessin accedir, ser beneficiaris d'una beca.

El procediment a seguir és el següent

Qui:
Els estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials de 1r cicle, de 1r i 2n cicle, o només de 2n cicle, que es vulguin matricular per iniciar un altre estudi conduent a l'obtenció d'un títol universitari oficial, i vulguin ser eximit del recàrrec del 40% del preu dels crèdits
Com:
 1. Manifestant aquesta circumstància en el moment de presentar la sol.licitud d'admissió a l'ensenyament de 2n cicle
 2. Presentant fotocòpia del títol o un altre document acreditatiu on es faci constar aquesta circumstància
 3. Presentant
  1. Fitxa de dades personal
  2. Documentació justificativa
  3. Còpia de la declaració de renda de l'any 2002
Quan: Sempre que sigui possible abans del dia assignat per matricular-se
On:

Pels casos 1 i 2: A la secretaria del Centre

Pel cas 3: Al Servei de Gestió Acadèmica

Efectes:
 1. Una vegada eximits, tindrà validesa per a tota la carrera
 2. Si a la sol.lcitud reuneix els requisits, l'estudiant estarà exempt del pagament del recàrrec del 40% dels preus per crèdit

Si la sol.licitud és denegada, l'estudiant restarà obligat a pagar el recàrrec

Observacions: La sol.licitud de ser eximit del recàrrec només cal que es presenti per un dels tres supòsits

Tornar

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS

Matrícula condicional
Qui:

- Alumnes pendents de reassignació en una universitat pública
- Alumnes pendents de resolució d'una sol.licitud de trasllat d'expedient presentada en una altra universitat pública.

Si la reassignació és entre ensenyaments de la URV, no cal efectuar la matrícula condicional

Com:

- En el moment de la matrícula s'haurà d'indicar obligatòriament aquesta condició, i pagar les taxes, l'assegurança escolar i els serveis voluntaris, si s'escau, dins del termini establert.
- Emplenar correctament la classe de matrícula corresponent que la universitat aplicarà en cas que la reassignació o el trasllat sigui desestimat (ordinària, família nombrosa, etc.), i, adjuntar, si s'escau, els justificants corresponents.

On:

- A la secretaria del centre en el moment d'automatricular-se (1r curs)
- En el moment de realitzar l'automatrícula per internet (a partir de 2n curs)

Observacions:

Una vegada resolta la situació d'admissió o no, i en tot cas abans del 20 d'octubre, l'estudiant haurà d'anul.lar la matrícula condicional o formalitzar la definitiva, abonant els preus públics corresponents.

Si no ho fa, el centre anul.larà la matrícula d'ofici abans del 31 d'octubre.

Tornar

Modalitats de pagament
Matrícula:

L'import de la matrícula (crèdits, despeses de matriculació i expedient acadèmic), s'haurà de pagar a través de domiciliació bancària.

En el moment de formalitzar la matrícula, caldrà que s'indiqui les dades bancàries on es farà el càrrec del/s resultat/s generat/s

Taxes:

L'import de les taxes (certificats, expedició de títols, etc.) s'haurà d'abonar en efectiu. Es pagarà presentant el resguard facilitat per la secretaria del centre en una entitat bancària col.laboradora, segons la referència i el termini que recull el mateix imprès (7 dies a partir de l'expedició de la taxa)

El resguard de l'alumne segellat a l'entitat bancària i amb la ràfega corresponent s'haurà de presentar a l'hora de recollir el document pel qual s'ha generat a la secretaria.

Observacions:

Qualsevol altra modalitat de pagament que utilitzeu es considerarà nul.la i, per tant, impagada la matrícula amb els efectes que se'n derivin.

Tornar

Formes de pagament
Pagament únic:

Es paga íntegrament d'un sol cop l'import de la matrícula

Pagament fraccionat:

Es pot fraccionar el pagament de la matrícula en dos terminis de quantia similar. El primer s'ha d'abonar en els 7 dies següents després de la formalització de la matrícula, i el segon, durant la primera quinzena de desembre, com a més tard el 15 de desembre.

Es podrà aplicar el pagament fraccionat sempre que l'import total a pagar dels crèdits matriculats sigui superior a 150,25€

Finançament en mensualitats

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca ofereix la possibilitat de finançar el pagament de la matrícula en mensualitats. Més informació.

Tornar

Formalització de la matrícula per automatrícula
Automatrícula:

- La formalització de la matrícula a través del sistema d'automatrícula es porta a terme en tots els centres i ensenyaments integrats (no en els centres adscrits)
- L'alumne formalitza directament la seva matrícula en unes sales destinades a aquesta finalitat.
- En el moment de la matrícula es facilita informació complementària i hi haurà el suport administratiu necessari.

Observacions

A partir del segon any, l'automatrícula es realitza via internet, des de qualsevol lloc.

Tornar

Sessions de tutoria
Tutoria:

Els centres tenen previst efectuar tutories/sessions informatives per als alumnes de nou accés.

En el cas que el centre no us ho hagi comunicat, cal que us poseu en contacte amb ell, per tal de conèixer l'horari establert per al vostre ensenyament.

Tornar

Dades de contacte dels centres

Centre Ensenyaments integrats Contacte
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
 • Mestre: Educació Física
 • Mestre: Educació Especial
 • Mestre: Educació Musical
 • Mestre: Educació Infantil
 • Mestre: Educació Primàroa
 • Mestre: Llengua Estrangera
 • Dipl. en Educació Social
 • Llic. en Psicologia
 • Llic. en Pedagogia
 • Llic. en Psicopedagogia
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
 • Dipl. en Ciències Empresarials
 • Gr. en Administració i Gestió Immobiliària
 • Llic. en Economia
 • Llic. en Administració i Direcció d'Empreses
Facultat de Ciències Jurídiques
 • Dipl. en Relacions Laborals
 • Dipl. en Treball Social
 • Llic. en Dret
 • Llic. en Ciències del Treball
 • GS en Dret del Medi Ambient

 

Facultat de Lletres
 • Llic. en Filologia Hispànica
 • Llic. en Filologia Catalana
 • Llic. en Filologia Anglesa
 • Gr. Sup. en Estudis Alemanys
 • Llic. en Geografia
 • Llic. en Història
 • Llic. en Història de l'Art
 • Gr. Sup. en Arqueologia
 • Llic. en Antropologia Social i Cultural
 • Llic. en Publicitat i Relacions Públiques
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
 • Dipl. en Fisioteràpia
 • Dipl. en Nutrició Humana i Dietètica
 • Llic. en Medicina
Facultat de Química
 • Llic. en Química
 • Llic. en Bioquímica
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
 • ET. en Informàtica de Gestió
 • ET. en Informàtica de Sistemes
 • ETI en Elèctrica
 • ETI en Electrònica Industrial
 • ET en Telecomunicacions. Telemàtica
 • E. en Informàtica
 • E. en Automàtica i Electrònica Industrial
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
 • ETI en Química Industrial
 • ETI en Mecànica
 • E. Química
 • Gr. Sup. en Tecnologies del Medi Ambient
Facultat d'Enologia
 • ETA en Indústries Agràries i Alimentàries
 • Llic. en Enologia
Escola Universitària d'Infermeria
 • Dipl. en Infermeria
 • Gr. Sup. en Ciència i Mètode en Infermeria
Escola Universitària de Turisme i Oci
 • Turisme

Tornar

Preguntes més freqüents
1. Què son les taxes acadèmiques i quan s'apliquen? 2. Quan haig de matricular-me?
3. Com em matrículo? 4. Com he de pagar les taxes acadèmiques?
5. Quines rebaixes o ajudes s'apliquen a la matrícula? 6. Què passa si obtinc una o més matrícules d'honor?
7. Quins efectes té obtenir una matrícula d'honor global a COU o a Batxillerat? 8. Hi ha un import mínim de matriculació?
9. Si m'adono que m'he equivocat en les assignatures triades, puc modificar la matrícula? 10. Puc matricular-me de les assignatures/crèdits que vulgui?
11. Estic pendent de reassignació, com em matriculo? 12. Puc anul·lar la matrícula? Quines conseqüències té l'anul·lació?
13. Quant he de pagar? 14. Desprès d'obtenir plaça per a uns estudis de la URV, em puc matricular del que vulgui?
15. Puc ampliar la matrícula? 16. Qui fixa el preu dels crèdits?
17. Està inclosa a la matrícula una assegurança mèdica escolar? 18. On puc anar si necessito assistència mèdica?
19. Si jo tinc una altra assegurança mèdica, he de pagar l'assegurança escolar? 20. Què és la matrícula condicional?
21. Puc matricular-me d'una assignatura amb prerequisit sense tenir aprovada l'assignatura que és prerequisit? 22. Quins són els recàrrecs que es poden aplicar a la matrícula?
23. Puc matricular-me fora de termini? Per qualsevol altre consulta, contacta amb nosaltres

 

1. Què són les taxes i quan s'apliquen?

És un import que ha de pagar un/a alumne/a quan cursa els seus estudis universitaris, relacionat amb diversos procediments.

Les taxes acadèmiques les estableix la Generalitat de Catalunya per a tots els títols oficials i el Consell Social de la Universitat per a tots els títols propis.

Les taxes s'apliquen per a les següents gestions:

a) Matriculació i expedient acadèmic per cada període de matrícula quadrimestral o anual, en el moment de formalitzar la matrícula

b) Modificació i/o ampliació parcial de matrícula, excepte en:

c) Expedició de certificacions acadèmiques, trasllats d'expedients acadèmics i estudis de convalidació o d'adaptació.

d) Expedició del títol acadèmic

2. Quan haig de matricular-me?

A) SI ETS UN/A ALUME/A DE NOU ACCÉS:

B) SI JA ETS ALUMNE/A DE LA URV:
Tornar

3. Com em matriculo?

A) SI ETS UN/A ALUME/A DE NOU ACCÉS:

La formalització de la matrícula a través del sistema d’automatrícula es porta a terme en tots els centres i ensenyaments. Els alumnes, doncs, fareu directament la vostra matriculació en unes sales destinades a automatrícula, sense passar per les secretaries de centre.

En el moment de la matrícula se us facilitarà informació complementària i tindreu el suport administratiu necessari.

B) SI JA ETS ALUMNE/A DE LA URV:

La matrícula no la fareu des de les sales d'automatrícula, sinó que la podreu formalitzar des de qualsevol lloc, a través d'automatrícula per internet.

Domiciliació:

Hi han dues formes de pagament que el/la alumne/a pot triar en el moment de formalitzar la matrícula:

 1. Pagament únic
  Pagareu íntegrament d'un sol cop l'import de la matrícula.
 1. Pagament fraccionat
  Podeu fraccionar el pagament de la matrícula en dos terminis de quantia similar. El primer s'ha d'abonar en els set dies següents després de la formalització de la matrícula, i el segon durant la primera quinzena de desembre, com a més tard el 15 de desembre. Ho fareu a través de domiciliació bancària.

Es podrà aplicar el pagament fraccionat sempre que l’import total a pagar dels crèdits matriculats sigui superior a 150,25 euros.

Finançament fraccionat en mensualitats

Fraccionament de la matrícula Universitària (AGAUR) http://agaur.gencat.es
L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca ofereix la possibilitat de fraccionar el pagament de la matrícula en mensualitats d'acord amb els terminis establerts en cada universitat.

Tornar

5. Quines deduccions o ajudes s'apliquen a la matrícula?

Pots disfrutar d'una sèrie d'ajuts que són:

Anar al quadre de preus de matrícula

6. Què passa si obtinc una o més matrícules d'honor?

Es resta de l'import global a abonar dels crèdits que es matriculen, l'import corresponent al nombre de crèdits en els que s'hagués obtingut matrícula d'honor en el curs anterior, sempre que es continui amb els mateixos estudis

7. Quins efectes té obtenir una matrícula d'honor global a COU o a Batxillerat?

Implica no pagar la matrícula de les assignatures de les que es matricula el/la alumne/a el primer any a la universitat.

Per tal de justificar-ho cal presentar en la secretaria del centre (Facultat o Escola) on hagi estat admès/a la certificació emesa per l'institut o col·legi en el qual s'hagin cursat els estudis de secundària acreditant que s'ha obtingut la matrícula d'honor global.

Anar al quadre de preus de matrícula

Tornar

8. Hi ha un import mínim de matriculació?

Tot i que no hi ha un import de matriculació, existeix un mínim de crèdits per matricular:

 • 60 crèdits, el mínim en què s'ha de matricular un/a alumne/a per primera vegada en un primer cicle
 • 30 crèdits, el mínim en què s'ha de matricular un/a alumne/a per primera vegada:
  • A un ensenyament de només segon cicle
  • Al segon cicle d'un ensenyament de 1r i 2n cicle des d'un primer cicle diferent
  • Es matricula a un segon ensenyament de la URV i continua els estudis en el primer ensenyament (simultaneïtat d'estudis)
 • 30 crèdits, el mínim en què s'ha de matricular un/a alumne/a a partir de la segona vegada que es matricula en un ensenyament a la URV, excepte quan:
  • El nombre de crèdits que li manquen per acabar els estudis o per canviar de cicle, en el cas que hi hagi prerequisits de cicle, sigui inferior.
  • Li manquen menys de 30 crèdits per finalitzar el primer cicle d'un ensenyament de 1r i 2n cicle i vulgui accedir al 2n cicle d'un altre ensenyament de la URV.

Tornar

9. Si m'adono que m'he equivocat en les assignatures triades, puc modificar la matrícula?

Una vegada formalitzada la matrícula, el/la alumne/a disposarà de 3 dies per tal de modificar-la en qualsevol dels seus continguts i de manera gratuïta.

Una vegada acabat aquest termini extraordinari i fins el 20 d'octubre del 2003 el/la alumne/a podrà demanar al Centre la modificació de la matrícula per tal de:

Per això és necessari l'autorització del degà/director de Centre i que existeixin places vacants en les assignatures sol·licitades. En aquesta modificació de matrícula, el/la alumne/a caldrà que pagui les taxes que se'n deriven de la gestió administrativa dels canvis introduíts.

Tornar

10. Puc matricular-me de les assignatures/crèdits que vulgui?

El/la alumne/a pot matricular-se de tots els crèdits que vulgui, sempre i quan tingui en compte les limitacions o incompatibilitats que estableixi el pla d'estudis, així com la normativa de permanència:

Cal tenir en compte el següent:

Tornar

11. Estic pendent de reassignació, com em matriculo?

Si estàs pendent de reassignació, t'has de matricular condicionalment en la Facultat/Escola on provisionalment tens plaça universitària. Una vegada resolta l'admissió en l'altre centre universitari, o abans del 20 d'octubre de 2003, cal anul·lar la matrícula condicional o formalitzar-la com a definitiva abonant els preus públics corresponents.

Si no es fa, el centre universitari, on t'has matriculat provisionalment, anul·larà la matrícula d'ofici abans del 31 d'octubre.

Tornar

12. Puc anul·lar la matrícula? Quines conseqüències té l'anul·lació?

Pots demanar l'anul·lació total de la matrícula i la devolució de l'import abonat (excepte les taxes de secretaria i, si els has pagat, els serveis voluntaris) si presentes la sol·licitud fins al 31 de desembre de 2003 (31 de maig de 2004, en cas de l'ensenyament d'Enologia) pels motius següents:

També pots demanar l'anul·lació total de la matrícula per motius personals sense dret a la devolució de l'import abonat per la mateixa si presentes la sol·licitud del 16 al 31 de desembre (del 16 al 31 de maig, en el cas de l'ensenyament d'Enologia)

Si ets alumne/a de primer curs i s'anul·la la matrícula per alguna de les circumstàncies anteriors, perds la plaça en el centre. Per iniciar novament els estudis has de tornar a obtenir plaça mitjançant la preinscripció oficial.

L'anul·lació de la matrícula de primer implica la devolució de la teva documentació acadèmica.

Tornar

13. Quant he de pagar?

Pagaràs en funció dels crèdits que et matriculis.

L'import de cada crèdit varia segons el nivell d'experimentalitat de la carrera i va des del 8,44 euros de l'experimentalitat 1 fins als 12,27 euros de l'experimentalitat 4.

Anar al quadre de preus de matrícula

Cal tenir en compte que quan un/a alumne/a es matricula d'una assignatura o crèdit per segona vegada, l'import de la matrícula s'incrementa en un 30%. Si es matricula per tercera o més vegades, l'increment serà del 50%.

Tornar

14. Després d'obtenir plaça per a uns estudis de la URV, em puc matricular de les assignatures que vulgui?

Obtinguda plaça universitària a la URV, el/la alumne/a alhora de matricular-se per primera vegada ha de matricular obligatòriament de 60 crèdits, dels quals:

Tornar

15. Puc ampliar la matrícula?

Sí, en el termini de 3 dies següents a la data en què formalitzis la matrícula, gratuïtament.

En tot cas, fins el 20 d'octubre de 2003 es poden realitzar canvis de matrícula, però caldrà abonar la taxa corresponent.

A més, entre ell 16 i 27 de febrer, i sempre que el/la alumne/a tingui totalment abonada la/es matrícula/es anterior/s, es podrà ampliar la matrícula en els casos següents:

Tornar

16. Qui fixa el preu dels crèdits?

La Generalitat de Catalunya, mitjançant un decret, fixa els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris. En el cas d'ensenyaments propis, el Consell Social de la Universitat aprova els preus corresponents i les deduccions, si s'escau.

Tornar

17. Està inclosa a la matrícula una assegurança mèdica escolar?

Tots els/les alumnes menors de 28 anys són beneficiaris de l'assegurança escolar, i queden automàticament assegurats quan formalitzen la matrícula, moment en què abonen la quota anual corresponent.

Tornar

18. On puc anar si necessito assistència mèdica?

Els centres concertats per la URV són:

Els centres col·laboradors són:

Tornar

19. Si jo tinc una altra assegurança mèdica, he de pagar l'assegurança escolar?

L'assegurança escolar de la matrícula és obligatòria per a tots els/les alumnes menors de 28 anys, independentment que es tingui o no una altre assegurança mèdica.

Tornar

20. Què és la matrícula condicional?

La matrícula condicional és la que un/a alumne/a realitza per tal d'assegurar-se una plaça universitària mentre:

En aquests casos el/la alumne/a, a l'hora de la matrícula, ha d'adjuntar la documentació que ho justifiqui i pagar les taxes, l'assegurança escolar i els serveis voluntaris, dins dels terminis establerts. Si es confirma la condició per la qual ha realitzat aquest tipus de matrícula, el/la alumne/a queda exempt d'efectuar el pagament de la matrícula.

En cas contrari, caldrà que realitzi el pagament de l'import dels crèdits matriculats, una vegada rebi comunicació de la universitat.

Una vegada resolta la situació d'admissió o no, i en tot cas abans del 20 d'octubre de 2003, hauràs d'anul·lar la matrícula condicional o formalitzar la definitiva abonant els preus públics corresponents.

Tornar

21. Puc matricular-me d'una assignatura amb prerequisit sense tenir aprovada l'assignatura que és prerequisit?

Els/Les alumnes es poden matricular de les dues assignatures en un mateix període de matrícula, encara que s'ha de tenir en compte la possibilitat que no es pugui gaudir de les dues convocatòries, ja que caldrà que, prèviament, es superi l'assignatura objecte de prerequisit.

Per altra banda, els/les alumnes poden ampliar matrícula el mes de febrer següent, una vegada superades les assignatures objecte de prerequisit a la convocatòria de febrer.

Tornar

22. Quins són els recàrrecs que es poden aplicar a la matrícula?

Es donen recàrrecs sobre la matrícula en els casos següents:

Tornar

23. Puc matricular-me fora de termini?

Si no ets un alumne de nou accés, el degà/director del centre pot concedir matrícula fora del termini establert. En aquests casos els alumnes han de presentar la sol·licitud al centre degudament justificada del 15 al 31 de gener.

Tornar