Tràmits Administratius dels Estudiants

 
Procediment
Sol·licitud

Accés a Segon Cicle

Adaptació
(entre un pla d'estudis a extingir i un nou de la URV)

Adaptació
(entre assignatures cursades a la universitat d'origen i les del pla d'estudis URV)
.

Adaptació
(entre assignatures idèntiques de diferents ensenyaments)
.

Ampliació de Matrícula
.

Anul·lació Total de Matrícula
(interés personal)
.

Anul·lació Total de Matrícula
(malaltia greu / defunció de l'alumne)
.

Canvi de Matrícula
(assignatures optatives/crèdits lliures per Reconeixement de Crèdits)
.

Certificació Acadèmica Personal
.

Convalidació
(entre estudis realitzats en territori espanyol)

Convalidació
(d'estudis realitzats a l'estranger)
.

Convocatòria Addicional d'Exàmens
.

Devolució de la Taxa d'Estudi d'Adaptació
(denegació de trasllat d'expedient)

.

Devolució de la Taxa d'Expedició del Títol
(concessió premi extraordinari final d'estudis)

.

Expedició de Títol
.

Matrícula fora del Termini Establert
.

Modificació de Matrícula
(canvi de grup, ampliació d'assignatures)
.

Reconeixement de Crèdits
(vies a, b, d, g, l, m)
.

Reconeixement de Crèdits
(vies e, h cursos d'estiu IJLV)
.

Reconeixement de Crèdits
(entre Cicles Formatius de Grau Superior i estudis universitaris de la URV)
.

Reconeixement de Crèdits (vies c, f, h cursos d'estiu de la URV, i, j, k)
(activitats realitzades abans del curs 2003-2004)
.

Reprendre Estudis
.

Sol·licitud Genèrica
(per a qualsevol altra petició no establerta)

Superació del Límit Màxim de Crèdits Matriculats per Curs
(Normativa de Permanència)
.

Trasllat d'Expedient
(d'una altra universitat a la URV amb més de 60 crèdits superats)
.

Trasllat d'Expedient
(de la URV a una altra universitat)
.