ÍNDEX DE CONTINGUTS
 
Espai Europeu d'Educació Superior

La Declaració de Bolonya, signada el 19 de juny de 1999 pels ministres d’educació de 29 estats, manifesta la necessitat de promoure la convergència entre els sistemes d’educació superior dels diferents estats europeus per tal de facilitar als titulats la integració en un mercat laboral sense fronteres i oferir un marc més atractiu a estudiants d’arreu del món. Proposa com objectiu assolir el desenvolupament harmònic d’un espai europeu d’educació superior abans de l’any 2010, que tingui com eix l’aprenentatge i que sigui plenament respectuós amb la diversitat de cultures, de llengües i de sistemes d’educació i amb l’autonomia universitària.

Per facilitar la transparència entre les diverses titulacions europees i el seu reconeixement tant per les institucions d’educació superior com pels ocupadors, es pretén harmonitzar l’estructura de les titulacions i configurar formes comunes de comptabilitzar i avaluar l’aprenentatge. Es proposa una estructura basada en dos nivells fonamentals: el primer, el grau, d’un mínim de tres anys, qualificarà pel mercat laboral europeu; superat el primer amb èxit, el segon constituirà el grau de mestria o doctorat. Un suplement al títol farà que els diferents sistemes de titulacions siguin comprensibles i comparables. L’establiment d’un sistema de crèdits compatible, basat en el Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS), ha de permetre reconèixer fàcilment, pel que fa a nivell, formació i qualitat, el treball desenvolupat per un estudiant en qualsevol estat. El seu valor s’haurà de basar en el volum de treball efectuat per l’alumne durant el procés d’aprenentatge i el rendiment obtingut s'avaluarà amb escales de qualificació comparables.

El nivell d’implicació dels governs i, en cada país, el de les diferents institucions universitàries, és molt divers. Entre les iniciatives cal esmentar el projecte Tuning Educational Structures in Europe, que va obrir un debat d’ampli abast entre responsables de polítiques universitàries, docents, ocupadors i titulats sobre la naturalesa de les competències específiques i generals que han de comportar un gran ventall de titulacions.

Per part des de l’administració, com anuncia el Documento marco sobre la integración del sistema universitario español en el espacio europeo de enseñanza superior, s’estan preparant regulacions sobre molts aspectes que no tardaran en ser promulgades. El debat sobre les qüestions claus pel procés de convergència està obert.