Servei de Recursos Humans i Organització
PAS
Taules retribucions PAS
      Laborals
      Funcionaris
Relació de llocs de treball
      Laborals
      Funcionaris
      Places Especials
Calendari Laboral per a l'any 2003

Normatives

    Normativa Única del PAS
      Règim jurídic dels llocs de treball del PAS a la URV
      El catàleg de Llocs de Treball de la URV
      La relació de llocs de treball a la URV
      Oferta d’ocupació pública
      Accés
    Procediment per cobrir vacants temporals de PAS
    Normativa sobre vacances, permisos i llicències del PAS de la Universitat Rovira i Virgili
    DECRET LEGISLATIU 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
    IV Conveni Col.lectiu del personal laboral de les Universitats Públiques Catalanes
Convocatòries
Formació del PAS
      Presentació
      Programació 2003
      Sol·licitud d'accions formatives
      Cronograma d'accions formatives
   
PAS-PDI
Convocatòria Ajut Social
Sol·licitud Ajut Social
Model Declaració I.R.P.F.  
 
PDI
Avaluació del professorat
Autoinforme
Sol·licitud
Informe degà-ana/Director/a de Centre
Informe Director/a de Departament

Normativa de Concursos per la contractació de professorat

    Criteris
    Taula de valoracions
Convocatòries Personal Docent
Convocatòria Beques URV
Convocatòria Beques Ramón y Cajal