Convenis subscrits pel SBiD

L'article 3 del Reglament del Servei de Biblioteca estableix que una de les funcions del Servei consisteix en participar en programes i convenis que tinguin com a finalitat la millora dels serveis.

A m
és a més, l'article 25 del mateix Reglament, fixa que la Biblioteca podrà rebre addicionalment aportacions econòmiques externes derivades de convenis que prevegin la utilització de la Biblioteca i dels seus serveis en els termes que acordi la Junta de Govern.