Pla d'actuació del SBiD (2003-2006)

L'avaluació del Servei de Biblioteca i Documentació de la URV es va portar a terme entre febrer de 1999 i juliol de 2000. Com a conseqüència d'aquest procés, es plantejaven una sèrie de punts forts i de punts febles i una sèrie de propostes de millora del Servei de Biblioteca i Documentació.

Arran d'aquest procés, es va aprovar un Pla de Millora l'any 2002 que definia una sèrie d'eixos, objectius i accions que, degudament prioritzats i acotats en el temps, cercaven aconseguir una sèrie de millores per als usuaris i pel propi Servei.

Posteriorment va tenir lloc una revisió d'aquest pla, que s'anomena Revisió del Pla de Millora del SBiD, aprovat pel Consell de Govern de 16 d’octubre de 2003 i que té com a període d'aplicació des del 2003 fins al 2006.

Recentment, s'ha elaborat l'Informe intern de seguiment del Pla de Millora del SBiD de la URV, aprovat el 27 d'octubre de 2004, i que fa un repàs a la consecució parcial o total dels objectius plantejats.