Accés als llibres electrònics disponibles des del SBiD

Per tal de localitzar tots els llibres electrònics que estan disponibles al Servei de Biblioteca i Documentació de la URV, podeu utilitzar els mitjans que us indiquem a continuació: